HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2013/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀÁN THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHƯỚC MỸ TRUNG THUỘC HUYỆN MỎ CÀY BẮC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận,phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 02/2012/TT-BNV ngày 15 tháng6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghịđịnh số 62/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về thành lập thànhphố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghịquyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnhBến Tre về việc thông qua Đề án quy hoạch điều chỉnh, phân vạch địa giới hànhchính cấp huyện, cấp xã từ năm 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh trình bày Tờtrình số 5425/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2013 về việc thành lập thị trấnPhước Mỹ Trung thuộc huyện Mỏ Cày Bắc; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án thành lập thị trấnPhước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Thị trấn Phước Mỹ Trung đượcthành lập trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ 792,94ha, 9.865 nhân khẩu của xã PhướcMỹ Trung; 117,89ha diện tích tự nhiên, 1.224 nhân khẩu của xã Thành An (toàn bộấp Thanh Hoà diện tích 39,901ha, dân số 728 nhân khẩu; một phần ấp Đông Thuậndiện tích 77,988ha, dân số 496 nhân khẩu) và 30,15ha diện tích tự nhiên, 226nhân khẩu của xã Vĩnh Hoà - huyện Chợ Lách. Thị trấn Phước Mỹ Trung có:

- Diện tích tự nhiên: 940,98ha.

- Dân số: 11.315 nhân khẩu.

- Vị trí địa lý: Đông giáp xãThành An và Tân Phú Tây huyện Mỏ Cày Bắc; Tây giáp xã Hưng Khánh Trung A huyệnMỏ Cày Bắc và xã Vĩnh Hoà huyện Chợ Lách; Bắc giáp xã Phú Mỹ huyện Mỏ Cày Bắcvà xã Vĩnh Hoà huyện Chợ Lách; Nam giáp xã Thành An huyện Mỏ Cày Bắc.

2. Xã Thành An huyện Mỏ Cày Bắcsau khi điều chỉnh địa giới hành chính:

- Vị trí địa lý: Đông giáp xã HoàLộc huyện Mỏ Cày Bắc; Tây giáp thị trấn Phước Mỹ Trung huyện Mỏ Cày Bắc; Namgiáp xã Tân Bình huyện Mỏ Cày Bắc; Bắc giáp xã Tân Thành Bình và xã Tân Phú Tâyhuyện Mỏ Cày Bắc.

- Diện tích tự nhiên: 942,12ha.

- Dân số: 7.385 nhân khẩu.

3. Xã Vĩnh Hoà huyện Chợ Lách sau khi điều chỉnhđịa giới hành chính:

- Vị trí địa lý: Đông giáp xãPhước Mỹ Trung huyện Mỏ Cày Bắc; Tây giáp xã Vĩnh Thành huyện Chợ Lách; Namgiáp xã Hưng Khánh Trung A huyện Mỏ Cày Bắc; Bắc giáp xã Phú Mỹ huyện Mỏ CàyBắc.

- Diện tích tự nhiên: 847,15ha.

- Dân số 6.139 nhân khẩu.

4. Huyện Chợ Lách sau khi điềuchỉnh địa giới hành chính:

-Vị trí địa lý: Đông giáp huyện MỏCày Bắc; Tây giáp tỉnh Vĩnh Long; Nam giáp sông Cổ Chiên, tỉnh Vĩnh Long; Bắcgiáp sông Hàm Luông, huyện Châu Thành.

- Diện tích tự nhiên 16.803,82havà dân số 113.518 nhân khẩu.

5. Huyện Mỏ Cày Bắc sau khi điềuchỉnh địa giới hành chính:

- Vị trí địa lý: Đông giáp huyệnMỏ Cày Nam, huyện Giồng Trôm; Tây giáp huyện Chợ Lách; Nam giáp sông Cổ Chiên,tỉnh Vĩnh Long; Bắc giáp sông Hàm Luông, thành phố Bến Tre.

- Sau khi thành lập thị trấn PhướcMỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc có diện tích tự nhiên 15.834,45ha và dân số 116.575nhân khẩu, 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Phước Mỹ Trung và 12 xã:Nhuận Phú Tân, Hưng Khánh Trung A, Khánh Thạnh Tân, Tân Thanh Tây, Tân Bình,Thành An, Hoà Lộc, Tân Phú Tây, Phú Mỹ, Thanh Tân, Thạnh Ngãi, Tân Thành Bình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàntất các thủ tục thành lập thị trấn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật đểtrình Chính phủ quyết định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Bến Tre khoá VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05 tháng 12 năm2013 và có hiệu lực thi hành sau10(mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCHNguyễn Thành Phong