HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho

người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương

_______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1723/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-HĐND-VHXH ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Đối tượng thu

Lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương là khoản thu mà người sử dụng lao động phải nộp khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Mức thu

a) Cấp mới giấy phép lao động: 400.000 đồng/1giấy phép

b) Cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/1giấy phép

c) Cấp gia hạn giấy phép lao động: 200.000 đồng/1giấy phép

3. Tổ chức thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí

Cơ quan trực tiếp thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được để lại 50% số tiền thu được để chi cho việc thực hiện thu lệ phí và tổ chức quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương và tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Minh Sang