HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO NHÂN VIÊN Y TẾ KHÓM, ẤP ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 ;

Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên y tế khóm, ấp để thực hiện công tác gia đình; Báo cáo thẩm tra số 31/BC-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Quy định chế độ hỗ trợ cho nhân viên y tế khóm, ấp để thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau:

1. Đối với nhân viên y tế khóm, ấp thực hiện công tác gia đình ở cơ sở được hỗ trợ 50.000đ/tháng/01 nhân viên.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Tỉnh chi từ sự nghiệp y tế hàng năm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp bất thường thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.


Nơi nhận:
- UBTVQH, VPCP (I, II), Ban Công tác Đại biểu;
- Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/TU, UBND, MTTQ Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu quốc hội Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng VH-XH.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường