HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 03

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét báocáo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốcphòng - an ninh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,quốc phòng - an ninh năm 2012, báo cáo của các ngành bảo vệ pháp luật, thôngbáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo thẩmtra của các Ban Hội đồng Nhân dân; Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận vàthống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng Nhân dân tỉnhnhất trí với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2011 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012với mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp chủ yếu sau:

I.Mục tiêu chung:

Năm 2012 là năm thứhai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2010–2015,ngay từ năm đầu quyết tâm tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục thực hiện có hiệuquả các chủ trương của Quốc hội, Nghị quyết 11/CP của Chính phủtập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảoan sinh xã hội; tiếp tục thực hiện chuyển dịchcơ cấu kinh tế; chuyển dịch cơ cấu lao động, đào tạo nguồn nhân lực. Tăng cườngquản lý đầu tư từ vốn ngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốnkhác; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp,chỉnh trang đô thị, xây dựng huyện Bình Tân, Bình Minh, khu hành chính Tỉnh,xây dựng xã nông thôn mới,... bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, cải thiện vànâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị,bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; triển khai thực hiệncác chương trình biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

II. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

a) Các chỉ tiêu về kinh tế:

KH 2012

- Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng(%)

11,5

- Giá trị sản xuất nông - lâm, ngư nghiệp tăng(%)

5

Trong đó: Nông nghiệp tăng(%)

4,7

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng(%)

22

- Giá trị các ngành dịch vụ tăng(%)

13

- GDP bình quân đầu người (giá hiện hành, Tr.đ)

33,91

- Cơ cấu GDP (theo giá thực tế)

+ Khu vực I(%)

48,00

+ Khu vực II(%)

18,00

+ Khu vực III(%)

34,00

- Tổng kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)

390

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn XH (tỷ đồng)

10.000

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn (tỷ đồng)

2.385

- Tổng chi ngân sách địa phương (tỷ đồng)

3.877,7

b) Các chỉ tiêu phát triển xã hội

- Tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật

42%

- Tạo thêm việc làm mới cho lao động (người)

26.500

- Chuyển dịch cơ cấu lao động

+ Lao động nông, lâm, thuỷ sản

56,7%

+ Lao động phi nông nghiệp

43,3%

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng

1%

- Giảm số hộ nghèo (theo tiêu chí mới)

giảm 2%

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới

17,5%

- Tỷ lệ giảm tối thiểu số vụ, số người chết và bị thương về tai nạn giao thông

5 – 10%

c) Các chỉ tiêu về môi trường

- Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý (%)

75

- Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom (%)

82

- Tỷ lệ các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải (%)

100

- Chất thải, nước thải các cơ sở y tế được thu gom và xử lý (%)

100

- Tỷ lệ hộ đô thị sử dụng nước từ hệ thống nước máy tập trung (%)

93

- Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung (%)

36

III. Các giải pháp chủ yếu:

1. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về ổn địnhkinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế:

Tiếp tục triểnkhai thực hiện tốt Nghị quyết 02, Nghị quyết 11/CP và chỉ thị 1792 của Chính phủ;thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, chống buôn lậu,hàng gian hàng giả,....không để xảyra đột biến giá các mặt hàng thiết yếu, liên quan đến đời sống. Thực hiệntốt các chính sách tiền tệ của Chính phủ, chủ động linh hoạt phù hợp với tìnhhình thực tế của tỉnh, chủ động cắt giảm các khoản chi tiêu công chưathật cần thiết, chi tiêu không hợp lý;phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế.

2. Phát triển nông nghiệp - nông thôn:

Đẩy mạnhchuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, tăng cường công tác quản lý quyhoạch vùng nuôi thủy sản theo tiêu chuẩnVietGAP, globalGAP gắn với thương hiệu; cũng cố tổ chức kinh tế tập thể, tổ chức sản xuất lúa –màu theo hướng tập trung, tạo ra sản phẩm sạch, đảm bảo số lượng và chất lượngđáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; xây dựng hệ thống nhân giống lúa, hỗ trợ người dân ứng dụng cáctiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới; Tăng cường sự chỉ đạo các ngành,các địa phương tổ chức thực hiện tốt đề án Nông nghiệp - Nông dân và Nông thôn;nghiên cứu ban hành chủ trương đầu tư các công trình xây dựng của Xã nông thônmới bằng nhiều hình thức, kể cả mời gọi các doanh nghiệp hợp đồng thực hiện choxã chọn gói và hòan trả vốn cho doanh nghiệp theo phân kỳ; Thực hiện tốt việcxây dựng Xã nông thôn mới, nhất là 22 xã điểm.

Chỉ đạo thựchiện quyết định 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủvề chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng đối vớicác sản phẩm nông sản và cá tra xuất khẩu.

Đầu tư giacố, hòan thiện hệ thống đê bao và kênh mương nội đồng bảo đảm cho sản xuất nôngnghiệp và thủy sản do mùa lũ vừa qua làm xuống cấp, hư hại. Tiếp tục cải thiệnmôi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy sảnxuất kinh doanh phát triển, nâng caochất lượng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực hiện cácgiải pháp nhằm cải thiện môi trường, tạo thuận lợi cho đầu tư và sản xuất, kinhdoanh phát triển, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư vàkhả năng cạnh tranh cao, Thực hiện các giải pháp nhằm duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh;Triển khai các văn bản hướng dẫn thihành các luật có liên quan đến đầu tư, kinh doanh, đấu thầu, quản lý và sử dụngđất đai,...

Công khai quytrình, thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinhdoanh và đầu tư. Công khai hoá quy hoạch; minh bạch hoá danh mục đầu tư trongcác lĩnh vực, địa bàn thuộc diện cấm kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện.Thực hiện có hiệu quả các chính sách, biện pháp hỗ trợ cho hoạt động đầu tư,kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tập trung chỉđạo đầu tư xây dựng cơ bản nhất là các dự án chuyển tiếp, trọng điểm, bức xúc,thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước, thựchiện tốt công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các dựán, chú trọng giải quyết tốt đời sống nhân dân hậu tái định cư, tập trung tháogỡ khó khăn, tăng cường công tác giám sát, thanh tra, chống thất thoát, lãngphí và nâng cao chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách, biện pháp hỗ trợ cho hoạt động đầutư, kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các điều kiệnphục vụ cho sản xuất kinh doanh như nguồn vốn, đào tạo lao động có tay nghề, thịtrường tiêu thụ hàng hóa,..., giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển.

Đẩy mạnh cáchoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người ViệtNam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khai thác thị trường nội địa, nhất là thịtrường nông thôn.

Khuyến khíchphát triển sản xuất hàng xuất khẩu; phát triển, mở rộng thị trường và đa dạnghoá mặt hàng xuất khẩu, nhất là sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

4. Tăng thu ngân sách, đảm bảo chi ngân sách, tiết kiệm chitiêu công, tăng cường huy động vốn đầu tư cho tăng trưởng.

Thu ngân sách phụcvụ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quảchi tiêu ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêucông; tích cực khai thác thêm nguồn thu để bảo đảm các nhiệm vụ chi đã đề ra.

Thực hiện tốtchính sách thuế của Chính phủ, giúp các cơ sở sản xuất - kinh doanh và ngườidân vượt qua khó khăn trong tình hình hiện nay. Tăng cường các biện pháp quảnlý thu, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế; chống gian lận thương mại, trốn thuế.

Tăng cườngcông tác quản lý lãi suất huy động và cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay chosản xuất và tiêu dùng; quản lý tốt kinh doanh vàng và ngoại tệ. Các ngân hàngthương mại chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vay vốncho sản xuất và đời sống.

Thực hiện tốtchính sách hỗ trợ kinh phí cho các Huyện - Thành phố xây dựng các Cụm công nghiệptheo quy hoạch đã được phê duyệt.

5. Quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch và dự báo phát triểnkinh tế - xã hội

Tiếp tục lậpquy hoạch các ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên cơ sở quy hoạch tổng thểphát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến năm2030. Tăng cường kiểm tra công tác lập, trình phê duyệt và triển khai thực hiệnquy hoạch tổng thể huyện, thành phố, các quy hoạch ngành, lĩnh vực chủ yếu làmcơ sở xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển của từngngành, lĩnh vực hàng năm.

6. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo việc làm, giảmnghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Thực hiện đồngbộ các giải pháp tạo thêm việc làm mới gắn với giải pháp thúc đẩy sản xuất,kinh doanh, tạo điều kiện thành lập các doanh nghiệp mới, khuyến khích cácdoanh nghiệp sử dụng lao động có tay nghề cao; thực hiện tốt xuất khẩu lao động,thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; Thực hiện tốtĐề án đào tạo nghề Nông thôn; mở rộng các hình thức dạy nghề. Hòan thiện tổ chức,đầu tư hợp lý, nâng chất họat động cho các Trung tâm Dạy nghề.

Tiếp thực thựchiện có hiệu quả và vận động các thành phần kinh tế tham gia để giảm nhanh hộnghèo theo hướng bền vững. Thực hiện tốt chính sách khám chữa bệnh và bảo hiểmy tế cho người nghèo, hộ cận nghèo, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm tự nguyện..

Thực hiện đầyđủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chínhsách, hộ nghèo, hộ cận nghèo

Khuyến khíchdoanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, ký túc xá chosinh viên, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao độngcó thu nhập thấp,…

- Tiếp tục đẩymạnh công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, thể dục thể thao, bảotrợ xã hội, trẻ em, …

- Đẩy nhanh tiếnđộ xây dựng các công trình bệnh viện trên địa bàn tỉnh, thực hiện Dự án AP –xây dựng trạm y tế xã, phường do tổ chức AP(Hoa Kỳ) tài trợ; tăng cường hoạt độngchăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống các bệnh xã hội và các dịch bệnh nguyhiểm ở người.

- Phát huy cóhiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa; Tổ chức tốt các ngày lễ trọng đại trongnăm; Tiếp tục nâng chất lượng cuộc vận động Tòan dân đòan kết xây dựng đời sốngvăn hóa ở khu dân cư và nơi công cộng. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tưvào thể thao quần chúng, nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao thành tích cao.Tăng cường thanh kiểm tra các họat động dịch vụ về thông tin - truyền thông.Quy họach hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn.

- Triển khaithực hiện có hiệu quả các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

- Tiếp tục thựchiện tốt chương trình nước sạch nông thôn theo quy hoạch phát triển kinh - tếxã hội giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn 2030.

7. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường bảo vệ,cải thiện môi trường:

Ứng dụngcó hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất (nhất là sản xuấtnông nghiệp) và đời sống của nhân dân.

Tiếp tụcthực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường, chương trình phát triển bền vững về lĩnhvực môi trường. Thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vềlĩnh vực môi trường, nhất là trong lĩnh vực khai thác cát trên địa bàn tỉnh.Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng đất công và các lọai tài nguyênkhóang sản khác như cát sông, đất sét, nguồn nước mặt và nước ngầm.

Tăng cường hoạt động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớpdân cư về môi trường và tác động của môi trường đối với đời sống. Vận động ngườidân trong sản xuất kinh doanh có ý thức về bảo vệ môi trường để hàng hoá tiêuthụ trên thị trường không phạm vào các hàng rào phi thuế quan của các nướctrong tiến trình hội nhập quốc tế.

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cảicách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường công tác quốcphòng, an ninh.

Nâng caonhận thức, trách nhiệm của nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hộichủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.Chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạtđộng chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện có kết quả cácchương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Thực hiệntốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, tăngcường tiềm lực quốc phòng; củng cố "thế trận an ninh nhân dân". Tiếptục bảo đảm tốt hơn các nhu cầu cơ bản của khối nội chính theo điều kiện của địaphương, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ. Thực hiện tốtcông tác tuyển quân, diễn tập năm 2012.

Tiếp tụcthực hiện cải cách hành chính theo cơ chế ”một cửa”, "một cửa liên thông.Nâng cao vai trò và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tăng cườngkiểm tra, giám sát, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và phát huy đượctính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành trong việc tổ chức triển khai thựchiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước;đổi mới phương thức điều hành của chính quyền các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷcương, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan ban ngành.

Tăng cường dân chủ, nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡngvà chuẩn hoá cán bộ công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước. Nâng cao tinhthần trách nhiệm và đạo đức của cán bộ công chức và vai trò và trách nhiệm củangười đứng đầu tổ chức.

Tổ chức thựchiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống thamnhũng đến năm 2020. Đảm bảo công khai, minh bạch trong xây dựng và thực thi cácchính sách và pháp luật của nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra;phối hợp thật tốt giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra. Kiên quyết xử lý nghiêmkỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật các vụ việc tham nhũng. Phát huy vaitrò của nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội, của báo chí trong đấu tranhphòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...tiếp tục thực hiện tốt công táccải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số: 49/TW của Bộ Chính trị.

Tăng cườngtuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhànước về phát huy dân chủ; tiếp tục cụ thể hoá bằng pháp luật các quyền cơ bản củacông dân đã được Hiến pháp quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiệnQuy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhấtlà ở cơ sở.

Tiếp tụcthực hiện luật tố tụng hành chính, kiện toàn tổ chức và hoạt động pháp chếngành; Bồi dưỡng kỷ năng quản lý cho đội ngủ cán bộ, công chức mới bố trí sangcơ quan hành chính cấp cơ sở.

9. Về giá đất:

Thống nhấttờ trình số: 71/TTR- UBD ngày 21/11/2011 của Ủy ban nhân tỉnh về giá các loại đấttrên địa bàn tỉnh; Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiệntrong năm 2012.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Để thực hiệnthắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2012:

Uỷ ban Nhândân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân, Toà án Nhân dân tỉnh làm theo chức năng nhiệmvụ của mình tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết của Hội đồng nhândân.

Thường trực Hộiđồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giámsát việc thực hiện nghị quyết.

Uỷ ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổchức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật giám sát và động viên mọitầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Nghị quyết nàyđược Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 03 thông qua ngày09/12/2011./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP ;
- Tỉnh ủy; UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản-BTP ;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- TT HĐND-UBND huyện, TP
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lực