HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/2015/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤCDỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ,RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂNDÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày09 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trìnhsố 2820/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị banhành Nghị quyết vềthông qua danh mục dự án cần thu hồi đất vàchuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015trên địa bàn tỉnhQuảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinhtế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhấtthông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa,đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 trên địa bàn tỉnh theo đề nghị củaUBND tỉnh tại Tờ trình số 2820/TTr-UBND ngày26 tháng 6 năm 2015, trừ các dựán: (i) Không có chủ trương đầu tư và chưa xác định rõ nguồn vốn, (ii) Không códiện tích đất thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng đất (Chi tiết danh mục dựán loại bỏ theo phụ lục 1a, 1b đính kèm). Cụ thể như sau:

1. Danh mụcchuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ gồm 326 dự án; trong đó,diện tích đất chuyên trồng lúa nước 173,37 ha; đất trồng lúa nước còn lại là30,43 ha, đất rừng phòng hộ là 28,33 ha, đất rừng đặc dụng là 0,15 ha.

(Chi tiếttheo phụ lục 2a, 2b đính kèm)

2. Danh mụcdự án cần thu hồi đất gồm 1.239 công trình với tổng diện tích thu hồi 2.061,34ha; trong đó, diện tích đất chuyên trồng lúa nước 156,89 ha; đất trồng lúa nướccòn lại là 30,81 ha, đất rừng phòng hộ là 28,33 ha.

(Chi tiếttheo phụ lục 3a, 3b đính kèm)

Điều 2. Giao Ủy bannhân dân dân tỉnh:

1. Triển khai thực hiệnviệc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất các danh mục dự án đã được Hộiđồng nhân dân tỉnh thông qua theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Rà soát, bổ sung vàoquy hoạch sử dụng đất đối với các dự án nằm ngoài quy hoạch. Riêng đối với danhmục dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa xác định rõ vốn đầu tư, chỉ đạocác địa phương hoàn chỉnh bổ sung; nếu sau ngày 30/7/2015 không thực hiện thìloại bỏ khỏi danh mục, đồng thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả thựchiện trước ngày 10/8/2015.

3. Trường hợp phát sinhyêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vìlợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được Hội đồng nhândân tỉnh thông qua thì Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Thườngtrực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnhtại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hộiđồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát quá trình thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dântỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015 vàcó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Nghị quyết 170/2015/NQ-HĐND danh mục dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất Quảng Nam