HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Số: 188/2010/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện và bố trí bộ phận chuyên trách làm

công tác dân tộc thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ

_____________________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố;

Căn cứ Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18/02/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc UBND các cấp;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 246/2004/TTLT-UBDT-BNV ngày 06/5/2004 của Liên bộ, Uy ban Dân tộc - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác dân tộc địa phương;

Thực hiện Thông báo số 747-TB/TU ngày 14/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 959/TTr-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc UBND các huyện và bố trí bộ phận chuyên trách làm công tác dân tộc thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ; Báo cáo thẩm tra số: 64/BC-BPC ngày 04/7/2010 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thành lập Phòng Dân tộc trực thuộc UBND các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Chà, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Nhé và bố trí bộ phận chuyên trách làm công tác dân tộc thuộc Văn phòng HĐND và UBND thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên Phủ.

- Cơ cấu tổ chức gồm: Trưởng phòng, từ 1 đến 2 Phó Trưởng phòng

- Biên chế: Bố trí 5 biên chế đối với các huyện thành lập Phòng Dân tộc và bố trí 02 biên chế đối với thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay có bộ phận chuyên trách làm công tác dân tộc

Điều 2. Giao Uy ban nhân dân tỉnh quyết định cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoa XII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2010./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Mùa A Sơn