HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/2010/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 13 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUAĐỀ ÁN ĐÀO TẠO BÁC SỸ, DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC, BÁC SỸ CHUYÊN KHOA I, CHUYÊN KHOA II,THẠC SỸ; DƯỢC SỸ CHUYÊN KHOA I, CHUYÊN KHOA II, THẠC SỸ TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN2010 – 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của HĐND&UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày05/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chínhphủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về côngtác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số: 153/2006/QĐ-TTg ngày30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệthống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 402/TTr-UBND ngày19/4/2010 của UBND tỉnh về “Đề án đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ đại học, Bác sỹchuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ; Dược sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II,Thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020”; Báo cáo thẩm tra số 04/BC-BVHXH ngày 12/5/2010 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của các vị đại biểuHĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án đào tạo Bácsỹ, Dược sỹ đại học, Bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ; Dược sỹ chuyênkhoa I, chuyên khoa II, Thạc sỹ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2010 - 2020 với các nộidung chính sau:

1. Mục tiêu đào tạo

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực y tế đảm bảo vềsố lượng, chất lượng và có cơ cấu hợp lý; đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh củanhân dân hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả. Đến năm 2015 có 8 bác sỹ/1vạn dân,0,7 dược sỹ đại học/1 vạn dân và 50% số trạm y tế xã có bác sỹ; đến năm 2020 có15 bác sỹ/1vạn dân, 1,5 dược sỹ đại học/1 vạn dân và 100% số trạm y tế xã cóbác sỹ.

2. Chỉ tiêu và phương thức đào tạo

- UBND tỉnh căn cứ vào mục tiêu để xác định sốlượng đào tạo hàng năm cho phù hợp với nhu cầu thực tế của tỉnh và thống nhấtvới Thường trực HĐND tỉnh trước khi thực hiện, tránh dôi dư, lãng phí về ngânsách.

- Phương thức đào tạo: Hợp đồng đào tạo theo địachỉ sử dụng.

3. Đối tượng đào tạo

3.1. Đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học chính quy

Là các học sinh đã tốt nghiệp hệ Trung học phổthông, Bổ túc Trung học phổ thông trong 3 năm liền kề với năm tuyển sinh, có hộkhẩu thường trú tại Lai Châu ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm xét tuyển, cónguyện vọng xét tuyển đi học bác sỹ, dược sỹ đại học chính quy theo địa chỉ sửdụng của Lai Châu.

3.2. Đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học chuyêntu; bác sỹ, dược sỹ sau đại học (CKI,CKII, Thạc sỹ)

- Là cán bộ hiện đang công tác tại các cơ sở ytế công lập tỉnh Lai Châu có bằng chuyên môn đúng chuyên ngành đào tạo.

- Có thời gian công tác ít nhất 36 tháng trở lêntại các cơ sở y tế công lập trong tỉnh Lai Châu.

- Có trong quy hoạch đào tạo của Ngành Y tế.

4. Quy định thực hiện đối với người được cửđi đào tạo

Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quy định cụthể về cam kết thực hiện đối với các đối tượng được cử đi đào tạo.

5. Chính sách đào tạo

5.1. Đối với đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại họchệ chính quy

+ Đối với học sinh học hệ đào tạo theo địa chỉsử dụng được hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo và học phí theoquy định của nhà nước.

- Hỗ trợ học bổng chính sách như đối với ngườiđi học cử tuyển theo quy định của nhà nước.

- Hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại, mua tài liệu, đồdùng học tập, bảo hiểm y tế: mức hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu chung củaNhà nước. Số tháng được trợ cấp trong năm là 10 tháng. Riêng năm cuối khoá,thời gian được hưởng trợ cấp tính đến khi được công nhận tốt nghiệp, nếu sốngày của tháng cuối khoá lớn hơn ½ tháng thì làm tròn 1 tháng, nếu nhỏ hơn hoặcbằng ½ tháng thì tính ½ tháng.

+ Đối với các học sinh thi đỗ các trường Đại họcY, Dược trong cả nước, có cam kết sau khi tốt nghiệp ra trường về công tác lâudài tại tỉnh Lai Châu thì được hỗ trợ kinh phí đào tạo và sinh hoạt phí nhưngười đi học hệ đào tạo theo địa chỉ của tỉnh Lai Châu.

5.2. Đối với đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại họcchuyên tu; bác sỹ, dược sỹ sau đại học (CKI,CKII và Thạc sỹ)

Cán bộ được cấp có thẩm quyền cử đi học bác sỹ,dược sỹ đại học và sau đại học tại các trường đại học y, dược được hưởng cácchính sách đào tạo như sau:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% tiền kinh phí đàotạo và học phí theo quy định của nhà nước.

- Được hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định hiệnhành do HĐND và UBND tỉnh ban hành về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hútđối với cán bộ, công chức đi học và đến công tác tại tỉnh Lai Châu.

6. Kinh phí thực hiện

Căn cứ số lượng đào tạo được xác định và các quyđịnh về chính sách hiện hành, hàng năm UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí đào tạođảm bảo đầy đủ, kịp thời để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ chứcnăng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐNDtỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyếtnày.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhLai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2010./.

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ