HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Số: 186/2010/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v Ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng

đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện

_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 12 tháng 6 năm 1996;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2003 của Bộ Tài chính hướn dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 130/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ chi đốn tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 962/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; Báo cáo thẩm tra số 20/BC-KTNS , ngày 03 tháng 07 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về chế độ chi đốn tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

1.1 Các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huện, thị xã, thành phố hoặc Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố đến thăm hỏi, chúc mừng gồm: Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Các chức sắc tôn giáo (nếu có) người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc;

- Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

1.2. Các đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố gồm:

- Các đoàn đại diện: lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Các đoàn đại diện: các dân tộc thiếu số, các tôn giáo (nếu có) có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc;

- Các đoàn đại diện người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Điều 2. Nội dung và mức chi

2.1. Chi tiếp xã giao:

- Nước uống, hoa quả, bánh ngọt, mức tối đa không quá 20.000 đồng/người/lần tiếp, làm việc đối với Ủy ban MYTQ tỉnh; không quá 10.000 đồng/người/lần tiếp, làm việc tại Ủy bam Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, thị xã, thành phố;

- Trong trường hợp đặc biệt phải mời cơm thân mật thì thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước của tỉnh

2. Chi tặng quà lưu niệm:

- Chi tặng quà lưu niệm mức chi không quá 20.000đ/1đại biểu đối với Ủy ban MTTQ tỉnh; chi không quá 100.000đ/1 đại biểu đối với Ủy ban MTTQ huyện, thị xã, thành phố.

- Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày sinh nhật, mức chi không quá 200.000 đồng/ người.

- Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày kỷ niệm trọng thể của tỉnh, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng, mức chi không quá 300.000đ/1 lần/người do Ủy ban MTTQ tỉnh tặng; mức chi không quá 200.000đ/1 lần/người do Ủy ban MTTQ huyện, thị xã, thành phố tặng.

Việc tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ kỷ niệm trọng thể của tỉnh, ngày lễ hoặc ngày lễ, Ủy ban MTTQ tỉnh quyết định việc chọn ngày lễ nào để tặng quà mừng cho phù hợp với đặc thù từng đối tượng nhưng không quá 2 lần/năm.

3. Chi thăm hỏi ốm đau:

Mức chi tối đa không quá 700.000đ/người.năm do Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi; không quá 400.000đ/người/năm do Ủy ban MTTQ huyện, thị xã, thành phố thăm hỏi;

Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định mức chi thăm hỏi ốm đau nhưng không vượt quá 02 lần mức quy định nêu trên.

3. Thời gian thực hiện: quy định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2010 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2010./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Mùa A Sơn