HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀMỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ LÂM NGHIỆP CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12năm 2002;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăngcường công tác bảo vệ rừng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờtrình số 3693/TTr-UBND ngày 09/6/2015;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế vàý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức phụ cấp cho cán bộ lâmnghiệp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

Cán bộ lâm nghiệp cấp xã thực hiện nhiệm vụ quảnlý, bảo vệ và phát triển rừng tại các xã, phường, thị trấn có rừng.

Điều 2. Mức phụ cấp hàng tháng

1. Đối với cán bộ lâm nghiệp hoạt động tại các xã,phường, thị trấn: mức phụ cấp bằng 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng;

2. Đối với cán bộ lâm nghiệp hoạt động tại các xãbiên giới và các xã đặc biệt khó khăn: mức phụ cấp bằng 0,7 mức lương cơsở/người/tháng.

Điều 3. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệpcấp xã do ngân sách nhà nước đảm bảo, cân đối trong dự toán ngân sách hàng nămcủa Chi cục Kiểm lâm để chi trả cho các đối tượng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiệnNghị quyết này;

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh vàĐại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ Ankhóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (b/c);
-
Bộ NN và PTNT, Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp (để b/c);
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
Các đại biểu HĐND tỉnh;
-
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
-
Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Website: http://dbndnghean.vn;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu