HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘCHỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểmY tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho ngườithuộc hộ gia đình cận nghèo;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 củaThủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tếtoàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 củaThủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đốitượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

Xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 01/7/2013 của UBNDtỉnh về việc ban hành ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tếcho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tracủa các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồngnhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộchộ gia đình cận nghèo tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

1.Đối tượng hưởng hỗ trợ: Người thuộc hộ giađình cận nghèo được quy định tại Điều 1, Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụngcho giai đoạn 2011 - 2015(trừ những người thuộc hộ gia đình cận nghèo đãtham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, trẻ em dưới 6 tuổi và những người thuộc hộ giađình cận nghèo mới thoát nghèo được ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% mức đóngbảo hiểm y tế theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 của Thủ tướng Chínhphủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng người thuộchộ gia đình cận nghèo).

2. Mức hỗ trợ: 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Trong đó: - Ngân sách Trung ương: 70%.

- Ngân sách tỉnh: 30%.

Điều 2.Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghịquyết.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnhvà các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dântỉnh Thái Nguyên khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc