HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008

____________________
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về Quyết toán ngân sách năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 57/BC-BKT ngày 10/12/2009 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 của tỉnh Lào Cai

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.442.207 triệu đồng, bao gồm:

- Các khoản thu cân đối NSNN: 1.247.587 triệu đồng, gồm: Thu từ nội địa 576.623 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 670.964 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách 194.620 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 3.630.094 triệu đồng, bao gồm:

- Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 568.486 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ NSTW: 2.329.291 triệu đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2007: 48.123 triệu đồng.

- Thu viện trợ không hoàn lại: 1.825 triệu đồng.

- Thu vay theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 35.000 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2007 sang: 452.479 triệu đồng.

- Thu để lại quản lý qua NSNN: 194.620 triệu đồng.

3. Chi ngân sách địa phương: 3.572.615 triệu đồng, bao gồm:

a) Các khoản chi cân đối ngân sách: 2.753.502 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 228.344 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 1.540.100 triệu đồng.

- Chi trả gốc và lãi vay đầu tư: 41.507 triệu đồng.

- Chi chuyển nguồn: 942.451 triệu đồng.

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.100 triệu đồng.

b) Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án nhiệm vụ khác: 692.298 triệu đồng.

c) Các khoản chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách: 126.815 triệu đồng.

4. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương:

a) Kết dư ngân sách địa phương: 57.479 triệu đồng, gồm:

- Kết dư ngân sách tỉnh: 14.463 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 37.768 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp xã: 5.248 triệu đồng.

b) Xử lý kết dư ngân sách địa phương:

- Thu ngân sách tỉnh năm 2009: 7.232 triệu đồng.

- Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 7.231 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp huyện năm 2009: 37.768 triệu đồng.

- Thu ngân sách cấp xã năm 2009: 5.248 triệu đồng.

Điều 2. HĐND tỉnh giao

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các Đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIII - Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 16/12/2009 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng