HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 177/ 2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀCƠ CHẾ VAY VỐN ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CHO MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIẾM CỦATỈNH NGHỆ AN NĂM 2015 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tạiTờ trình số 4294/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2015;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra củaBan Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua cơ chế vay vốn để giải phóng mặt bằng cho một số dự ánđầu tư trọng điểm của tỉnh Nghệ An năm 2015 và các năm tiếp theo như sau:

1. Hìnhthức vay:

a) Vay vốn của nhà đầu tư để thựchiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án của nhà đầu tư được giaothực hiện trên địa bàn tỉnh.

b) Vay của Ngân hàng Thương mại cổphần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) để thực hiện bồi thường giải phóngmặt bằng dự án đầu tư đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian 3 năm.

2. Cơchế vay và hoàn trả khoản vay:

a) Cơ chế vay: Nhà đầu tư và Ngânhàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) cho tỉnh vay đủkinh phí để thực hiện giải phóng mặt bằng;

b) Hoàn trả khoản vay:

- Đối với vốn vay từ nhà đầu tư:Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí hoàn trả cho nhà đầu tư từ tiền sử dụng đất(phần ngân sách tỉnh hưởng) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian hoàn trảlà 3 năm. Sau 03 năm số nợ còn lại sẽ tính thêm lãi suất (theo lãi suất vay cókỳ hạn 6 tháng của ngân hàng Thương mại tại thời điểm tính lãi).

- Đối với vốn vay từ Ngân hàngThương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV): Ngân sách tỉnh bố tríkinh phí hoàn trả cho nhà đầu tư từ tiền sử dụng đất (phần ngân sách tỉnhhưởng) và các nguồn vốn hợp pháp khác theo phương án: năm đầu tiên lãi suất0,0%, các năm tiếp theo với lãi suất hợp lý theo thỏa thuận.

3. Trườnghợp có dự án trọng điểm, cấp bách mới phát sinh, để đẩy nhanh giải phóng mặtbằng, giao UBND tỉnh trực tiếp đàm phán với nhà đầu tư để thực hiện các khoảnvay và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

4. Điềukiện đảm bảo thực hiện cơ chế:

Giao UBND tỉnh tham mưu trình HĐNDtỉnh phân bổ tiền sử dụng đất (phần ngân sách tỉnh hưởng) từ năm 2016 - 2018 ưutiên đảm bảo chi trả nợ bồi thường giải phóng mặt bằng theo cơ chế; phần cònlại phân bổ chi đầu tư xây dựng cơ bản, trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương, trảnợ vay vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước, trả nợ mua xi măng làm đường giao thôngnông thôn thực hiện chương trình nông thôn mới và chi trả tiền lãi suất vay(nếu phát sinh).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực HĐND tỉnh, cácBan HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
-
Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (để b/c);
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
-
UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
Các đại biểu HĐND tỉnh;
-
Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
-
Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Website: http://dbndnghean.vn
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu