HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

_________

Khóa XII – Kỳ họp thứ 4

Số: 19/2001/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Lào Cai, ngày 19 tháng 7 năm 2001

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Phê chuẩn: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2001. Điều chỉnh thu, chi ngân sách; Điều chỉnh kế hoạch XDCB năm 2001

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21.6.1994;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước ngày 20/6/1998;

Sau khi xem xét Tờ trình số 520/TT-UB ngày 13/7/2001 của UBND tỉnh về việc xin phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2001 tỉnh Lào Cai; Báo cáo số 41/BC-UB ngày 13/7/2001 của UBND tỉnh về: Tổng quyết toán ngân sách năm 2000, tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm, biện pháp thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2001; Báo cáo số 43/BC .UB ngày 13/7/2001 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2001; Báo cáo thuyết trình của các Ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4-HĐND tỉnh khóa XII và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp;

HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII kỳ họp thứ 4 thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2001 theo báo cáo của UBND tỉnh.

Điều 2. Nhất trí:

I- Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2001:

1. Phần thu ngân sách:

Điều chỉnh tăng thu ngân sách địa phương: 72.535 triệu đồng, nâng dự toán thu đầu năm từ: 629.049 triệu đồng lên: 701.584 triệu đồng.

Gồm các khoản thu sau:

- TW bổ sung tăng lương theo Nghị định 77/CP : 24.318 triệu đồng.

- Tăng vượt thu cửa khẩu: 9.528 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí cho 11 xã được đầu tư theo chương trình 135: 4.400 triệu đồng.

- Bổ sung thu ngân sách địa phương từ kết dư ngân sách năm 2000: 34.289 triệu đồng.

Trong đó: + Kết dư ngân sách tỉnh: 26.884 triệu đồng.

+ Kết dư ngân sách huyện: 6.038 triệu đồng.

+ Kết dư ngân sách xã: 1.367 triệu đồng.

2. Phần chi ngân sách:

2.1. Điều chỉnh tăng chi ngân sách năm 2001 so với dự toán đầu năm: 77.100 triệu đồng. Từ các nguồn:

- Kết dư ngân sách năm 2000: 26.884 triệu đồng.

- Từ nguồn TW bổ sung: 38.246 triệu đồng.

- Từ nguồn chương trình mục tiêu giáo dục, ngân sách xã đã dự kiến chi đầu năm: 4.000 triệu đồng.

- Từ nguồn dự phòng ngân sách: 7.970 triệu đồng.

2.2. Điều chỉnh giảm chi ngân sách: 4.565 triệu đồng.

- Khoản chi cho mục tiêu chương trình giáo dục: 1.000 triệu đồng.

- Chi chế độ trưởng thôn, bản...: 3.000 triệu đồng.

- Giảm dự phòng ngân sách tỉnh: 565 triệu đồng.

Nâng dự toán chi ngân sách đầu năm từ 629.049 triệu đồng lên: 701.584 triệu đồng.

3. Điều chỉnh dự phòng ngân sách năm 2001:

3.1. Ngân sách tỉnh:

- Dự phòng đầu năm: 11.000 triệu đồng.

- Điều chỉnh giảm: 7.970 triệu đồng.

- Dự phòng còn lại sau điều chỉnh: 3.030 triệu đồng.

3.2. Ngân sách huyện, xã:

- Dự phòng đầu năm: 3.000 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng: 7.405 triệu đồng.

- Dự phòng còn lại sau điều chỉnh: 10.405 triệu đồng.

4. Bổ sung ngân sách huyện, thị xã năm 2001:

- Bổ sung theo dự toán đầu năm: 72.920 triệu đồng.

- Điều chỉnh bổ sung tăng: 14.135 triệu đồng.

- Số bổ sung sau điều chỉnh: 87.055 triệu đồng.

(Phần chi tiết của mục I xem các phụ biểu điều chỉnh ngân sách năm 2001 đính kèm trong báo cáo số 41/BC-UB ngày 13/7/2001 của UBND tỉnh).

II. Điều chỉnh đầu tư XDCB năm 2001:

1. Nguồn ngân sách tập trung:

1.1. Thực hiện dự án:

- Ứng vốn thi công cho 24 danh mục công trình giao thông nông thôn, chuyển từ chương trình 135 sang chi từ nguồn ngân sách tập trung.

- Ứng vốn thi công cho 10 danh mục XDCB khác.

1.2. Chuẩn bị đầu tư:

- Bổ sung mới 12 dự án.

- Chuyển chủ đầu tư dự án leo núi Phan Si Păng từ Công ty du lịch sang Sở Thương mại và Du lịch. Đổi tên quy hoạch chi tiết khu chế xuất trong khu kinh tế cửa khẩu thành quy hoạch chi tiết khu Thương mại Lục Cẩu; Đổi tên quy hoạch chi tiết khu sau ga Lào Cai, nam ga Phố Mới, khu Vạn Hoa thị xã Lào Cai thành quy hoạch chi tiết phía đông nam ga Lào Cai.

- Không quy hoạch chi tiết khu Vĩ Kim- Nam Cường.

2. Nguồn kinh tế cửa khẩu:

Bổ sung nguồn kinh phí: 11.758 triệu đồng cho.

2.1. Thực hiện dự án:

- Bổ sung 8 danh mục công trình: 2.758 triệu đồng.

- Hỗ trợ chất lợp và giải quyết nước ăn cho hộ đói nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn: 8.000 triệu đồng.

2.2 Chuẩn bị đầu tư: Bổ sung chuẩn bị đầu tư 1.000 triệu đồng.

3. Nguồn vốn khắc phục hậu quả lũ lụt:

- Bố trí cho 12 danh mục công trình 6.000 triệu đồng.

- Dự phòng: 2.000 triệu đồng.

(Phần chi tiết của mục II xem các phụ biểu chi tiết điều chỉnh XDCB đính kèm tại tờ trình số 520/TT .UB ngày 13/7/2001 của UBND tỉnh).

Điều 3.

1. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

2. HĐND tỉnh Lào Cai giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh, trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 19/7/2001.

T/M. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Giàng Seo Phử