HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀMỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN XÂY DỰNGVÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Thương mại, ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ, ngày 29/11/2005;Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ, ngày 19/6/2009;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 2801/TTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinhtế - Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về Chính sách hỗ trợ chocác doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệugiai đoạn 2016 - 2020.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cógiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật, có trụ sở chínhđặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có nhu cầu xây dựng và phát triển thương hiệucủa doanh nghiệp, trong đó ưu tiên:

- Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩmchủ lực hoặc sản phẩm chiến lược của tỉnh;

- Các doanh nghiệp có sản phẩm đã được cấp Giấychứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng côngnghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượngtheo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.

b) Các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 2. Nội dung và mức hỗ trợ

1. Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng vềxây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanhnghiệp; Biên tập tài liệu liên quan đến xây dựng và phát triển thương hiệu phụcvụ doanh nghiệp.

Mức. hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí, bao gồm: Chi phíthuê giảng viên trong nước hoặc chuyên gia nước ngoài (chi phí ăn, ở, đi lại,vé máy bay...), chi phí dịch thuật (nếu có),thuê địa điểm, thiết bị giảng dạy,tài liệu cho học viên, nước uống, hỗ trợ học viên, văn phòng phẩm... theo cácquy định hiện hành của Nhà nước.

2. Tư vấn đặt tên thương hiệu; Thiết kế biểu tượng(lô gô), hệ thống các dấu hiệu nhận diện và xây dựng chiến lược phát triểnthương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp.

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% tổng chi phí, nhưng không vượtquá 100 triệu đồng/doanh nghiệp.

3. Tư vấn xây dựng các hoạt động truyền thôngmarketing, quảng bá các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp trên cácĐài Truyền hình, các báo của Nghệ An, Trung ương và trên các website có giaodịch quốc tế lớn.

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% tổng chi phí, nhưngkhông vượt quá 100 triệu đồng/doanh nghiệp

4. Hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu khi cótranh chấp hoặc khi bị vi phạm thương hiệu.

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% tổng chi phí, nhưngkhông vượt quá 100 triệu đồng/doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ một lần đối vớicác nội dung tại khoản 2, 3 và 4 điều này.

Điều 3. Nguồn kinh phí:

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh quy định cụ thể để tổ chức thựchiện các nội dung của Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh vàĐại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóaXVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quổc hội, Chính phủ (để b/c);
-
Bộ Công thương, Bộ Tư pháp (để b/c);
-
TT Tỉnh Ủy, TT HĐND tỉnh; UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
Các đại biểu HĐND tỉnh;
-
Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
-
Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Website: http://dbndnghean.vn;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu