HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

________


Số: 175/2009/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________


Điện Biên Phủ, ngày 11 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua định mức Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc

Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

___________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số: 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

Căn cứ Quyết định số: 101/2009/QĐ-TTg ngày 05/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức đầu tư năm 2010 đối với một số dự án thuộc Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 112/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1728/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh về việc thông qua định mức Hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 26/BC-BDT ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua định mức Hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135 giai đoạn II (2006-2010) tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số: 1728/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2009./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn