HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/2006/NQ-HĐND

Vinh, ngày 15 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC NÂNG SINH HOẠTPHÍ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ HỌP XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 6891/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá- Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nâng mức sinh hoạt phí cho nhân viêny tế thôn, bản như sau:

Khu vực I: từ 40.000 đồng/người/tháng lên 60.000 đồng/người/tháng.

Khu vực II: từ 50.000 đồng/người/tháng lên 75.000 đồng/người/tháng.

Khu vực III: từ 80.000 đồng/người/tháng lên 120.000đồng/người/tháng.

Nguồn kinh phí: từ kinh phí sự nghiệp y tế hàng nămdo ngân sách tỉnh đảm bảo.

Mức sinh hoạt phí trên được thực hiện từ ngày01/01/2007.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khaithực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV,kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2006.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung