HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2009/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 17 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2008/NQ-HĐNDNGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘDINH DƯỠNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO CỦA TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAOBẰNG
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 17

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhândân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căncứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căncứ Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT /BTC-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2008của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chếđộ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thànhtích cao;

XétTờ trình số 1245/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh vềsửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Hộiđồng nhân dân tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyệnviên thể thao của tỉnh Cao Bằng;

Saukhi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của cácđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều1. Nhất trí sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số20/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy địnhchế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh CaoBằng với các nội dung sau:

1.Khoản 1, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau

Đốitượng áp dụng:

-Vận động viên, huấn luyện viên đang tập luyện, huấn luyện tại các trung tâm đàotạo, huấn luyện thể thao, học sinh trường năng khiếu thể thao.

-Vận động viên, huấn luyện viên đang làm nhiệm vụ tại các giải thể thao thànhtích cao quy định tại Điều 37 Luật Thể dục, thể thao (Đại hội thể dục, thể thaotoàn quốc; giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia hàng năm từng môn thể thao;giải vô địch từng môn thể thao của tỉnh).

2.Khoản 4 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau

Chếđộ dinh dưỡng được tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập luyện, thi đấu củamột huấn luyện viên, vận động viên. Mức quy định cụ thể như sau

a)Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tậptrung tập luyện trước khi thi đấu

+Đội tuyển tỉnh: 70.000 đồng/người/ngày;

+Đội tuyển trẻ tỉnh: 55.000 đồng/người/ngày;

+Đội tuyển năng khiếu các cấp: 40.000 đồng/người/ngày;

+Đội tuyển cấp huyện, thị, ngành: 40.000 đồng/người/ngày.

b)Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tậptrung thi đấu:

+Đội tuyển tỉnh: 95.000 đồng/người/ngày;

+Đội tuyển trẻ tỉnh: 70.000 đồng/người/ngày;

+Đội tuyển năng khiếu các cấp: 70.000 đồng/người/ngày;

+Đội tuyển cấp huyện, thị, ngành: 70.000 đồng/người/ngày.

Cácđiều khoản khác không nằm trong phạm vi sửa đổi, bổ sung tiếp tục thực hiệntheo Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhândân tỉnh.

Điều2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ bannhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và định kỳ báo cáo kết quả thựchiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Bancủa Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều4: Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày thông qua.

Nghịquyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV, kỳ họp thứ 17 thôngqua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng