HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2007/NQ-HĐND ­

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHO Ý KIẾN ĐIỀU CHỈNH GIÁCÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghịđịnh số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chínhphủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng11 năm 2004 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Uỷban nhân dân tỉnh "Về việc xin ý kiến về điều chỉnh, bổ sung phân loại đấtvà giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang"; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-KTNS16 ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhândân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2008 nhưnội dung Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban nhân dântỉnh.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến của Hội đồng nhân dântỉnh tại kỳ họp, ban hành quyết định về bổ sung, điều chỉnh giá các loại đấttrên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2008 phù hợp với địa phương và đúng quy địnhcủa pháp luật.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân vàđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngàyđược Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 12năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Sáng Vang