HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNHCHÍNH CÁC XÃ VĨNH HÀ, VĨNH KHÊ ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN BẾNQUAN, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBNDngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 2265/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2013 của UBNDtỉnh “Về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vĩnh Hà,Vĩnh Khê thuộc huyện Vĩnh Linh để mở rộng địa giới hành chính thị trấn BếnQuan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị”, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnhvà ý kiến phát biểu của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê để mở rộng địagiới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, với các nộidung cụ thể như sau:

Điều chỉnh 322,64 ha diện tích tự nhiên của xã Vĩnh Hà và235,71 ha diện tích tự nhiên của xã Vĩnh Khê để sáp nhập vào thị trấn Bến Quan,huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

1. Quy mô của thị trấn Bến Quan sau khi điều chỉnh địa giớihành chính códiện tích 979,21 ha, dân số 4.072 nhân khẩu, 1064 hộ, gồm 12thôn, khóm.

2. Giới hạn của thị trấn Bến Quan

- Phía Bắc giáp xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

- Phía Tây và phía Nam giáp xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh,tỉnh Quảng Trị;

- Phía Đông giáp xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh QuảngTrị.

3. Quy mô của xã Vĩnh Hà và xã Vĩnh Khê sau khi mở rộng địagiới hành chính thị trấn Bến Quan, như sau:

- Xã Vĩnh Hà còn lại 16.080,54 ha diện tích tự nhiên, 1.743nhân khẩu, 474 hộ, gồm 09 thôn, bản;

- Xã Vĩnh Khê còn lại 1.999,50 ha diện tích tự nhiên, 929nhân khẩu, 249 hộ, gồm 06 thôn, bản.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật trình cấpcó thẩm quyền quyết định.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợpvới Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện Nghịquyết.

Nghịquyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc