HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

BÃIBỎ MỘT SỐ TIỂU TIẾT CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2008/NQ-HĐND NGÀY 25/7/2008 CỦA HĐNDTỈNH CÀ MAU BAN HÀNH LỆ PHÍ HỘ TỊCH, ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, CẤP GIẤY CHỨNG MINH NHÂNDÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI
(Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốĐiều của Luật Nuôi con nuôi;

Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày09/11/2011 của UBND tỉnh Cà Mau về việc bãi bỏ Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tạiđiều 1 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Cà Mau banhành Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnhCà Mau và Báo cáo thẩm tra số 27/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinhtế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Maukhóa VIII, kỳ họp thứ Hai đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Bãi bỏ một số tiểutiết của Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Cà Mau banhành Lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnhCà Mau, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ tiểu tiết 1 trong tiết 1,điểm a, khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về mức thu áp dụngđối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã, cho một lần đăng ký như sau:

“+ Nuôi con nuôi: 20.000 đồng.”

2. Bãi bỏ tiểu tiết 2 trong tiết 3,điểm a, khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về mức thu áp dụngđối với việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp, cho một lầnđăng ký như sau:

“+ Nuôi con nuôi: 2.000.000 đồng.”

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồngnhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân vàđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 09 tháng 12 năm2011.

Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu