HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______


Số: 176/2009/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________


Điện Biên Phủ, ngày 11 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Bảo vệ dân phố và chế độ, chính sách của bảo vệ dân phố

_____________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP , ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC , ngày 01/3/2007 của Liên tịch Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 38/2006/NĐ-CP ngày, 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1729/TTr-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh Điện Biên V/v thành lập Bảo vệ dân phố và chế độ, chính sách đối với Bảo vệ dân phố; Báo cáo thẩm tra số: 45/BC-BPC ngày 05/12/2009 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nhất trí thông qua việc thành lập Bảo vệ dân phố và chế độ, chính sách của bảo vệ dân phố như sau:

1. Tại các phường, thị trấn nơi bố trí lực lượng Công an chính quy thành lập 01 Ban bảo vệ dân phố; mỗi Ban bảo vệ dân phố gồm có Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và các Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố.

2. Mỗi thôn, bản, tổ dân phố tại các phường có Ban bảo vệ dân phố thành lập một Tổ bảo vệ dân phố. Mỗi tổ bảo vệ dân phố gồm có Tổ trưởng và 02 Tổ viên Tổ Bảo vệ dân phố.

3. Bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng như sau:

- Trưởng Ban bảo vệ dân phố hưởng mức phụ cấp bằng 0,7 so với mức lương tối thiểu chung.

- Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố hưởng mức phụ cấp bằng 0,5 so với mức lương tối thiểu chung.

- Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố hưởng mức phụ cấp bằng 0,4 so với mức lương tối thiểu chung.

- Tổ viên Tổ bảo vệ dân phố được hưởng mức phụ cấp bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

4. Nguồn kinh phí chi trả:

a) Năm 2010.

- Đối với Thành phố Điện Biên Phủ: Nguồn ngân sách chi trả cho lực lượng Bảo vệ dân phố lấy từ nguồn tăng thu để lại cho Thành phố Điện Biên Phủ.

- Đối với thị xã Mường Lay và các huyện: Nguồn kinh phí chi trả cho lực lượng Bảo vệ dân phố do ngân sách tỉnh đảm bảo.

b) Từ năm 2011.

Ngân sách chi trả cho lực lượng Bảo vệ dân phố sẽ được cân đối hàng năm vào dự toán ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh quy định cụ thể và chỉ đạo hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Điện Biên khoá XII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2009./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn