HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2007/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ CÁCLOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân,ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004của Chính phủ về phương pháp xác định giá các loại đất;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2299/TTr-UBND ngày 25 tháng 11năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt quy định phân loạiđường phố và giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2008, Báo cáo thẩm tra củaBan kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phê duyệt quy định phân loại đường phố và giá các loại đất tại tỉnh YênBái năm 2008, theo Tờ trình số 2299/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2007 của Uỷban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trong năm 2008,như sau:

- Xây dựng đề án, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quyđịnh về tên đường, phố đối với những đường, phố hiện nay chưa quy định tên.Triển khai thực hiện việc đánh số nhà tại các đường phố ở đô thị để tạo điềukiện thuận lợi trong công tác quản lý Nhà nước.

- Tổ chức rà soát, đánh giá mức chênh lệch giá đất giữa cácđoạn đường tiếp giáp nhau trong cùng một tuyến đường, giữa các tuyến đường liềnkề để có kế hoạch đầu năm 2009 điều chỉnh cho phù hợp.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có biến động về giá đất; Uỷban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm điều chỉnh giá các loại đất đảm bảo đúng quyđịnh của Chính phủ và phù hợp với thực tế tại địa phương; trình Thường trực Hộiđồng nhân dân tỉnh xem xét, trước khi quyết định tổ chức thực hiện và báo cáoHội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, triển khai tổ chức thực hiệnđảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dânvà các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ giám sát thựchiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khoáXVI kỳ họp thứ 11 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc