HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2007/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 11 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ VÀ THÀNHLẬP MỘT SỐ XÃ THUỘC CÁC HUYỆN LỘC NINH, PHƯỚC LONG, BÙ ĐĂNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 64/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (naylà Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã cóđịa giới chưa hợp lý;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày13/11/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thành lập một sốxã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long, Bù Đăng; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND-PC ngày 19/11/2007 của Ban Pháp chế và ý kiến của các vị đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾTNGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án điều chỉnh địa giới hành chính một sốxã, thành lập một số xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, nhưsau:

1. Thành lập xã Lộc Phú thuộc huyện Lộc Ninh trên cơ sở điều chỉnh 3.026ha diện tích tự nhiên và 7.035 nhân khẩu của xã Lộc Quang.

- Xã Lộc Phú có 3.026 ha diện tích tự nhiên và 7.035 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính xã Lộc Phú: Bắc giáp xã Lộc Hiệp; Nam giáp xã LộcQuang; Đông giáp xã Bình Thắng, huyện Phước Long; Tây giáp xã Lộc Thuận.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Lộc Quang còn 4.545ha diện tíchtự nhiên và 5.714 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Phước Minh thuộc huyện Phước Long trên cơ sở điều chỉnh6.532,71 ha diện tích tự nhiên và 7.430 nhân khẩu của xã Đa Kia.

- Xã Phước Minh có 6.532,71ha diện tích tự nhiên và 7.430 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính xã Phước Minh: Bắc giáp xã Thiện Hưng và xã PhướcThiện, huyện Bù Đốp; Nam giáp xã Đa Kia; Đông giáp xã Phú Nghĩa; Tây giáp thịtrấn Thanh Bình, xã Thanh Hoà, huyện Bù Đốp và xã Bình Thắng, huyện Phước Long.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Đa Kia còn 7.201,68 ha diệntích tự nhiên và 8.905 nhân khẩu.

3. Điều chỉnh 6.208,34 ha diện tích tự nhiên và 2.559 nhân khẩu của xãMinh Hưng thuộc huyện Bù Đăng về xã Bom Bo thuộc huyện Bù Đăng quản lý.

4. Thành lập xã Bình Minh thuộc huyện Bù Đăng trên cơ sở điều chỉnh13.286,34 ha diện tích tự nhiên và 11.201 nhân khẩu của xã Bom Bo.

- Xã Bình Minh có 13.286,34 ha diện tích tự nhiên và 11.201 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính xã Bình Minh: Bắc giáp xã Bom Bo; Nam giáp xã ĐứcLiễu và xã Minh Hưng; Đông giáp xã Đắk Nhau, xã Thọ Sơn và xã Đoàn Kết; Tâygiáp xã Phước Tín, xã Đức Hạnh và thị trấn Thác Mơ, huyện Phước Long.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Bình Minh:

- Xã Minh Hưng còn lại 6.082,27 ha diện tích tự nhiên và 8.676 nhân khẩu.

- Xã Bom Bo còn lại 11.116,59 ha diện tích tự nhiên và 14.338 nhân khẩu.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất các thủ tục, trình Chínhphủ theo quy định; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dânvà các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họpthứ mười thông qua ngày 29/11/2007 và có hiệu lực sau 10 ngày./.

CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Luật