HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/2015/NQ-HĐND

Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN, THANH LÝ, BÁN QUYỀN THU PHÍ SỬ DỤNG, CHO THUÊ QUYỀN KHAI THÁC, CHUYỂN NHƯỢNG CÓ THỜI HẠN TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

>> Xem thêm:  Nghị định là gì ? Thẩm quyền, nội dung, cách thức soạn thảo nghị định

Xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnhđề nghị ban hành Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra số 73/BC-HĐND ngày 27/11/2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp: tỉnh, huyện, xã được phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

b) Cơ quan quản lý nhà nước về tài sản hạ tầng giao thông đường bộ;

c) Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ; gồm: Sở Giao thông vận tải; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Nguyên tắc phân cấp thẩm quyền:

a) Phân định rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với thẩm quyền của mỗi cấp trong việc quyết định điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

b) Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

>> Xem thêm:  Tài sản tài chính là gì ? Cách phân loại tài sản tài chính ?

3. Nội dung phân cấp:

a) Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý; giữa các huyện, thị xã, thành phố; từ tỉnh về huyện và ngược lại;

- Quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định bán quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi tỉnh quản lý.

b) Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi huyện quản lý;

- Quyết định cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi huyện quản lý.

>> Xem thêm:  Các căn cứ xác lập quyền sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành

c) Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã:

Quyết định cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi xã quản lý.

4. Ngoài các quy định tại Nghị quyết này, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các quy định khác của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Điều 2: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2015.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khoá VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2015./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ GT-VT; Bộ Tài chính;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác đại biểu;
- TT. Tỉnh uỷ;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở GT-VT, Sở Tài chính; Sở Tư pháp;
- TT. HĐND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh,
Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, Ct.HĐND.

CHỦ TỊCHY Biêr Niê