HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/2013/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 26/2011/NQ-HĐND NGÀY05/8/2011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2009/NQ-HĐND NGÀY17/7/2009 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH PHÁTTRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2009 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyếtsố 06/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Báivề việc phê duyệt Đề án Chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàntỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 - 2015; Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 05tháng 8 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày17 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề ánChính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn2009 - 2015;

Sau khi xem xét Tờtrình số 92/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Báivề việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 05tháng 8 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày17 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Chínhsách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 -2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các vịđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 củaNghị quyết số26/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số06/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái vềviệc phê duyệt Đề án Chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàntỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 - 2015 như sau:

1. Sửa đổi điểm 3.1,khoản 1, Điều 1 như sau:

3.1. Hỗ trợ đào tạotiến sỹ, chuyên khoa II bằng 120 lần mức lương cơ sở/học viên/khóa học; bác sỹnội trú bằng 100 lần mức lương cơ sở/học viên/khóa học; thạc sỹ, chuyên khoa Ibằng 75 lần mức lương cơ sở/học viên/khóa học.

Hỗ trợ đào tạo chuyênkhoa định hướng (sơ bộ); đào tạo kỹ thuật viên y học chuyên sâu; đào tạo lại cóthời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên (ngoài chương trình đào tạo chuyên khoa I,chuyên khoa II, thạc sỹ, tiến sỹ), bằng 100% học phí theo mức thu của cơ sở đàotạo và hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở bằng 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng học.

2.Sửa đổi điểm 3.9, khoản 2, Điều 1 như sau:

3.9.Chính sách thu hút đối với bác sỹ lâm sàng, cận lâm sàng (hệ điều trị) có trìnhđộ thạc sỹ, chuyên khoa I, bác sỹ nội trú, tiến sỹ, chuyên khoa II đang làmviệc ở ngoài tỉnh cam kết tình nguyện về tỉnh công tác tại các bệnh viện cônglập và Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh Yên Bái, với thời gian từ10 năm trở lên, được hỗ trợ 01 lần tương đương với mức kinh phí hỗ trợ của mỗiloại hình đào tạo (tại điểm 3.1 khoản 1, Điều 1 của Nghị quyết này).

3.Bổ sung điểm 3.13 vào khoản 2 Điều 1 như sau:

3.13.Sinh viên ngành y, dược tốt nghiệp đại học chính quy loại khá, giỏi về tỉnhcông tác ngoài hưởng các chính sách chung còn được hưởng thêm chính sách hỗ trợmột lần khi mới nhận công tác. Mức hỗ trợ: 10 triệu đồng đối với sinh viên tốtnghiệp loại khá, 15 triệu đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi.

4.Bổ sung điểm 3.14 vào khoản 2, Điều 1 như sau:

3.14.Bác sỹ, dược sỹ đại học tốt nghiệp hệ chính quy diện tuyển thẳng hoặc tự thi đỗtheo điểm chuẩn vào các trường đại học Y, Dược về công tác ở các cơ quan y tếnhà nước tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và một số chuyên ngành như Lao,Phong, Tâm thần, Ung bướu, Pháp Y, Truyền nhiễm tuyến tỉnh, huyện; tình nguyện công tác từ 5 năm trở lên, ngoàihưởng chính sách chung, được tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí thu hút tương đương với60 lần mức lương cơ sở (mỗi đối tượng chỉ được hưởng chính sách thu hút mộtlần); thực hiện chi trả trong 05 năm liên tục, mỗi năm tương đương với 12 lầnmức lương cơ sở (áp dụng mức lương cơ sở tại thời điểm tiếp nhận).

5.Bổ sung điểm 3.15 vào khoản 2, Điều 1, như sau:

3.15. Thay thế cụm từ “cơ sở y tế” tại các điểm3.2, 3.4 khoản 1; 3.10 khoản 2; điểm 4.3 khoản 4, Điều 1 bằng cụm từ: “cơ quany tế nhà nước của tỉnh, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Trường Caođẳng Y tế Yên Bái”

6. Bổ sung điểm 4.4 vào khoản 4, Điều 1 như sau:

Ưu tiên xét tuyển các bác sỹ, dược sỹ đại họchệ chính quy diện tuyển thẳng hoặc tự thi đỗ, tốt nghiệp từ loại trung bình trởlên tình nguyện về tỉnh Yên Bái công tác; Hội đồng tuyển dụng công chức, viênchức y tế của tỉnh thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyếtđịnh tuyển dụng trong thời hạn 07 ngày sau khi nhận hồ sơ tuyển dụng.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cácquy định cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3.Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban củaHội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thựchiện Nghị quyết.

Nghịquyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghịquyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, kỳ họp thứ 8 thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống