NGHỊ QUYẾT

NGHỊ QUYẾT

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3, SỐ 18/2008/NQ-QH12

NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2008

VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬTXÃ HỘI HÓA ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

QUỐC HỘI

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ;

Căn cứ Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội;

Sau khi xem xét Báo cáo số 65/BC-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 củaChính phủ; Báo cáo kết quả giám sát số 118/BC-UBTVQH12 ngày 13 tháng 5 năm 2008của Ủy ban thường vụQuốc hội về thực hiện chính sách, phápluật về xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và ý kiến của đại biểuQuốc hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Tán thành với những nội dung cơ bản trong Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo kết quả giámsát của Ủy ban thường vụ Quốc hội vềthực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhândân; ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ, chính quyền các cấp, cơ quan,tổ chức có liên quan, đội ngũ cán bộ y tế, sự đóng góp của nhân dân và cộngđồng quốc tế trong sự nghiệp chăm sócsức khỏe nhân dân.

Điều 2

Tăng tỷ lệ chi ngân sách hằng năm cho sự nghiệp y tế, bảo đảm tốcđộ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của ngân sách nhànước. Dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng. Quan tâm dành ngânsách cho chăm sóc sức khỏe người có công, người nghèo, nông dân, đồng bào dântộc thiểu số, nhân dân ở vùng kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Tiếptục cho phép phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư, nâng cấp bệnh viện đakhoa huyện, đa khoa khu vực liên huyện, trạm y tế xã, bệnh viện lao, tâm thần,ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi,khó khăn; hoàn thành việc đầu tư nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và đa khoakhu vực liên huyện vào năm 2010. Thực hiện các giải pháp để kiểm soát hiệu quảsử dụng ngân sách cho y tế.

Điều 3

 Giao Chính phủ thực hiện cácnhiệm vụ sau đây:

1. Sớm trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành luật,pháp lệnh, nghị quyết để hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ xây dựng nền ytế hướng đến chăm sóc sức khỏe toàndân, toàn diện trên cơ sở kết hợp y tế công và y tế tư, trong đó y tế công giữvai trò nòng cốt; khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành các vănbản pháp luật theo thẩm quyền để đẩy nhanh việc thực hiện xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhândân;

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công táctuyên truyền vận động về chăm sóc sức khỏe, chính sách, pháp luật về xã hội hóacông tác chăm sóc sức khỏe nhân dân;huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chínhphủ, hoạt động từ thiện, nhân đạo trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân;

3. Tiếp tục tổ chức sắpxếp lại hệ thống cơ sở y tế công, đổi mới cơ chế hoạt động, quản lý về tàichính, nhân lực của các cơ sở y tế công để nâng cao chất lượng và bảo đảm côngbằng trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tổ chức thực hiện ưu đãi về đất đai,tín dụng, thuế theo quy định của pháp luật nhằm khuyến khích, huy động nguồnlực đầu tư cho phát triển và mở rộng các cơ sở y tế tư nhân;

4. Tăng cường hiệu lực, hiệuquả, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước về y tế; cải cách mạnh mẽ thủ tụckhám, chữa bệnh nhằm giảm phiền hà cho nhân dân; tổ chức thực hiện quy định củapháp luật về quản lý giá thuốc, quản lý hành nghề y dược tư nhân; nâng cao yđức và trách nhiệm của cán bộ y tế, xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật về ytế;

5. Huy động nguồn lực xã hội để đa dạng hóa các loại hình đào tạo vàmở rộng quy mô đào tạo nhân lực y tế. Bổ sung và hoàn thiện chế độ ưu đãi đặcbiệt với cán bộ y tế, nhất là đối với cán bộ y tế công tác ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vàcác địa bàn khó khăn khác, cán bộ y tế dự phòng;

6. Sửa đổi, bổ sung các quy định về việnphí trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí phục vụ người bệnh, trong đó có phần kinhphí do Nhà nước hỗ trợ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, bảođảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.

Điều 4

 Uỷ ban thường vụ Quốc hội,Uỷ ban về các vấn đề xã hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban khác của Quốc hội,các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trongphạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết 18/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân


Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hoàxã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 03 tháng 6 năm2008.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Phú Trọng