HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2013/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖTRỢ CHO BAN LÂM NGHIỆP XÃ, THỊ TRẤN; PHÓ BAN LÂM NGHIỆP XÃ, THỊ TRẤN VÀ TỔTRƯỞNG TỔ BẢO VỆ RỪNG - PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG THÔN, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTHÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 23/3/2006 của Chính phủvề thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệrừng;

Xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 02/7/2013củaỦy ban nhândân tỉnh Thái Nguyên về việc Quy định mức hỗ trợ cho Ban Lâm nghiệp xã, PhóBan lâm nghiệp xã và Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng thôn,bản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhândân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ cho Ban Lâm nghiệp xã, thị trấn; Phó Ban lâm nghiệpxã, thị trấn và Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng thôn, bảntrên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

1. Ban Lâm nghiệp xã, thị trấn: Mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng /ban/năm (haitriệu đồng).

2. Mức hỗ trợ phó Ban Lâm nghiệp xã, thị trấn:

- Đối với những xã, thị trấn có diệntích đất lâm nghiệp từ 3.000 ha trở lên hoặc là xã vùng cao: Mức hỗ trợ 500.000đồng/người/ tháng (năm trăm ngàn đồng).

- Đối với những xã, thị trấn có diện tích đất lâm nghiệp từ2.000 ha đến dưới 3.000 ha, hoặc là xã miền núi: Mức hỗ trợ 450.000 đồng/người/tháng(bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

- Đối với những xã, thị trấn có diện tích đất lâm nghiệp từ1.000 ha đến dưới 2.000 ha: Mức hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng (bốn trămngàn đồng).

- Đối với những xã, thị trấn đã thành lập Ban Lâm nghiệp có diệntích đất lâm nghiệp dưới 1.000 ha: Mức hỗ trợ 350.000 đồng/người/tháng (batrăm năm mươi ngàn đồng).

3. Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng thôn, bản:Mứchỗ trợ: 70.000 đồng/người/tháng (bẩy mươi ngàn đồng).

4.Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách nhà nước (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệpkinh tế hàng năm giao cho Chi cục Kiểm lâm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế vàNgân sách, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyênkhoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc