HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 1997

NGHỊ QUYẾT

Về tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 1996;

Nhiệm vụ năm 1997

_______________

Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XI, họp kỳ thứ 7 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng thành phố năm 1996, quyết định nhiệm vụ năm 1997. Sau khi nghe Uỷ ban Nhân dân thành phố báo cáo, các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố thuyết trình; ý kiến tham gia của nhân dân. Hội đồng Nhân dân thành phố đã thảo luận và quyết nghị.

I - VỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 1996; CHỦ TRƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÀNH PHỐ NĂM 1997.

Tán thành những nội dung cơ bản báo cáo của Uỷ ban Nhàn dân thành phố trình tại kỳ họp

l. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1996.

Năm 1996 nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội thành phố ổn định và nhiều lĩnh vực tiếp tục phát triển. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế đối ngoại đă bước đầu phát huy rõ vai trò mũi nhọn. Một số công trình cơ sở sản xuất công nghiệp đã và đang đi vào hoạt động tạo tiền đề phát triển và tăng tỷ trọng công nghiệp vào những năm tới. Sản xuất nông nghiệp đạt năng suất, sản lượng cao. Thu ngân sách và huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng có nhiều cố gắng. Các hoạt đông văn hoá - xã hội có tiến bộ. Nhiều vấn đề dân sinh được tập trung giải quyết có kết quả. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, lòng tin vào công cuộc đổi mới được củng cố. Những kết quả đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tạo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 1997; đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố.

Hội đồng Nhân dân thành phố biểu dương các cấp, các ngành, toàn dân, toàn quân thành phố đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, giành thắng lợi tương đối toàn diện nhiêm vụ năm 1996.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội thành phố còn một số yếu kém, tồn tai rất đáng quan tâm: tốc độ phát triển kinh tế chậm, hiệu quả thấp. Sản xuất công nghiệp quốc doanh chững lại và chậm được khắc phuc. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài chưa đạt yêu cầu. Xuất khẩu chưa tương xứng với lợi thế thành phố. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và cải biến kinh tế nông thôn còn chậm và lúng túng. Thu ngân sách đạt thấp, thất thu còn nhiều. Đầu tư xây dưng cơ bản chưa tập trung dứt điểm. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch yếu kém. Nhiều lĩnh vực văn hoá - xã hội chuyển biến chưa đồng đều vững chắc. Tệ nạn xã hội nhất là nạn ma túy có chiều hướng phát triển. Quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực còn buông lỏng. Tệ tham nhũng, buôn lậu, gây phiền hà còn nghiêm trọng. Trật tự kỷ cương trong hoạt động kinh tế - xã hội chưa nghiêm.

II- PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 1997

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, và Nghị quyết Hội nghị Thành uỷ lần thứ 3 về nhiệm vụ năm 1997. Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trương :

- Phát động toàn dân, toàn quân thành phố nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, nêu cao tính năng động, sáng tạo, tinh thần tự lực tự cường, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, hợp tác trong và ngoài nước, phát huy mọi nguồn lực, triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, phiền hà; tạo sức mạnh tổng hợp cho đầu tư phát triển; quyết tâm đạt nhịp độ tăng trưởng cao; hiệu quả, bền vững; phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để ra năm 1997; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ thành phố; cải thiện đời sống nhân dân.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm: Kinh tế đối ngoại và phát triển công nghiệp, công tác tổ chức cán bộ.

- Tập trung giải quyết các khâu yếu: Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, cải cách thủ tục hành chính, chống tham nhũng và buôn lậu.

- Những chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu :

+ Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 16-17%.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 30 - 35%, nông nghiệp tăng 4,5 - 5%; dịch vụ tăng 14 - 15%.

+ Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 28 - 30%.

+ Thu ngân sách tăng 26-30%

+ Tỷ suất sinh giảm 0,7 °/oo, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 1,4%.

+ Giảm 2 - 3% số hộ nghèo, cơ bản không còn hộ đói.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP LỚN

1. Về kinh tế:

+ Kinh tế đối ngoại : tạo thuận lợi đẩy mạnh phát triển kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, hợp tác, liên doanh trong và ngoài nước theo hướng phát triển sản xuất hàng xuất khẩu, xây dựng cơ sở hạ tầng, chế biến và dịch vụ. Phấn đấu tăng nhanh các dự án để đạt số vốn đầu tư 350 - 400 triệu USD. Coi trọng các dự án vừa và nhỏ có hiệu quả nhanh. Tạo mọi điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ, đặc biệt là mở rộng Nhà máy xi măng Chinfon, Khu Công nghiệp Nomura, Nhà máy sản xuất thép, Dây cáp điện, Cơ khí nặng, Thủy tinh và các Khu Công nghiệp khác. Bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, của các bên đối tác, và người lao động theo luật định. Tranh thủ các nguồn vốn của các Chính phủ, các tổ chức quốc tế, nguồn viện trợ, vốn vay nước ngoài đầu tư chiều sâu, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

+ Công nghiệp:

Tập trung tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển các đơn vị kinh tế công nghiệp quốc doanh. Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 30 - 35%. Khẩn trương xây dựng một số Khu Công nghiệp trọng điểm, sắp xếp lại ngành công nghiệp với cơ cấu tổ chức hợp lý; tiến hành cổ phần hoá một số doanh nghiệp có đủ điều kiện. Tập trung vốn để đầu tư chiều sâu các đơn vị làm ăn có hiệu quả, phát triển nhanh các sản phẩm giày dép, may mặc, giấy, bao bì PP...và các sản phẩm mũi nhọn. Thực hiện chỉ tiêu đổi mới thiết bị, công nghệ 15%. Có biện pháp để từng bước quản lý thống nhất công nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục đề nghị các Bộ và các Tổng công ty giải quyết khó khăn để các đơn vị công nghiệp Trung ương trên lãnh thổ Hải Phòng phát triển.

+ Nông - Ngư nghiệp:

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiêp, cải biến kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, đạt giá trị cao trên một đơn vị diện tích. Phấn đấu đạt năng suất lúa 92 tạ/ha, sản lượng 45,9 vạn tấn thóc. Phát triển thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ, hình thành một số trang trại chăn nuôi, trồng trọt. Tiếp tục thực hiện chương trình cứng hoá kênh mương, từng bước cơ khí hoá khâu làm đất. Hình thành các trung tâm dân cư, thị tứ, thị trấn. Xây dựng các mô hình mới về kinh tế, hợp tác xã. Tìm thị trường tiêu thụ nông sản hàng hoá. Đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới.

Tập trung mọi điều kiện phát triển thuỷ sản nhất là nghề khơi gắn với việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phấn đấu đạt sản lượng khai thác 1,7 vạn tấn, sản lượng nuôi trồng 1,45 vạn tấn; kim ngạch xuất khẩu 10 triệu USD.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng:

Đầu tư tập trung, có trọng điểm, dứt điểm và có hiệu quả. Vốn đầu tư từ ngân sách thành phố chỉ để xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi quan trọng, đầu tư chiều sâu để phát triển kinh tế. Rà soát lại các công trình chuyển tiếp của năm 1996 để tập trung vốn hoàn thành dứt điểm các công trình sớm đem lại hiệu quả. Chú trọng đầu tư cho Giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ: Chủ động tranh thủ nguồn vốn từ các Bộ, ngành Trung ương và hoàn thành trách nhiệm của địa phương bảo đảm triển khai đúng tiến độ công trình xây dựng Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, cầu Tiên Cựu, nâng cấp Cảng Hải Phòng, xây dựng cầu Bính, cải tạo lưới điện theo dự án ADB, hoàn thành đường điện ra đảo Cát Bà; khu neo đậu tàu ở Bạch Long Vĩ. Chuẩn bị dự án xây dựng cầu Quý Cao, triển khai kế hoạch cải tạo hồ Tam Bạc, nạo vét sông Tam Bạc, hoàn thành xây dựng bãi rác Tràng Cát. Giải quyết ô nhiễm khu vực bãi rác Thượng Lý, tiếp tục xúc tiến dự án Nhà máy Chế biến rác. Khẩn trương hoàn tất thủ tục để thực hiện Quyết định số 893 của Chính phủ cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước, tăng đầu tư cho công tác thoát nước. Tiếp tục huy động các nguồn vốn để phát triển giao thông nông thôn, các công tình dân sinh ở phường, thị trấn. Nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ bưu chính viễn thông, điện thoại, phấn đấu đạt chỉ tiêu 2,4 máy/100 người dân.

+ Quy hoạch, địa chính:

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Hoàn thành dư án quy hoạch các Khu Công nghiệp và quy hoạch chi tiết đô thị, các huyện, thị xã. Tăng cường biện pháp để quản lý quỹ đất;Giải quyết kịp thời các nhu cầu về cấp, cho thuê đất; giải phóng mặt bằng... từng bước đưa công tác quản lý sử dụng đất vào nề nếp. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sử dụng đất đai và không chấp hành theo quy hoạch.

+ Tài chính tiền tệ :

Triển khai thực hiện Luật Ngân sách, phấn đấu tăng nguồn thu, thu đúng, thu đủ và tập trung mọi nguồn thu vào ngân sách. Kiên quyết xử lý các trường hợp làm thất thu, thất thoát, nợ đọng ngân sách. Mở rộng kiểm toán Nhà nước. Triệt để thực hành tiết kiệm,chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng, hạn chế chi các khoản ngoài kế hoạch. Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, viện trợ... tiến hành phân cấp quản lý ngân sách. Thực hiện vượt mức kế hoạch ngân sách Nhà nước giao, phấn đấu số thu năm 1997, đạt 1.040 tỷ đồng. Tiếp tục công trợ cho chương trình điện, giao thông nông thôn, ngõ ngách đô thị, chương trình xoá đói giảm nghèo và quỹ giải quyết việc làm, dạy nghề và phổ cập trung học cơ sở. Tăng chi cho đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm đạt 24% tổng chi năm 1997.

Mở rộng các hình thức huy động vốn, đáp ứng yêu cầu vay để phát triển sản xuất, tăng nguồn vốn cho vay trung hạn, dài hạn. Tiếp tục mở rộng loại hình tín dụng nhân dân và hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo. Tăng cường biện pháp quản lý tín dụng và kinh doanh tiền, vàng, đá quý.

2. Về Văn hoá - Xã hội:

- Có kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 và Nghị quyết của Thành uỷ về giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ. Đổi mới công tác quản lý, tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục ở các ngành học, cấp học, ngăn chặn tiêu cực, kiên quyết chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, thu thêm các khoản ngoài quy định. Tạo điều kiện để phát triển và tăng cường quản lý các loại hình trường dân lập, bán công, tư thục, nhất là địa điểm xây dựng trường và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Tiếp tục công trợ việc xây dựng trường học cao tầng. Phấn đấu có 90% số phường, 30% số xã đạt tiêu chuẩn quốc gia vể phổ cập trung học cơ sở.

- Hoàn thành việc xây dựng chiến lược khoa học, công nghệ bảo vệ môi trường Hải Phòng đến năm 2010. Có biện pháp, phát triển khoa học xã hội và nhân văn. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển khoa học, đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tốc độ đào tạo và đào tao lại đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý, phục vụ yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình Y tế quốc gia, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phấn đấu không để dịch xảy ra.Tiếp tục chấn chỉnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo chuyển biến rõ về y đức trong các cơ sở khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm. Sử dung tốt viện trợ ODA để nâng cấp Bệnh viện Việt - Tiệp, Phụ sản, Bệnh viện Kiến An. Tăng cường quản lý Nhà nước các hoạt động y tế, nhất là y dược tư nhân.

- Thường xuyên thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá gia đình, đảm bảo mọi điều kiện về kinh phí, phương tiện kỹ thuật, để đảm bảo chỉ tiêu dân số kế hoạch hoá gia đình năm 1997.

- Tiếp tục phát động toàn dân rèn luyện sức khoẻ. Tăng đầu tư cho thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Nâng cấp các trung tâm thể thao, trước hết là Sân vận động Trung tâm thành phố.

- Tiếp tục huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn giải quyết việc làm. Phấn đấu giải quyết 25 - 30 ngàn lao động có việc làm. Huy động tổng lực các nguồn vốn và biện pháp để phấn đấu cơ bản không còn hộ đói, giảm 3% số hộ nghèo. Mở rộng các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" chăm sóc đối tượng chính sách để có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, văn hoá văn nghệ. Đầu tư để nâng cao chất lượng truyền hình phục vụ nhân dân thành phố. Tăng cường biện pháp quản lý văn hoá, các dịch vụ văn hoá, chống các văn hóa phẩm đổi trụy, phản động phòng chống tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn hít ma tuý trong thanh thiếu niên.

- Đẩy mạnh xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững mạnh, xây dựng cuộc sống mới ở khu vực dân cư, thể chế hoá chủ trương: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thực hiện tốt chính sách tôn giáo.

3. Về công tác nội chính:

- Tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ nhiêm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Chú ý các địa bàn trọng yếu, nguồn tài

nguyên biển hải đảo. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định của Chính phủ về trật tự

giao thông đô thị, đường sắt, đường sông.

- Giải quyết đúng, kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý nghiêm các vi phạm.

- Đẩy mạnh chống tham nhũng, buôn lậu. Tập trung tiến hành cải cách thủ tục hành chính, tạo chuyển biến rõ ở các ngành, công việc có nhiều quan hệ với nhân dân và giữa các cơ quan, đơn vị như: Nhà đất, xây dựng, đầu tư, cấp đăng ký sản xuất kinh doanh, quy hoạch, quản lý ngân sách, thuế...thực hiện bốn công khai (qui trình, thủ tục, thời gian, lệ phí) tiến tới thực hiện quy chế "một cửa".

IV- HỘI ĐỔNG NH ÂN DÂN THÀNH PHỐ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHỤ THU GIÁ BÁN ĐIỆN DO UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TRÌNH TẠI KỲ HỌP. ĐỔNG THỜI HOÀN CH ỈNH THỦ TỤC TRÌNH CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT VÀ CHỈ ĐẠO CÁC NGÀNH CHỨC NĂNG, ĐẢM BẢO THỰC HIỆN TỪ THÁNG 01 NĂM 1997

- Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 1997 do Ủy ban Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp.

Nhiệm vụ năm 1997 rất nặng nề, song có nhiều thuận lợi. Hội đồng Nhân dân thành phố kêu gọi các cấp các ngành, toàn dân, toàn quân thành phố phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1997, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Danh Xương