HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2008/NQ-HĐND

Đông Hà, ngày 30 tháng 09 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ THUỘC TỈNH QUẢNGTRỊ TRÊN CƠ SỞ THỊ XÃ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊKHÓA V, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 tháng 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2470/TTr-UBNDngày 29 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Đề nghị thông qua Đềán Thành lập Thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở thị xã Đông Hà,tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu HĐNDtỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án Thành lập Thành phố Đông Hà thuộc tỉnh QuảngTrị trên cơ sở nguyên trạng thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với các nội dung sau:

1. Tên thành phố: Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Trụ sở của HĐND và UBND thành phố tại: Số 1, đườngHuyền Trân Công Chúa, phường 1, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Đơn vị hành chính: Gồm 9 phường: Phường 1, phường2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Đông Giang, phường Đông Thanh, phườngĐông Lương, phường Đông Lễ.

4. Dân số: 91.941 người (Thời điểm 31/12/2007).

5. Diện tích tự nhiên: 7.295,87ha.

6. Địa giới hành chính:

- Phía Bắc giáp huyện Cam Lộ và huyện Gio Linh;

- Phía Nam giáp huyện Triệu Phong;

- Phía Đông giáp huyện Triệu Phong;

- Phía Tây giáp huyện Cam Lộ.

Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hoàn tất thủ tục theo quy định củapháp luật về việc Thành lập Thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị trình Chínhphủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnhtăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ14 thông qua ngày 30 tháng 9 năm 2008./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Nên

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀTHUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ TRÊN CƠ SỞ THỊ XÃ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tên đô thị: Thị xã Đông Hà

Loại đô thị: Đô thị loại III

Đề nghị: Thành lập Thành phố Đông Hà thuộc tỉnh QuảngTrị

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ CẦNTHIẾT ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

1. Lịch sử phát triển

Thị xã Đông Hà là một đô thị có quá trình hình thànhvà phát triển từ lâu đời. Theo các tài liệu lịch sử, vào những năm nửa cuối thếkỷ XVIII, Đông Hà tồn tại với tư cách là một làng thuộc tổng An Đôn, huyện ĐăngXương, phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa.

Dưới thời Pháp thuộc, thực dân Pháp cho mở con đườngthuộc địa Đông Dương mà nay là Quốc lộ số 9. Năm 1923, xây dựng cầu Đông Hà dài154,50m, bắc qua sông Hiếu. Tháng 4/1927, tuyến đường sắt xuyên Việt hoànthành, đưa vào sử dụng thì Đông Hà trở thành một đầu mối giao lưu, một vị tríquan trọng đối với Quảng Trị nói riêng và cả miền Trung nói chung.

Từ tháng 6/1976, thị xã Đông Hà trở thành đơn vị hànhchính độc lập. Đến tháng 9/1981, địa giới hành chính được mở rộng bao gồm cảhuyện Cam Lộ ngày nay, trực thuộc tỉnh Bình Trị Thiên.

Ngày 01/7/1989, tỉnh Quảng Trị được tái lập, Đông Hàđược xác định là thị xã tỉnh lỵ.

Đông Hà hiện nay là đô thị loại III, là trung tâm tỉnhlỵ của tỉnh Quảng Trị gồm có 9 phường: 1, 2, 3, 4, 5, Đông Lương, Đông Lễ, ĐôngGiang, Đông Thanh.

Với điểm xuất phát rất thấp, song Đảng bộ, chính quyềnvà nhân dân Đông Hà đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, xây dựng thị xãngày càng đổi mới, phát triển. Đến nay, thị xã đã có bước chuyển mình đáng kểvà có nhiều khả năng phát triển mạnh trong thời kỳ mới. Kinh tế thị xã Đông Hàphát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng dần tỷ trọng thươngmại, dịch vụ, công nghiệp và giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp. Các khu công nghiệptập trung, các cụm công nghiệp; các trung tâm thương mại từng bước được hìnhthành và đi vào hoạt động hệ thống cơ sở hạ tầng đang được quan tâm đầu tư xâydựng.

2. Sự cần thiết

- Thành lập Thành phố Đông Hà có ý nghĩa quan trọngvề chính trị, đánh dấu bước trưởng thành, phát triển của tỉnh Quảng Trị nói chungvà thị xã Đông Hà nói riêng; tạo điều kiện thúc đẩy các thị xã và thị trấntrong tỉnh phát triển. Thành lập thành phố Đông Hà sẽ có một tầm vóc mới, xứngđáng với truyền thống lịch sử đấu tranh và xây dựng của một thị xã anh hùng;

- Thành lập Thành phố Đông Hà là cơ sở kinh tế quantrọng tạo điều kiện cho Đông Hà phát huy mạnh mẽ hơn chức năng đô thị trung tâmcủa tỉnh và khu vực; tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững về kinhtế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đảmbảo an ninh- quốc phòng, sắp xếp hợp lý nguồn lao động, thu hút mạnh mẽ các nguồnlực đầu tư phát triển các khu công nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ, mởmang các ngành nghề sản xuất kinh doanh; có điều kiện huy động mọi nguồn lực trongvà ngoài nước; xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang nâng cấp đô thị theo hướngvăn minh hiện đại, trở thành đô thị trung tâm phát triển Thương mại- Dịch vụ,Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Nông nghiệp, Văn hóa- Xã hội của tỉnh, tácđộng sâu sắc trong vùng cũng như trong khu vực; khuyến khích thúc đẩy các đôthị lân cận và trong vùng cùng phát triển;

- Thành lập Thành phố Đông Hà là phù hợp với quy hoạchchung và xu hướng phát triển đô thị của cả nước, phù hợp với định hướng quyhoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020, phù hợp định hướng quyhoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị;

- Thành lập thành phố Đông Hà đáp ứng nguyện vọng chínhđáng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị và thị xã Đông Hà. Nhân dân đã nhấttrí cao, đề đạt nguyện vọng thông qua nghị quyết HĐND các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã có Nghị quyết 06-NQ/TUkhóa XIII về Quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị đến năm 2010.

- Về cấp loại đô thị: Thị xã Đông Hà đã được Bộ Xâydựng công nhận đô thị loại III tại Quyết định số 2285/QĐ-BXD ngày 13/12/2005;

- Thị xã Đông Hà đã hội đủ các điều kiện cơ bản để lênthành phố.

II. HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘITHỊ XÃ ĐÔNG HÀ

1. Diện tích- dân số- các đơn vị hành chính

Thị xã Đông Hà có 09 đơn vị hành chính, gồm 09 phườngvới diện tích tự nhiên là: 7.295,87 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp: 4.024,18 ha

- Đất phi nông nghiệp: 2.453,51 ha

Trong đó:

+ Đất ở: 769,80 ha

+ Đất chuyên dùng: 936,45 ha

- Đất chưa sử dụng: 818,18 ha

- Tổng số dân thị xã Đông Hà tính đến 31/12/2007 là91.941 người, trong đó:

+ Dân số thường trú: 83.788 người

+ Dân số tạm trú (Đã quy đổi): 8.153 người (Dân số tạmtrú thường xuyên: 5.120 người; dân số tạm trú không thường xuyên: 3.033 người)

Lao động trong độ tuổi tính đến 31/12/2007 là 45.208người. Trong đó lao động nữ là 22.652 người, chiếm 50,11%.

2. Về kinh tế

Kinh tế thị xã Đông Hà phát triển tương đối nhanh vàổn định, mức tăng trưởng bình quân 5 năm trở lại đây (2001- 2005) đạt 14- 15%,cao hơn bình quân chung toàn tỉnh trên 3- 4%. Năm 2006, mức tăng trưởng kinh tếđạt 15,2%, cao hơn bình quân toàn tỉnh 4%; GDP bình quân đầu người năm 2005 đạt8,1 triệu đồng, năm 2007 là 11,2 triệu đồng/người/năm, tăng 2,2 lần so với năm2000.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng Côngnghiệp hóa- Hiện đại hóa: Công nghiệp- Xây dựng chiếm 32,6%; Thương mại- Dịch vụ64,2%; Nông, Lâm nghiệp 3,2%.

Hoạt động Thương mại- Dịch vụ phát triển khá, cơ sởvật chất ngành thương mại dịch vụ được xây dựng và củng cố, khối lượng hàng hóabán buôn, bán lẻ đều tăng qua các năm. Giá trị kinh doanh dịch vụ tăng bình quânhàng năm 14%, đóng góp ngân sách từ 70- 72%, thu hút lao động chiếm tỷ trọng58,2% tổng số lao động thị xã.

Giá trị sản xuất Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp thờikỳ 2001- 2005 tăng bình quân 18%/năm. Giá trị sản xuất Công nghiệp- Tiểu thủcông nghiệp năm 2007 là 428,866 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2006.

Giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp tăng 6,2%/năm. Nhìnchung Nông nghiệp đã có bước phát triển và đạt tốc độ tăng trưởng khá.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã giai đoạn 2001-2007 đạt 391.236 tỷ đồng.

3. Xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị

3.1. Nhà ở và đất xây dựng công trình dân dụng

- Diện tích đất xây dựng nhà ở đô thị bình quân đạt:13,5m2/ người. Tổng diện tích quỹ nhà ở là 1.115.316m2;

- Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt tỷ lệ 81% so với tổng quỹnhà ở;

- Diện tích đất xây dựng các công trình công cộng trongkhu ở là 12,3ha, đạt bình quân: 1,5m2/người.

3.2. Giao thông

Mạng lưới đường đô thị hiện có và đang chỉnh trang mởrộng theo quy hoạch, đảm bảo đáp ứng cơ bản các yêu cầu về giao thông đô thị vàđối ngoại. Tỷ lệ đất giao thông/đất xây dựng đô thị đạt 18% tổng diện tích đấtdành cho xây dựng giao thông đô thị là 306ha.

Thị xã hiện có 7km đường sắt, 15km đường thủy, 295kmđường bộ, trong đó quốc lộ 20,5km, tỉnh lộ 51km, thị xã quản lý 223,5km; đườngchính 87,55km, đường nhánh 115,25km, còn lại là đường khu vực. Mật độ đường đôthị đạt 5,5km/km2. Đã có 115 đường phố được đặt tên và cấp số nhà.

3.3. Cấp, thoát nước

Tổng nguồn nước cấp cho thị xã Đông Hà là 3vạn m3/ngàyđêm.

- Chỉ tiêu cấp nước đạt: 100lít/người/ngày đêm;

- Mạng lưới cấp nước: Mạng lưới cấp nước thị xã ĐôngHà có tổng chiều dài 35.000m.

Thị xã đã có hệ thống thoát nước chung của nước mưavà nước thải tập trung chủ yếu ở các phường nội thị với tổng chiều dài các tuyếncống là 22km. Hệ thống thoát nước thị xã Đông Hà đang được đầu tư xây dựng dodự án ADB tài trợ.

3.4. Cấp điện và chiếu sáng đô thị

Thị xã Đông Hà hiện dùng điện lưới quốc gia thông quatrạm khu vực Đông Hà 110/35/10KV-16MVA và 110/22/10KV-25MVA.

Điện chiếu sáng đô thị đã xây dựng được 18 tuyến đườngphố chiếu sáng với tổng chiều dài 19,3km, đạt 65% so với tổng đường phố đượcquy hoạch chiếu sáng.

3.5. Thông tin liên lạc

Mạng viễn thông đã được phủ sóng trên toàn địa bàn đôthị; 100% phường có bưu điện văn hóa. Máy điện thoại cố định bình quân đạt 23máy/100 người dân.

Thị xã có đầy đủ hệ thống Internet với tốc độ truyềndẫn cao, đã đưa vào sử dụng mạng máy tính diện rộng kết nối từ tỉnh đến thị xã.

3.6. Phát thanh- Truyền hình

Hiện có Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyềnhình khu vực, Đài Truyền thanh thị xã và 9 phường đều có đài và hệ thống loatruyền thanh 4 cấp. Phương tiện nghe nhìn trong dân cư đạt 99%.

3.7. Công viên, cây xanh, vỉa hè và công trình phúclợi công cộng

Diện tích cây xanh toàn đô thị có 95ha, đạt 12m2/người,bao gồm tại các đường phố, lâm viên, công viên…

Hệ thống các công trình phúc lợi công cộng đã được đầutư cơ bản như: Công viên tượng đài Lê Duẩn, công viên Hùng Vương, lâm viên CọDầu- Trung Chỉ, lâm viên hồ Khe Mây, Nhà Văn hóa và Quảng trường trung tâm tỉnhđang chuẩn bị đầu tư xây dựng mới, Nhà Thi đấu tổng hợp Thể dục- Thể thao, SânVận động trung tâm, Khu Liên hợp thể thao, các Nhà Văn hóa phường, Nhà Văn hóakhu phố…

Nhìn chung hệ thống vỉa hè hiện trạng đang trong tìnhtrạng chắp vá. Năm 2007, thị xã đã triển khai Đề án Xã hội hóa vỉa hè, theo đótừ nay đến năm 2010 cơ bản các tuyến phố quan trọng đều được lát vỉa hè.

3.8. Vệ sinh môi trường

- Khối lượng rác thu gom: Đạt khoảng 130m3/ngày.Tổng số có 9.300 hộ/12.000 hộ các phường nội thị, 262 cơ sở dịch vụ thương mại vàcông nghiệp, 44 cơ quan đã được tổ chức thu gom rác thải;

- Bãi chôn lấp rác cách thị xã 4- 5km về phía Tây Nam,hiện có diện tích 6ha và hiện đang đầu tư xây dựng thêm 16ha bằng vốn vay củaADB thuộc Dự án Cải thiện môi trường đô thị miền trung. Hiện đang có Dự án xâydựng Nhà máy xử lý rác thải tại vị trí này với quy mô gần 20ha;

- Chất thải bệnh viện: Được bệnh viện xử lý tại chỗtheo cách đốt trong lò thiêu hai ngăn ở nhiệt độ cao.

4. Về Văn hóa- Xã hội

Quy mô mạng lưới trường lớp phát triển và ổn định ởcác bậc học, ngành học, chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng được khẳng định.Chi ngân sách cho giáo dục bình quân hàng năm chiếm: 28% tổng chi ngân sách,nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục bình quân hàng năm từ 3,5đến 4 tỷ đồng.

Toàn thị xã hiện có 50 trường với 112 lớp mầm non, 216lớp tiểu học, 165 lớp trung học cơ sở, 130 lớp trung học phổ thông; 05 trườngđại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp (Phân viện Đại học Huế, Cao đẳng Sưphạm, trường Trung học Y tế, trường Trung cấp dạy nghề…). Hệ thống trường đạtchuẩn quốc gia ở bậc học mầm non, tiểu học và THCS đạt 15/40 trường, đạt tỷ lệ37,5% trên 80% phòng học kiên cố cao tầng. Chất lượng cán bộ quản lý, giáo viênđược chuẩn hóa. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT, học sinh giỏi và thi đỗvào các trường đại học, cao đẳng ngày càng nhiều.

Các cơ sở y tế và mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư,nâng cấp, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Tính đến tháng 11/2007,có 01 Bệnh viện đa khoa tỉnh với 300 giường bệnh đang nâng cấp lên bệnh viện 500giường hoàn thiện vào năm 2010, có 8/9 Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia, đạt 88,8%.Đến nay đã xây dựng kiên cố 9/9 Trạm Y tế phường; đã thành lập, đầu tư trangthiết bị cho Bệnh viện đa khoa Đông Hà.

Thị xã đã xây dựng được 42/83 địa bàn khu phố khôngcó người sinh con thứ 3 trở lên, 6/9 phường xây dựng phường phù hợp với trẻ em.Năm 2007, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,36%, tỷ suất sinh 16,8%o, tỷ lệ con thứ 3trở lên 13,1 %. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 15%, tình trạng trẻ em langthang, trẻ em lao động sớm được quan tâm giải quyết.

Về Văn hóa- Thể thao- Du lịch: Hoạt động văn hóa, thểdục- thể thao được quan tâm phát triển, số người tham gia tập luyện thường xuyênchiếm 23% dân số, tăng 2% so với năm 2007. Thị xã đã hoàn thành quy hoạch địa điểmcác nhà văn hóa xã, phường và khu phố; thị xã có 7/9 phường xây dựng nhà vănhóa đa năng, 57/83 khu phố có nhà văn hóa, 14.070/17.264 hộ đạt danh hiệu giađình văn hóa đạt 81,5%.

Trong 5 năm 2001- 2005, đã giải quyết việc làm và tạoviệc làm cho khoảng: 7.467 lao động trong các ngành kinh tế; tỷ lệ thất nghiệpgiảm từ 6,7% năm 2000 xuống còn 3,76% năm 2007.

Triển khai tốt các chương trình, chính sách xã hội,giảm nghèo, xây nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, thực hiện tốt chính sách đối vớicác gia đình và người có công với cách mạng, phong trào đền ơn đáp nghĩa được thườngxuyên quan tâm, đạt kết quả tốt. Tỷ lệ hộ nghèo thị xã giảm xuống còn 6,5% năm2007.

5. Quốc phòng- An ninh

Thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngàycàng được củng cố và phát huy; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các lực lượngquốc phòng, an ninh đã kịp thời, ngăn chặn và xử lý nhiều hoạt động phạm phápcủa các tội phạm trên các mặt trận: Kinh tế, văn hóa xã hội, chính trị nhằm giữvững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng khu phốan toàn ngày càng phát triển sâu rộng được đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứngtích cực.

III. NỘI DUNG THÀNH LẬP THÀNHPHỐ ĐÔNG HÀ

1. Chức năng đô thị

Thị xã Đông Hà là đô thị tỉnh lỵ, giữ vai trò trungtâm chính trị, kinh tế- văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Trị. Có vị trí đặc biệt quantrọng trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Thị xã là nơi tập trung các trung tâm: Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp; Thương mại- Dịch vụ; Giáo dục- Đào tạo; trung tâm Văn hóa,Thông tin- Thể dục thể thao; trung tâm khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhândân…

2. Quy mô

Thành phố Đông Hà được thành lập trên cơ sở toàn bộhiện trạng diện tích tự nhiên, dân số, số đơn vị hành chính và kết cấu hạ tầng đôthị của thị xã Đông Hà, cụ thể như sau:

2.1. Tên thành phố: Thành phố Đông Hà, thuộc tỉnh QuảngTrị.

2.2. Về diện tích tự nhiên: Giữ nguyên diện tích nhưhiện nay: 7.295,87 ha.

2.3. Về dân số: 91.941 người (Thời điểm 31/12/2007).

2.4. Phạm vi thành lập Thành phố Đông Hà: Giữ nguyêncác đơn vị hành chính như hiện nay, gồm 9 phường: Phường 1, phường 2, phường 3,phường 4, phường 5, phường Đông Giang, phường Đông Thanh, phường Đông Lương,phường Đông Lễ.

Qua đánh giá thực trạng, các chỉ tiêu đô thị của Đềán cơ bản đạt các chỉ tiêu đô thị theo quy định tại Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày05/10/2001 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/TTLT-BXD-TCCP ngày 08/3/2002của Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (Nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫnphân loại đô thị và cấp quản lý đô thị. Cụ thể:

TT

Các chỉ tiêu đánh giá

Tiêu chí

quy định

Hiện trạng khi lên đô thị loại 3 (Tháng 12/2005)

Năm 2007

1

Về chức năng (Vị trí và phạm vi ảnh hưởng của đô thị)

Đô thị trung tâm cấp tỉnh và vùng Bắc Trung bộ

Đô thị trung tâm trực thuộc tỉnh, đầu mối giao lưu quan trọng giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước và vùng Bắc Trung bộ.

Đô thị trung tâm tổng hợp trực thuộc tỉnh, đầu mối giao lưu quan trọng với các tỉnh, các thành phố trong cả nước và vùng Bắc Trung bộ. Trung tâm chuyên ngành cấp vùng. Đô thị trên tuyến hành lang kinh tế Đông- Tây, có vị thế quan trọng về quốc phòng, an ninh

2

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

75% trở lên

80%

84,1%

3

Cơ sở hạ tầng

Được xây dựng đồng bộ và hoàn chỉnh

Được xây dựng tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ theo quy hoạch, song còn một số điểm cần khắc phục

Đang khắc phục cơ bản các mặt tồn tại đảm bảo đồng bộ và hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đô thị.

4

Quy mô dân số (Người)

100.000 trở lên

90.060

91.941

5

Mật độ dân số (Người/km2)

8.000 trở lên

5.590

5.705 (Theo diện tích quy hoạch xây dựng)

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SAUKHI THÀNH LẬP THÀNH PHỐ

Sau khi được Chính phủ quyết định thành lập thành phố,Đông Hà tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng hạtầng kỹ thuật đô thị, khắc phục những điểm còn hạn chế, hoàn chỉnh các tiêu chícủa một đô thị hiện đại.

1. Hướng phát triển không gian đôthị

Đô thị Đông Hà là trung tâm chính trị, kinh tế, vănhóa, xã hội của tỉnh, là thành phố thuộc tỉnh, là một trong các đô thị của ViệtNam trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Định hướng phát triển cả về 4 hướng,lấy sông Hiếu làm trung tâm cảnh quan và điểm nhấn kiến trúc phát triển đô thị.Khai thác quỹ đất hiện có; mở rộng và phát triển đô thị về phía Nam đến sôngVĩnh Phước, phía Bắc phát triển theo hai bờ sông Hiếu kéo dài đến ngã tư Sòng;mở rộng và xây dựng các khu đô thị mới về phía Nam, Bắc.

2. Phân khu chức năng

a) Khu trung tâm và công trình công cộng đô thị như:Khu cơ quan hành chính; trung tâm công cộng, thương mại- dịch vụ; trung tâm Vănhóa, Thể dục- Thể thao; trung tâm GD, Y tế; các công trình di tích lịch sử- vănhóa;

b) Khu dân cư: Các khu dân cư được tổ chức thành 9 khutrên cơ sở 9 phường;

c) Khu công nghiệp, kho tàng: Phát triển các khu côngnghiệp ngay trong trung tâm thành phố, khu kho tàng theo hướng tập trung, về phíaTây- Nam thành phố;

d) Các khu đô thị mới:

- Khu đô thị Bắc Sông Hiếu: 128ha;

- Khu đô thị phía Đông đường Trần Bình Trọng, phường5: 43ha;

- Khu đô thị Bắc Quốc lộ 9- Khóa Bảo: 20ha;

- Khu đô thị Phường 5- Đông Lễ: 40ha;

- Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1, 2, 3, 4: Trên300ha.

h) Công viên cây xanh, thể dục- thể thao:

- Công viên tượng đài Lê Duẩn có quy mô rộng 2,6ha tạiđường Lê Duẩn;

- Khu công viên văn hóa trung tâm được tổ chức xây dựngtrên khu vực đường Nguyễn Huệ;

- Công viên cây xanh kết hợp TDTT Cọ Dầu;

- Công viên, lâm viên cây xanh sinh thái;

- Các vùng đất đồi cao ở phía Tây Nam thị xã cònlại sẽ tổ chức các mô hình phát triển kinh tế như: Kinh tế trang trại, trồng rừng,tổ chức tạo cảnh quan phục vụ du lịch.

3. Một số dự án đã và sẽ triển khai thực hiện từ2007- 2010

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Số TT

Tên dự án

Tổng số đầu tư

Ghi chú

A. Các dự án ưu tiên đã và đang thực hiện đến năm 2007

I

DỰ ÁN TỈNH, TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN

1

Khu công nghiệp phía Nam thị xã Đông Hà (Diện tích: 104ha)

118,3

2

Khu đô thị Nam Đông Hà

133

Giai đoạn 1: 46tỷ

3

Nâng cấp hồ Trung Chỉ

11

4

Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện tỉnh

18

Cơ bản hoàn thành

5

Khu Liên hợp thể thao tỉnh

43,2

Đã thực hiện: 30tỷ

6

Trung tâm Hội nghị tỉnh

30

Đã hoàn thành giai đoạn 1

7

Sân Vận động Đông Hà giai đoạn I

29,8

Đã hoàn thành

8

Trường PTTH Đông Hà giai đoạn II

8,6

9

Các trụ sở của các cơ quan cấp tỉnh

40

10

Nhà máy may xuất khẩu Đông Hà

15

II

DỰ ÁN THỊ XÃ ĐẦU TƯ

1

Công viên tượng đài Lê Duẩn

13

Đã hoàn thành

2

Kè sông Hiếu

- Giai đoạn 1

- Giai đoạn 2

12

130

Đã thực hiện: 10tỷ

3

Cụm công nghiệp Đông Lễ

8

Đã hoàn thành

4

CSHT khu đô thị 43ha- phường 5 (Giai đoạn 1)

13

Đã thực hiện 6,5tỷ

5

Đường Khóa Bảo- phường 3

15

Đã thực hiện: 10tỷ

6

Khu đô thị phường 5- Đông Lễ (Gói thầu 1, 2)

24

Đã hoàn thành giai đoạn 1. Đang thực hiện xoi đường gói thầu 3: 850 triệu

7

Cải thiện môi trường đô thị miền Trung

10

Đã hoàn thành thủ tục CBĐT

8

Đường Huỳnh Thúc Kháng

2,4

Đã thực hiện: 1tỷ

9

Đường Lê Hồng Phong

1,5

Đã hoàn thành

10

Đường Bùi Thị Xuân

1,4

Đã thực hiện: 1.000triệu

11

Đường Võ Thị Sáu

0,85

Đã cơ bản hoàn thành

12

Đường Cồn Cỏ

2,6

Đang thực hiện

13

Đường Lương Ngọc Quyến

0,9

Đang thực hiện

14

Vỉa hè đường Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Lê Quý Đôn

6,4

Đã cơ bản hoàn thành

15

Đường Bà Triệu (Giai đoạn 2)

1,3

Đang Giải phóng mặt bằng

16

Nhà Văn hóa phường 3

1,6

Đã hoàn thành cơ bản

17

Chương trình bê tông hóa giao thông

3tỷ/năm

Nhân dân đóng góp 50%

B. Các dự án ưu tiên từ năm 2008 đến 2010

I

DỰ ÁN CỦA TỈNH, TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ

1

Nâng cấp Quốc lộ 1A qua thị xã Đông Hà

80

TW đầu tư

2

Đường và cầu Đại Lộc qua sông Thạch Hãn

46

TW + tỉnh đầu tư

3

Cầu Vĩnh Phước

30

TW + tỉnh đầu tư

4

Bến xe Đông Hà

20

Đã triển khai xây dựng

5

Trung tâm Sát hạch lái xe Đường 9

9

Đã triển khai xây dựng

6

Bãi đỗ xe đường 9D

12

Đã quy hoạch

7

Đường Nguyễn Du

7

8

Đường Lý Thường Kiệt nối dài

12

Đang xây dựng

9

Đường Lê Thánh Tông

15

Đang xây dựng

10

Cầu Khóa Bảo qua sông Hiếu

45

11

Bệnh viện Vệ tinh Trung ương Huế

150

12

Giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị

150

13

Đường 2 bờ sông Hiếu (Trần Nguyên Hãn, Hoàng Diệu, Bà Triệu, Bùi Thị Xuân)

250

14

Quảng trường và Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh

105

Xây dựng năm 2008

15

Khách sạn Sài Gòn Tourist, khách sạn Bưu điện, các khách sạn từ 3 sao trở lên

200

Xây dựng năm 2008

16

Siêu thị Coop mart- Trung tâm Thương mại Đông Hà

80

Xây dựng năm 2008

17

Phân viên Đại học Huế

70

Xây dựng năm 2008

18

Trường PTTH Bùi Dục Tài

15

Đã triển khai xây dựng

19

Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2

50

Đã triển khai xây dựng

20

Khu dân cư thu nhập thấp

13

21

Thư viện tỉnh

18

Đã triển khai xây dựng

II

DỰ ÁN THỊ XÃ ĐẦU TƯ

1

Khu đô thị Bắc sông Hiếu

250

Đã lập dự án vay vốn ADB

2

Khu đô thị Khóa Bảo

20

Đã xây dựng

3

Khu dân cư Đông Khe Mây

15

4

Công viên trung tâm Nguyễn Huệ

30

5

Nhà văn hóa Thanh thiếu niên

12

6

Đường Mai Hắc Đế

1,8

Xây dựng năm 2008

7

Đường nối Hàm Nghi- Lý Thường Kiệt

1,4

Xây dựng năm 2008

8

Đường Trương Định

0,6

Xây dựng năm 2008

9

Đường Hoàng Thị Điểm

0,5

Xây dựng năm 2008

10

Đường Bùi Thị Xuân- Nguyễn Thượng Hiền (Đê chống ngập lụt)

3

Vốn ADB

11

Đường Trần Bình Trọng

6

Vốn ADB + ngân sách

12

Đường Bà Triệu (Cầu Thanh niên qua chợ Đông Hà, đê chống ngập lụt)

2

Vốn ADB

13

Đường Lê Lợi nối dài

22

Tỉnh đầu tư

14

Đường Nguyễn Trãi nối dài

15

Tỉnh đầu tư

15

Điện chiếu sáng các tuyến đường nội thị

5

Đang đầu tư hàng năm

16

Vỉa hè, cây xanh các tuyến đường nội thị

10

Đang đầu tư hàng năm

17

Trường THPT Lê Hồng Phong

2,5

Xây dựng năm 2008

18

Trường THCS Đường 9

2,4

Xây dựng năm 2008

19

Trường THPT Chế Lan Viên

10

Xây dựng năm 2008

20

Cải thiện môi trường đô thị miền Trung

224

Đang triển khai

V. KẾT LUẬN

Thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị cóý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Quảng Trị và khu vực Bắc Trung bộ và cácnước trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây; sẽ tạo ra động lực mới để đẩy mạnhsự phát triển kinh tế- xã hội, củng cố Quốc phòng- An ninh, phù hợp với nguyệnvọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Trị nói chung và thị xã ĐôngHà nói riêng; cổ vũ động viên địa phương tích cực phấn đấu, vươn lên giành nhiềuthành tích hơn nữa trong công cuộc đổi mới.

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 củaChính phủ về Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; Thông tư Liên tịch số 02/TTLT-BXD-TCCPngày 08/3/2002 của Bộ Xây dựng và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (Nay là Bộ Nộivụ) hướng dẫn về Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; trên cơ sở các chỉtiêu đã đạt được cùng với khả năng phát triển, thị xã Đông Hà cơ bản đủ điềukiện, tiêu chuẩn và các thủ tục pháp lý để thành lập thành phố thuộc tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc