HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/2010/NQ-HĐND

Biên Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘCHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬNTỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN CỦA TỈNH ĐỒNG NAI THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtNgân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ LuậtMặt trận Tổ quốc Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghịđịnh số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thihành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyếtđịnh số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủyban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấphuyện thực hiện;

Căn cứThông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫnthực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chitiết và thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứNghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 30/6/2010 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnhchương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010;

Sau khi xemxét Tờ trình số 4430/TTr-UBND ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về quy địnhchế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thựchiện; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội và tổng hợp ý kiến thảoluận của các Đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí thông qua Tờ trình số 4430/TTr-UBND ngày 07/6/2010của UBND tỉnh Quy định nội dung chi và mức về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi,chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấptỉnh, cấp huyện của tỉnh Đồng Nai thực hiện (kèm theo Tờ trình4430/TTr-UBND ) với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Đối tượngđược hưởng chế độ: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quyếtđịnh số 130/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số đối tượngbổ sung của tỉnh Đồng Nai (gồm: Các cá nhân và các đoàn đại biểu cánbộ Mặt trận qua các thời kỳ, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tríthức tiêu biểu có đóng góp tích cực cho công tác mặt trận).

2. Nội dungchi và mức chi: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Quyết định số 130/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Riêng đối với Đồng Nai thực hiệnthêm nội dung chi trong một số trường hợp đặc biệt gồm:

Các vị chứcsắc tiêu biểu được phong phẩm; thăm viếng tang, đám giỗ các vị Lão thành cáchmạng, Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Mặt trậnqua các thời kỳ; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vịnhân sĩ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực cho công tác Mặttrận, các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dântộc thiểu số… mức chi không quá 300.000 đồng/người.

Đối với chithăm hỏi ốm đau, bổ sung thêm đối tượng là Ủy viên UBMTTTQ Việt Nam quacác thời kỳ.

Điều 2. Nguồn ngân sách địa phương bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạtđộng đặc thù và cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện; đồng thời hàng năm cơ quan Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập dự toán và quyết toán nguồn kinh phí nêu trênvới cơ quan tài chính cùng cấp theo phân cấp ngân sách quy định tại Luật Ngânsách Nhà nước.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao UBNDtỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kếtquả thực hiện với HĐND tỉnh tại các kỳ họp cuối năm.

- Thường trựcHội đồng nhân dân, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức nănggiám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyếtnày đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 19 thông qua.

Nghị quyết nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4430/TTr-UBND

Biên Hòa, ngày 07 tháng 6 năm 2010

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘCHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬNTỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP CỦA TỈNH ĐỒNG NAI THỰC HIỆN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thôngqua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngânsách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Mặttrận Tổ quốc Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/6/1999;

Căn cứ Nghị địnhsố 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hànhLuật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết địnhsố 130/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chếđộ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trungương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyệnthực hiện;

Căn cứ Thông tưsố 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiệnNghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết vàthi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

UBND tỉnh ĐồngNai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh những nội dung chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đốitượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấptỉnh, cấp huyện thực hiện như sau:

I. Sự cần thiếtban hành:

Nhằm thực hiệntốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 (phần 2) BanChấp hành Trung ương Đảng khóa (IX) về phát huy sức đại đoàn kết toàn dân tộc,vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh; về công tác dân tộc,về công tác tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã thựchiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh chủ trương đường lối đúng đắn củaĐảng, Nhà nước cũng như những kết quả đã đạt được còn có sự nỗ lực của đội ngũcán bộ các cấp với sự tham gia tích cực của các vị Lão thành Cách mạng, Cán bộMặt trận qua các thời kỳ, Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng,các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị chức sắc tôn giáo,trí thức, người có uy tín tiêu biểu vào cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củngcố khối đại đoàn kết dân tộc; sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhànước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Trung ương và các đồng chí Lãnh đạo Tỉnhủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhằm thể hiện sựquan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các vị tiêu biểucó đóng góp tích cực vào khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày 02/11/2009, Thủtướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg quy định chế độ chiđón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam các cấp thực hiện. Tại quyết định này Thủ tướng yêu cầu căn cứ khảnăng ngân sách và tình hình thực tế ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh trìnhHội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh Đồng Nai thực hiện như sau:

II. Đối tượng:

1. Đối tượng đượchưởng chế độ gồm:

a) Các cá nhânđến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp hoặc được Ủy ban Mặt trậnTổ quốc các cấp đến thăm hỏi, chúc mừng gồm:

- Các vị Lão thànhcách mạng, Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Các chức sắctôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góptích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kếtdân tộc;

- Người Việt Namở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộcxây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đồng chíLãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước;

- Cán bộ Mặt trậnqua các thời kỳ, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trí thức.

b) Các đoàn đạibiểu đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp gồm:

- Các đoàn đạibiểu Lão thành cách mạng, Chiến sĩ cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Các đoàn đạibiểu: Các đồng bào dân tộc thiểu số, các tôn giáo có nhiều đóng góp tích cựctrong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đoàn đạidiện: Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góptích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kếtdân tộc;

- Các đoàn đạibiểu: Cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namcác cấp, trí thức.

III. Nội dung chivà mức chi:

a) Chi tiếp xãgiao:

- Mức chi đón tiếpcác đoàn đại biểu đến thăm và làm việc (gồm nước uống, hoa quả, bánh ngọt) nhưsau:

+ Làm việc đốivới cấp tỉnh với mức chi tối đa không quá 30.000 đồng/người/lần tiếp.

+ Làm việc đốivới cấp huyện với mức chi tối đa không quá 20.000 đồng/người/lần tiếp.

- Trong trườnghợp đặc biệt phải mời cơm thân mật thì thực hiện theo quy định hiện hành của BộTài chính về chế độ chi tiếp khách trong nước.

b) Chi tặng quàlưu niệm:

- Chi tặng quàlưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quanỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Mức chi không quá 200.000 đồng/01đạibiểu đến thăm, làm việc tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;không quá 100.000 đồng/01đại biểu đối với cấp huyện.

- Chi tặng quàchúc mừng nhân ngày sinh nhật đối với các vị Lão thành cách mạng, Chiến sĩ cáchmạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo, trí thức, người có uytín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong côngcuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và là đối tượng vận động, tranh thủ trong côngtác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Mức chi không quá 200.000 đồng/01người.

- Chi tặng quàchúc mừng ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọngthể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị Lão thành cáchmạng, Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Mặt trậnqua các thời kỳ, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chức sắc tôngiáo, trí thức, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số cóđóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đạiđoàn kết dân tộc. Mức chi không quá 300.000 đồng/01 lần do Mặt trận Tổ quốc tỉnhtặng; không quá 200.000 đồng/01 lần đối với cấp huyện. Việc tặng quà chúc mừngcác đối tượng nêu trên nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng mộtnăm không quá 02 lần. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tự quyết địnhchọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đốitượng.

c) Chi thăm hỏiốm đau:

Đối với các vịLão thành cách mạng, Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cánbộ Mặt trận qua các thời kỳ; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,các vị chức sắc tôn giáo, trí thức, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bàodân tộc thiểu số có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc vàcủng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Mức chi không quá 1.000.000 đồng/người/năm;không quá 500.000 đồng/người/năm đối với cấp huyện.

Trường hợp đặcbiệt do đồng chí Chủ tịch hoặc đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực cấp tỉnh hoặc cấphuyện quyết định mức chi thăm hỏi ốm đau nhưng không vượt quá 02 lần mức quy địnhnêu trên so với từng cấp.

d) Chi trong mộtsố trường hợp đặc biệt:

Các vị chức sắctiêu biểu được phong phẩm; thăm viếng tang, đám giỗ các vị Lão thành cách mạng,Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Mặt trận qua cácthời kỳ; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các vị nhân sĩ,trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bàodân tộc thiểu số… mức chi không quá 300.000 đồng/người.

IV. Nguồn kinhphí thực hiện

Nguồn bố trí kinhphí hỗ trợ cho hoạt động đặc thù được cân đối trong dự toán ngân sách hàng nămcủa cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam cấp huyện theo phân cấp ngân sách.

V. Lập dự toánvà quyết toán nguồn kinh phí

Hàng năm cơ quanỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập dự toán và quyết toán nguồn kinh phínêu trên với cơ quan tài chính cùng cấp theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhànước.

VI. Tổ chức thựchiện

Sau khi Hội đồngnhân dân tỉnh thông qua nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định vàgiao các sở, ngành triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thựchiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.

UBND tỉnh kínhbáo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 19 xem xét, quyếtđịnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc