HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/2015/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHIĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔQUỐC VIỆT NAM CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ bannhân dân;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi,chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ViệtNam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày22/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việcquy địnhmức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, và cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh LạngSơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiếncủa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi đón tiếp, thămhỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấptỉnh và cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về mứcchi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trậnTổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện.

2. Đối tượng ápdụng

a) Các cá nhânđến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố hoặc được Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thànhphố đến thăm hỏi, chúc mừng;

- Các vị lãothành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anhhùng lực lượng vũ trang;

- Các chức sắc,chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số,các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng,bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Người Việt Namở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong côngcuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đồng chílãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc ViệtNam.

b) Các đoàn đạibiểu đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố gồm:

- Các đoàn đạidiện lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùnglực lượng vũ trang;

- Các đoàn đạidiện các dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo có nhiều đóng góp tích cựctrong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đoàn đạidiện người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cựctrong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

3. Nội dung và mức chi

Nội dung và mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng một số đốitượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện thực hiện trênđịa bàn tỉnh thực hiện như sau:

a) Chi tiếp xã giao:

Chi đón tiếp đoàn đại biểu và cáccá nhân trong và ngoài tỉnh đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố: Thựchiện theo quy định của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu tiếp khách trongnước.

b) Chi tặng quà lưu niệm, chúcmừng:

- Chi tặng quà lưu niệm nhân dịpđón các đoàn đại biểu và các cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Mức chi:

+ Cấp tỉnh: 300.000 đồng/01 đạibiểu.

+ Cấp huyện: 200.000đồng/01 đạibiểu.

- Chi tặng quà chúc mừng:

Chi tặng quà chúcmừng ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày kỷ niệm trọng thểnhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng,chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũtrang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồngbào dân tộc thiểu số, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cựctrong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.Mức chi:

+ Cấp tỉnh:500.000đồng/1 lần.

+ Cấp huyện:400.000đồng/1 lần.

Việc tặng quà chúc mừng ngày TếtNguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng không quá 02 lần/1 năm. Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện,thành phố tự quyết định việc chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợpvới đặc thù của từng đối tượng.

c) Chi thăm hỏiốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn: đối với các vịlão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anhhùng lực lượng vũ trang; các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêubiểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đónggóp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoànkết dân tộc:

- Chi thăm hỏi khi bị ốm đau:

+ Cấp tỉnh: 600.000 đồng/người/1lần nhưng không quá 1.200.000đồng/người/năm.

+ Cấp huyện: 350.000 đồng/người/1lần nhưng không quá 700.000đồng/người/năm.

- Chi phúng viếng khi qua đời:

+ Cấp tỉnh: 800.000đồng/người.

+ Cấp huyện: 500.000đồng/người.

- Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khókhăn (thiên tai, hỏa hoạn):

+ Cấp tỉnh: 800.000 đồng/giađình/năm.

+ Cấp huyện: 400.000 đồng/giađình/năm.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí đảm bảo cho chế độchi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng theo Nghị quyết này thuộc nhiệm vụ cấp nào dongân sách cấp đó đảm bảo và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng nămcủa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dântỉnh thông qua.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giaoUỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XV,kỳ họp thứ mười một thông qua./.

CHỦ TỊCH
Phùng Thanh Kiểm