HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2011/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 16 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2004/NQ-HĐND NGÀY 21/7/2004 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨCTHU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT

HỘI ĐỒNGNHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về phíbảo vệ môi trường đối với nước thải; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 và Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 củaChính phủ;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 12/8/2007 của Chính phủ về việcsản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đốivới nước thải;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày28/10/2011; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND-KTNS ngày 24/11/2011 của Ban Kinh tế- Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾTNGHỊ:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung mục 1 Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND ngày21/7/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môitrường đối với nước thải sinh hoạt, cụ thể như sau:

a) Phương thức thu: thu theo tỷ lệ % trên giá nước sạch;

b) Mức thu: thu 7% trên đơn giá nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng;

c) Địa bàn áp dụng: trên địa bàn thị xã Đồng Xoài.

Điều 2. Các nội dung khác không đượcsửa đổi, bổ sung thì vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 14/2004/NQ-HĐND ngày 21/7/2004của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đốivới nước thải sinh hoạt.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họpthứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày thông qua./.

CHỦ TỊCHNguyễn Tấn Hưng