HĐND TỈNH PHÚ THỌ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

Về phí tham quan Khu Di tích lịch sử -Văn hoá Đền Hùng

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về Phí và Lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi xem xét Tờ trình số 1948/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về mức thu, tỷ lệ điều tiết khoản thu phí tham quan Khu di tích lịch sử - Văn hóa Đền Hùng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định phí tham quan Khu Di tích lịch sử - Văn hoá Đền Hùng như sau:

1. Đối tượng thu phí: Áp dụng cho người Việt Nam, người nước ngoài thống nhất một mức thu phí bằng đồng Việt Nam. Không thu phí đối với trẻ em từ 10 tuổi trở xuống.

2. Thời gian thu phí: Thu phí tất cả các ngày trong năm, trừ các ngày sau:

- Ngày tết Nguyên Đán: Ngày cuối năm âm lịch năm trước đến hết 03 tháng 01 âm lịch năm sau.

- Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng: Từ ngày 01 đến hết ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm.

3. Mức thu:

- Người từ 16 tuổi trở lên: 10.000 đồng/người/lượt;

- Người trên 10 tuổi đến dưới 16 tuổi: 5.000 đồng/người/lượt.

(Mức thu phí nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

4. Đơn vị tổ chức thu: Giao cho Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức thu phí theo quy định.

5. Tỷ lệ điều tiết cho đơn vị thu phí: Đơn vị thu phí được để lại 20% tổng số tiền phí thu được để phục vụ cho công tác quản lý thu phí, phần còn lại 80% nộp vào ngân sách Nhà nước và được bố trí chi cho các hoạt động tại khu Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

6. Thời điểm thực hiện thu phí: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2009.

Điều 2.Bãi bỏ 02 nội dung, mức thu phí quy định tại mục XVIII phần A Phụ biểu chi tiết danh mục, mức thu, tỷ lệ điều tiết các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ban hành kèm theo Nghị quyết số 92/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:

- Phí vào thăm Bảo tàng Hùng Vương.

- Phí vào thăm di tích khác trong Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2009./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Ngô Đức Vượng