HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG NÔ VÀ HUYỆN ĐẮK G’LONG THÀNH LẬPHUYỆN ĐỨC XUYÊN, TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHOÁ II, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12/9/1981 củaHội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chínhđối với những đơn vị có địa giới hành chính chưa hợp lý;

Căn cứ Quyết định số 161/2006/QĐ-TTg ngày10/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2963/TTr-UBND ngày11/7/201 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chínhhuyện Krông Nô và huyện Đắk G’Long để thành lập huyện Đức Xuyên tỉnh Đắk Nông;Báo cáo thẩm tra số 32/BC-BPC ngày 12/7/2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dântỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án điều chỉnh địa giớihành chính huyện Krông Nô và huyện Đắk G’Long để thành lập huyện mới Đức Xuyên,với nội dung chính sau:

- Điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân sốcác xã: Quảng Sơn, Quảng Hòa của huyện Đắk G’Long và các xã Quảng Phú, ĐắkNang, Đức Xuyên của huyện Krông Nô để thành lập huyện Đức Xuyên; đổi tên xã ĐứcXuyên thành xã Quảng Xuyên.

- Huyện Đức Xuyên có 80.171,39 ha diện tích tựnhiên với 28.813 nhân khẩu, bao gồm 05 đơn vị hành chính cấp xã: Quảng Sơn,Quảng Hòa, Quảng Phú, Đắk Nang, Quảng Xuyên. Trường hợp phương án chia tách xãQuảng Phú để thành lập thêm xã mới Đắk N’Ting được Chính Phủ phê duyệt, huyệnĐức Xuyên có 06 đơn vị hành chính cấp xã.

- Huyện Đắk G’Long còn lại 91.034,59 ha diện tíchtự nhiên với 33.137 nhân khẩu, bao gồm 05 đơn vị hành chính cấp xã: Quảng Khê,Đắk Ha, Đắk R’Măng, Đắk Som và Đắk Plao. Trường hợp phương án điều chỉnh địagiới hành chính xã Đắk Som và Xã Đắk R’Măng thành lập thêm xã mới Đắk Bình đượcChính Phủ phê duyệt, huyện Đắk G’Long có 06 đơn vị hành chính cấp xã.

- Huyện Krông Nô còn lại 55.035,18 ha diện tích tựnhiên và 55.707 nhân khẩu, bao gồm 09 đơn vị hành chính cấp xã: Nâm N'Đir, NamXuân, Buôn Choah, Đắk Drô, Tân Thành, Nâm Nung, Đắk Sôr, Nam Đà và thị trấn ĐắkMâm.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủtục trình Chính phủ xem xét quyết định và báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thựchiện.

Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày HĐND tỉnh thôngqua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhĐắk Nông khoá II, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré