HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/ 2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH VỀ HỖ TRỢ THU NHẬP CHO CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002.

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhànước;

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh tại Tờ trình số 3979/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra củaBan Pháp chế và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định về hỗ trợthu nhập cho công chức chuyên trách Công nghệthông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Công chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, cơ quanhành chính nhà nước (bao gồm cả cơ quan công an, quân sự) cấp tỉnh, cấp huyện;Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Tòa ánnhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

b) Công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngànhvề Công nghệ thông tin tại Sở Thông tinvà Truyền thông.

Điều 2. Mức hỗ trợ thu nhập

Mức hỗ trợ thu nhập là700.000đ/người/tháng.

Điều 3. Nguồn kinh phí

Kinh phí chi trả hỗ trợ thu nhậpcho công chức chuyên trách công nghệ thông tindo ngân sách tỉnh đảm bảo và được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm củacác cơ quan, đơn vị. Việc chi trả hỗ trợ thu nhập được trả cùng với tiền lươnghàng tháng và không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyđịnh việc bố trí công chức chuyên trách công nghệthông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các điều kiện, tiêu chuẩnđối với công chức chuyên trách công nghệ thôngtintổ chức triển khai thựchiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhândân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhgiám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ (để b/c)
- Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website: http://dbndnghean.vn
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu