HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2013/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁMSÁT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 269/TTr-HĐND ngày 28tháng 11 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của HĐNDtỉnh năm 2014 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Chương trình giám sát củaHĐND tỉnh năm 2014 với những nội dung sau :

I. Về lĩnh vực kinh tế:

1. Giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sátvà kết luận kiểm toán nhà nước từ năm 2012-2013.

2. Giám sát về việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN từnăm 2013-2014.

3. Giám sát về việc thu và sử dụng nguồn thu việnphí tại các cơ sở y tế công lập từ năm 2012-2014.

4. Giám sát về việc thu và sử dụng nguồn thu họcphí, lệ phí thi trong các cơ sở giáo dục và đào tạo từ năm 2012-2014.

5. Giám sát về việc thực hiện hỗ trợ kinh phí phụcvụ hoạt động an ninh, quốc phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên từ năm2012-2014.

II. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội:

1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc chuyển đổi trường mầm non từ bán côngsang công lập trên địa bàn tỉnh.

2. Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật vềhành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ Bảo hiểm y tếtrên địa bàn tỉnh.

III. Về lĩnh vực xây dựng chính quyền, bảo vệpháp luật, an ninh, quốc phòng:

1. Giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môitrường trên địa bàn tỉnh.

2. Giám sát việc quản lý, cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất ở các huyện, thành phố.

3. Giám sát công tác thanh tra và thi hành các kếtluận, quyết định sau thanh tra.

4. Giám sát việc chấp hành pháp luật về phòng cháychữa cháy, an toàn giao thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh tổ chứcthực hiện và phân công các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thực hiện chương trìnhgiám sát theo quy định.

2. Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh có tráchnhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, trong đó xác định rõ phương thức,thời gian, đơn vị chịu sự giám sát đối với từng nội dung giám sát. Quá trìnhgiám sát được trưng dụng cán bộ có chuyên môn sâu của các cơ quan, đơn vị đểlàm thành viên đoàn giám sát.

3. Các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát có tráchnhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời tài liệu có liên quan đếnnội dung giám sát; đồng thời thực hiện nghiêm túc yêu cầu của đoàn giám sát.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XV - Kỳhọp thứ Sáu thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2013, có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày HĐND tỉnh thông qua.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thông