HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về quy chế tham vấn nhân dân đối với việc ban hành

và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh

_______________
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Dân chủ ở xã, phường, thị trấn ngày 20/4/2007;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Sau khi xem xét Tờ trình số 08 ngày 08/7/2010 của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết về Quy chế tham vấn nhân dân đối với việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Nghị quyết về Quy chế tham vấn nhân dân đối với việc ban hành và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp trong hoạt động tham vấn nhân dân theo yêu cầu của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

Điều 3. Giao Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các cấp, các ngành có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2011 thông qua ngày 14/7/2010 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Sùng Chúng