HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀTRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC CHO CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCA ngày15/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bịcho Công an xã;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4437/TTr-UBND ngày 02/7/2015;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế vàý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định trang bị phương tiện làmviệc cho Công an xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là Công an xã) trên địa bàn tỉnhNghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Trang bị phương tiện làmviệc cho Công an xã

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự

Xã còn lại

1

Bàn làm việc

Cái

3

3

2

Bàn họp

Cái

1

1

3

Ghế

Cái

20

15

4

Giường cá nhân

bộ

3

3

5

Tủ cá nhân

Cái

5

3

6

Điện thoại bàn

Cái

1

1

7

Máy vi tính + máy in

bộ

1

1

Điều 3. Nguồnkinh phí bảo đảm

Ngân sách tỉnh bảo đảm việc trang bịphương tiện làm việc cho Công an xã theo Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4. Tổ chứcthực hiện

1. Giao UBND tỉnh căn cứ quy định tạiĐiều 2 Nghị quyết này và khả năng cân đối ngân sách của địa phương để quyếtđịnh việc trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã theo từng năm.

2. Giao Thường trực HĐND Tỉnh, cácBan HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiêu lựcthi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dântỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lựcsau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
-
Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (để b/c);
-
TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
Các đại biểu HĐND tỉnh;
-
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Website http://dbndnghean.vn;
-
Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu