HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Số: 185/2010/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2010

_________________________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 171/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 17 về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2010;

Sau khi xem xét Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010; Báo cáo thẩm tra số: 21/BC-KTNS ngày 05/7/2010 của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010 do UBND tỉnh trình tại kỳ họp. HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung cơ bản sau:

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2010.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn do những tác động bất lợi của tình hình giá cả, điều kiện thời tiết, dịch bệnh, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự cố gắng của nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang, các mặt kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể:

1. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng xác định. Dự ước tổng sản phẩm GDP 6 tháng đầu năm 2010 (theo giá so sánh) ước đạt 959,8 tỷ đồng, tăng 11,62%; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,59%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 19,41%; khu vực dịch vụ tăng 12,23% so với cùng kỳ năm trước.

- Sản xuất nông lâm nghiệp đã tích cực chỉ đạo triển khai các chính sách và các chương trình dự án đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chủ động các phương án phòng chống cháy rừng, chống hạn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, dập dịch không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng của đàn gia súc, gia cầm và đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia phát triển diện tích cây cao su, trồng rừng sản xuất theo định hướng của tỉnh.

- Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá; tiến độ thi công, giải ngân các dự án đầu tư có sự chuyển biến rõ nét, nhất là dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La và các dự án sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ. Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 273 tỷ 361 triệu đồng (giá 1994), tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 1.212,514 triệu đồng, tăng 29,53 % so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Hoạt động thương mại, du lịch dịch vụ tiếp tục được đầu tư phát triển về mạng lưới, phạm vi hoạt động và chất lượng dịch vụ, đảm bảo cung ứng kịp thời các mặt hàng chính sách cho đồng bào và thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thị trường, bình ổn giá các mặt hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng cao tạo điều kiện cho người dân được sử dụng hàng hóa chất lượng tốt, giá rẻ.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh, đạt: 2.651,5 tỷ đồng (tăng 65,05% so với cùng kỳ, bằng 69,5% so với kế hoạch năm). Hoạt động thu ngân sách có nhiều cố gắng, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; công tác quản lý điều hành ngân sách linh hoạt, đảm bảo ưu tiên nguồn lực cho các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất và các nhiệm vụ chi cấp bách, phát sinh tại địa phương. Đã triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, đảm bảo ổn định an toàn của hệ thống tài chính -ngân hàng theo Nghị quyết 18 của Chính phủ.

2. Đã tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và huy động được sức mạnh của toàn xã hội trong việc phối hợp, triển khai hoàn thành công tác di chuyển dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La theo yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, trọng tâm là chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Tiến độ triển khai đề án xóa nhà tạm, dột nát cho nác hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ đạt được kết quả tích cực trong thu hút nguồn lực và đã cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm trên địa bàn 4 huyện nghèo.

3. Các mặt văn hoa xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các hoạt động tuyên truyền, văn hoa, thể dục thể thao và các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi, sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết trong nhân dân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ 8 và Hội nghị điển hình tiên tiến cơ sở tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ 3.

Sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, tỉnh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ Ì và tổ chức công bố đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh; hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhà bán trú dân nuôi, nhà công vụ giáo viên được tập trung đầu tư; chất lượng dạy và học được nâng lên; tiếp tục mở rộng liên kết, đa dạng hoa hình thức đào tạo, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Các trường Cao đẳng sư phạm, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật được quy hoạch và điều chỉnh phân cấp quản lý cho phù hợp yêu cầu phát triển.

Công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; chủ động phòng chống dịch bệnh không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, công tác dân số kế hoạch hoa gia đình, chăm sóc sức khoe sinh sản, bảo vệ chăm sóc trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công tác cai nghiện ma túy, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS được tập trung chỉ đạo, đã chú trọng công tác tuyên truyền giám sát và triển khai đề án cai nghiện ma túy bằng thuốc Methadone, xây dựng đề án tổng thể phòng chống HIV/AIDS và ma túy, mại dâm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010-2015 và đến năm 2020 nhằm huy động sức mạnh, vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác này.

Công tác đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn được triển khai tích cực; kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng chính sách, cứu đói cho các hộ nghèo, hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Quan tâm chỉ đạo giải quyết những bất cập trong quản lý, cấp thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi và thực hiện các chính sách đối với người lao động.

Hoạt động phát thanh truyền hình được duy trì, đảm bảo tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao dân trí, đời sống tinh thần của nhân dân.

4. Tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố kiện toàn, chú trọng bổ sung số lượng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động trong tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức. Tỉnh đã hoàn thành giai đoạn 2 của đề án cải cách thủ

tục hành chính, đang tích cực rà soát công bố bổ sung, hoàn chỉnh bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và triển khai giai đoạn 3 theo chỉ đạo của Trung ương. Công tác tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng được tăng cường và đẩy mạnh thực hiện, đã giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xẩy ra các vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định, các lực lượng chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình nội ngoại biên không để đột biến xấu xảy ra trên địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt kế hoạch quân sự quốc phòng và chủ trương tăng cường cán bộ xuống cơ sở 3 cùng với nhân dân, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường, mở rộng và phối hợp đẩy nhanh tiến độ chương trình tăng dày, tôn tạo mốc biên giới Việt - Lào theo kế hoạch giao.

6. Hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các cấp, các ngành tiếp tục có nhiều đổi mới, đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và tình hình thực tế của địa phương để cụ thể hóa và tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, điều hành linh hoạt các giải pháp đã đề ra. Công tác phối hợp và chất lượng tham mưu của các ngành trong việc triển khai cụ thể hoa các chủ trương của Đảng, chế độ chính sách của nhà nước được nâng lên, vai trò của các tổ chức, đoàn thể tiếp tục được phát huy.

Bên cạnh những kết quả đạt được, 6 tháng đầu năm 2010 vẫn nổi lên một số tồn tại cần khắc phục đó là:

- Một số chỉ tiêu trong sản xuất đạt thấp hoặc chưa đạt so với kế hoạch giao, tiến độ triển khai một số chương trình, dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân của một số nguồn vốn đạt thấp; công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của những năm trước còn nhiều tồn tại và chưa được xử lý dứt điểm.

- Chất lượng giáo dục không đồng đều, phương pháp dạy và học ở một số địa phương chậm được đổi mới, tình trạng bỏ học của học sinh vẫn tiếp diễn, kết quả thi tốt nghiệp đạt thấp hơn năm học trước. Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoe cho nhân dân vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; tiến độ thực hiện chuẩn quốc gia về y tế năm 2010 của một số huyện còn chậm.

- Công tác xóa đói giảm nghèo chưa thực sự bền vững, còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước; việc triển khai một số nội dung xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững tại 4 huyện nghèo chưa đạt yêu cầu, công tác đào tạo nghề xuất khẩu lao động gặp nhiều khó khăn.

- Hiệu quả công tác cải cách hành chính chưa thực sự rõ nét, kỷ cương kỷ luật hành chính chưa cao, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ chung chưa kịp thời, công tác chỉ đạo điều hành của một số địa phương còn thiếu quyết liệt, chưa sâu sát cơ sở.

- Hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do, mua bán, vận chuyển ma túy tiếp tục có những diễn biến phức tạp; tình hình lây nhiễm HIV/AIDS, số người nghiện ma tày và tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng.

II. Về các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm:

1.Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao chất lượng xây dựng các đề án, chương trình trong năm 2010; tổ chức rà soát, hoàn chỉnh các quy hoạch và ban hành kịp thời các cơ chế chính sách phục vụ mục tiêu phát triển gắn với tổ chức phân công, phân cấp quản lý cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và năng lực tổ chức của các cấp, các ngành. Triển khai xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2011 gắn với thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015 theo Chỉ thị số: 854/CT-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

2. về thúc đẩy phát triển kinh tế

- Tập trung phát triển sản xuất lương thực, tăng diện tích gieo trồng và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển hệ thống thủy lợi, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng năng suất, sản lượng vụ mùa để bù cho sản lượng vụ đông xuân. Tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, thực hiện chính sách hỗ trợ để phát triển diện tích cây cao su, cây chè, cà phê theo quy hoạch; duy trì ổn định tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch giao. Nâng cao chất lượng công tác khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ, đẩy mạnh phát triển rừng sản xuất theo quy hoạch và hoàn thành rà soát thống kê chính xác độ che phủ rừng, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng gắn với thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, từng bước thay đổi nhận thức của nhân dân trong quản lý bảo vệ rừng. Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu cho vùng nông thôn gắn với triển khai có hiệu quả chương trình nông thôn mới trên địa bàn; hỗ trợ đầu tư một số mô hình kinh tế trang trại điển hình để nhân rộng.

- Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp trên địa bàn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, tiểu thủ công nghiệp, từng bước tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp trong khu vực công nghiệp - xây dựng. Tiếp tục thực hiện tốt việc phân cấp quản lý, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân các nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước, vốn Trái phiếu Chính phủ; tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân thanh toán các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư trên địa bàn. Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, các tuyến giao thông trọng yếu trên địa bàn.

- Tiếp tục duy trì và phát triển mở rộng mạng lưới thương mại tại các khu vực vùng sâu, vùng xa; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm; kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường, chống đầu cơ tích trữ hàng hóa, nâng giá đột biến; đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân, nhất là trong mùa mưa lũ. Tổ chức quản lý và nâng cao hiệu quả

khai thác các dự án trùng tu tôn tạo di tích lịch sử Điện Biên Phủ; đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, chú trọng phát triển mô hình thương mại điện tử.

- Tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 351 tỷ đồng; thực hiện nghiêm túc các giải pháp chỉ đạo điều hành ngân sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính; đẩy mạnh hoạt động huy động vốn tại địa phương, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng đi đôi với việc mở rộng tín dụng theo hướng tập trung vốn để phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực nông thôn, nông nghiệp và các dự án lớn.

- Nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu, triển khai ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống; tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức, đẩy mạnh công tác đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổ chức giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình, cá nhân và triển khai hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch.

3. về các mặt văn hóa xã hội

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 3 Oa; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động, trọng tâm là triển khai có hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 5% so với cuối năm 2009.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2010-2011, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới quản lý giáo dục; đẩy nhanh tiến độ chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà ở công vụ giáo viên, huy động nguồn lực cho phát triển hệ thống nhà nội trú dân nuôi; đảm bảo phát triển hệ thống trường lớp với quy mô hợp lý và nâng tỷ lệ huy động học sinh đến trường, duy trì kết quả phổ cập trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tăng cường giám sát dịch tễ, chủ động phòng chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh mùa hè, mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đến các khu vực vùng còn nhiều khó khăn. Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số kế hoạch hoa gia đình; tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

- Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sổng văn hóa", phong trào thể dục thể thao quần chúng. Nâng cao hiệu quả khai thác các công trình di tích lịch sử, huy động các nguồn lực cho phát triển hệ thống hạ tầng thiết chế văn hóa cơ sở. Hoàn thành điều tra, thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ

- Thực hiện tốt các chính sách thương binh, liệt sĩ, người có công và các chính sách tiền lương, tiền công và bảo hiểm đối với người lao động; tiếp tục các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống HIV/AIDS, triển khai có hiệu quả chương trình thí điểm cai nghiện bằng thuốc Methadone, chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống HIV/AIDS và đề án tổng thể phòng chống HIV/AIDS và ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.

4. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, trọng tâm là đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu, hoàn thành quy hoạch sản xuất của các khu tái định cư để tổ chức di chuyển các hộ dân còn lại trên cos 195 và tổ chức chia đất sản xuất gắn với thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định để dân tái định cư ổn định đời sống và sản xuất.

5. về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thanh tra, tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp, chú trọng bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; hoàn thành rà soát, công bố bổ sung bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và tổ chức công bố công khai cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính đến người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư hệ thống công sở theo hướng hiện đại hóa.

- Thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng theo kế hoạch năm 2010, phát hiện kịp thời và xử lý dứt điểm các sai phạm sau thanh tra. Thực hiện tốt các quy định về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, kiên quyết không để khiếu kiện kéo dài, đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý và thực hiện tốt các hoạt động bổ trợ tư pháp, thi hành án. Tiếp tục thực hiện việc rà soát và đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý ở địa phương.

5. Cụ thể hoa các nội dung và đánh giá kết quả thực hiện hợp tác theo biên bản ký kết giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào; duy trì và nâng mức quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Điện Biên với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc trên các lĩnh vực, đồng thời tăng cường đối ngoại, hợp tác với các tổ chức, cơ quan ngoại giao theo đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực triển khai đề án tôn tạo, tăng dày mốc giới Việt Lào theo kế hoạch và chuẩn bị các nội dung để mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh phía Bắc Thái Lan.

6. Các lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai kế hoạch quân sự quốc phòng địa phương, nắm chắc tình hình nội ngoại biên, đảm bảo an toàn tuyệt đối đại hội Đảng các cấp và các hoạt động chính trị diễn ra trên địa bàn kiên quyết không để đột biến xấu, bất ngờ xảy ra, tăng cường kiểm soát tình trạng di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật và chủ động các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

7. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước hướng tới mục tiêu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ 3.

III. Giải pháp tố chức thực hiện.

Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số giải pháp sau:

1. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, các cấp các ngành cần tổ chức kiểm điểm đánh giá những tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhất là 8 nhiệm vụ trọng tâm và lo nhóm giải pháp chủ yếu theo chương trình, giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong năm 2010 để kịp thời khắc phục tồn tại và tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong thời gian tới.

2. Triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp về bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết 18 của Chính phủ, trọng tâm là thực hiện mục tiêu kiểm soát, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất phát triển và thực hiện điều hành chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đáp ứng mục tiêu phát triển.

3. Tiếp tục cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chương trình, dự án trọng tâm là các dự án trọng điểm về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển sản xuất và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, gắn phát triển kinh tế với chăm lo phát triển các mặt văn hóa đi đôi với giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, nhất là các vấn đề xã hội bức xúc nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.

4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính và tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

5. Chỉ đạo các lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình nội ngoại biên, chủ động giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, tăng cường cán bộ xuống cơ sở 3 cùng với nhân dân và tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010 đã được HĐND tỉnh nhất trí thông qua.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 18 nhất trí thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2010./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Mùa A Sơn