HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2006/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 18 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH NINH THUẬN GIAIĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụnữ tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tracủa Ban Văn hóa - Xã hội HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kếhoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 -2010 theo Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhândân tỉnh (kèm theo Tờ trình).

Hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày thông qua Nghị quyết (ngày 14/12/2006).

Điều 2. Giao UBND tỉnhchịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnhNinh Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Giàu