UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 181-NQ/QHK6

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1978

QUYẾT NGHỊ

VỀVIỆC GIAO CHO TOÀ ÁN NHÂN DÂN ĐẶC BIỆT CÓ THẨM QUYỀN XÉT XỬ NHỮNG TỘI PHẠMNGHIÊM TRỌNG VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI XẢY RA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào điều53 của Hiến pháp năm 1959;
Căn cứ vào Nghị quyết số 38 NQ/QHK6, ngày 24 tháng 11 năm 1976 về việc thànhlập Toà án nhân dân đặc biệt;
Để tăng cường bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tăng cường bảo vệ trậttự xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiến hành thắng lợi công cuộccải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân tối cao
;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Naygiao cho Toà án nhân dân đặc biệt, được thành lập theo Nghị quyết số 38NQ/QHK6, ngày 24 tháng 11 năm 1976 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, thẩm quyềnxét xử những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng về trật tự xã hội xảy ra tại thànhphố Hồ Chí Minh: giết người, cướp của, tống tiền, bắt cóc, đốt nhà, tổ chức lưumanh trộm cướp, hiếp dâm.

Điều 2. Trongtrường hợp tuyên án tử hình, người bị kết án có quyền xin Uỷ ban thường vụ Quốchội ân giảm án tử hình trong thời hạn ba ngày kể từ ngày tuyên án.

Nếu có đơn xin ân giảm án tửhình thì trong hạn mười ngày sau khi nhận được hồ sơ, Chánh án Toà án nhân dântối cao phải trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội xét.

Điều 3. Chánhán Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cóquyền kháng nghị đối với bản án tử hình trong thời hạn mười ngày, kể từ ngàynhận được hồ sơ vụ án, để Toà án nhân dân tối cao xét xử lại.

Điều 4. Quáthời hạn ghi ở điều 2 và điều 3, nếu Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Việntrưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không kháng nghị, và nếu người bị kết ántử hình không xin ân giảm, thì Toà án nhân dân đặc biệt ra lệnh thi hành án.

Điều 5. Chánhán Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Chán án Toà án nhân dân đặc biệt, Chủ tịch Uỷ ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6. Nghịquyết này có hiệu lực cho đến khi có quyết định mới của Uỷ ban thường vụ Quốchội.

Trường Chinh

(Đã ký)