HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNHCHÍNH CẤP TỈNH, TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 06 năm 2007của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số15/2007/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấphuyện;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2013 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh,tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 71/BC-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2013 của BanPháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2013 của Uỷ bannhân dân tỉnh về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh TuyênQuang như sau:

Tổng số điểm của các tiêu chí để phân loại: 197 điểm.

Đề nghị phân loại: Tỉnh Tuyên Quang là đơn vị hành chính cấptỉnh Loại III.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xemxét quyết định điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh TuyênQuang theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân vàđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóaXVII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013./.

Nơi nhận:- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Quang Tiến