HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/2007/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 12 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔCHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2008 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí vàđịnh mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn2008 - 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1733/TTr-UBND ngày07/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ chi đầu tư phát triểnthuộc ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinhtế Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I - Ban hành định mức phân bổ chi đầu tư pháttriển thuộc ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 theo Luật Ngân sách Nhànước, cụ thể như sau:

1- Cơ cấu nguồn vốn được phân chia: Phầnngân sách XDCB tập trung do các cơ quan tỉnh trực tiếp quản lý chiếm tỷ trọng70%; ngân sách XDCB tập trung do huyện, thị xã quản lý chiếm tỷ trọng 30% trongtổng số vốn ngân sách XDCB tập trung hàng năm của tỉnh. Tỷ lệ phân chia này ổnđịnh trong 3 năm (2008-2010) thuộc thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010.

2- Nguyên tắc phân bổ:

2.1- Vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nướcchỉ bố trí cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng hoànvốn trực tiếp.

2.2- Các dự án, công trình được bố trí vốn phải cóđủ thủ tục đầu tư theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành; bố trívốn tập trung, bảo đảm hiệu quả đầu tư; tạo điều kiện huy động các nguồn vốn kháccho đầu tư phát triển.

2.3- Ưu tiênphân bổ thanh toán cho các công trình đã quyết toán, các khoản vay, đối ứng cácdự án ODA, đối ứng các công trình Trung ương trên địa bàn, các công trình hoànthành trong năm kế hoạch, các dự án đầu tư mới trọng điểm theo thứ tự ưu tiên.

2.4- Mức vốn đầu tư phát triển phân bổ cho từng địaphương không thấp hơn số dự toán năm 2007.

3. Tiêu chí và định mức phân bổ giữa các huyện,thị xã

3.1- Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư trong cânđối cho các huyện, thị xã:

- Tiêu chí về dân số;

- Tiêu chí về diện tích đất tự nhiên;

- Tiêu chí về đơn vị hành chính;

- Tiêu chí trình độ phát triển;

- Tiêu chí bổ sung.

3.2- Xác định số điểm của từng tiêu chí cụthể:

Các tiêu chí về số dân, diện tích đất tự nhiên, đơnvị hành chính cấp xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã được tính theo số thựchiện trong niên giám năm gần nhất do Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên ban hành.

+ Tiêu chí về dân số:

- Huyện, thị xã đến 80.000 người được tính 10 điểm.

- Huyện, thị xã cứ tăng thêm trong khoảng 10.000 ngườiđược tính thêm 01 điểm.

+ Tiêu chí diện tích đất tự nhiên:

- Diện tích đến 50km2 được tính 06 điểm.

- Cứ tăng thêm trong khoảng 10km2 được tínhthêm 0,5 điểm.

+ Tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã, phường, thịtrấn:

- Đến 10 đơn vị hành chính cấp xã được tính 06 điểm.

- Cứ tăng thêm 01 đơn vị hành chính cấp xã đượctính thêm 0,5 điểm.

+ Tiêu chítrình độ phát triển: Thu ngân sách nội địa do huyện, thị xã trực tiếp thu

- Tổng thu đến 10 tỷ đồng được tính 10 điểm.

- Cứ tăng thu trong khoảng 5 tỷ đồng được cộng thêm01 điểm.

+ Tiêu chí bổ sung:

- Các huyện thuộc diện khó khăn ít có điều kiện thuhút dự án đầu tư (Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi) được tính thêm 03 điểm.

- Các huyện trọng điểm phát triển công nghiệp (Văn Lâm,Mỹ Hào, Yên Mỹ) được tính thêm 03 điểm.

- Thị xã Hưng Yên được tính thêm 45 điểm.

3.3- Xác định mức vốn đầu tư phân bổ cho cáchuyện, thị xã:

+ Tổng số vốn đầu tư phân bổ cho cấp huyện: K= Q x 30%

- Q là tổng số vốn đầu tư phát triển của tỉnh.

- K là tổng số vốn đầu tư phát triển hàng năm ngân sáchtỉnh phân bổ cho các huyện, thị xã.

+ Số vốn định mức cho 1 điểm phân bổ theo côngthức:

Z =

K

Y

- Y tổng số điểm của 10 huyện, thị xã cộng lại.

- Z là số vốn định mức cho một điểm phân bổ vốn đầutư.

+ Tổng số vốn phân bổ cho từng huyện, thị xãtheo công thức:

Xi = Z xUi

- Ui là tổng số điểm của huyện i.

- Xi là số vốn đầu tư phân bổ cho huyệni.

(Kèm bảng chi tiết phân cấp cho các huyện, thịxã theo tiêu chí phân bổ)

II - Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dântỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV- kỳ họp thứ chín thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Phách

BẢNG CHI TIẾTPHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ THEO TIÊU CHÍ PHÂN BỔ

(Ban hành kèmtheo Nghị quyết số 187/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007)

STT

Tên đơn vị

Tiêu chí dân số

Tiêu chí diện tích đất tự nhiên

Tiêu chí đơn vị hành chính

Tiêu chí trình độ phát triển

Điểm tiêu chí bổ sung

Tổng số điểm

Dân số 2006
(nghìn người)

Điểm

Diện tích
(km2)

Điểm

Tổng số xã, phường, thị trấn

Điểm

Thu NS trên địa bàn huyện, thị KH 2007

Điểm

Tổng số:

1143.0

140

923.1

84

161

90.5

154.7

116

63

493.5

1

Thị xã Hưng Yên

80.8

11

46.8

6

12

7

42.3

17

45

86

2

Huyện Văn Lâm

100.4

13

74.4

7.5

11

6.5

16.3

12

3

42

3

Huyện Mỹ Hào

87.1

11

79.1

7.5

13

7.5

16.2

12

3

41

4

Huyện Yên Mỹ

131.2

16

91

8.5

17

9.5

19.03

12

3

49

5

Huyện Văn Giang

98.1

12

71.8

7.5

11

6.5

13.5

11

0

37

6

Huyện Khoái Châu

190.9

22

130.9

10.5

25

13.5

18.4

12

0

58

7

Huyện Ân Thi

132.6

16

128.2

10

21

11.5

5.5

10

3

50.5

8

Huyện Kim Động

126.0

15

114.7

9.5

19

10.5

8.9

10

0

45

9

Huyện Phù Cừ

89.0

11

93.8

8.5

14

8

7

10

3

40.5

10

Huyện Tiên Lữ

107.1

13

92.4

8.5

18

10

7.6

10

3

44.5