HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2003

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định mức thu, các loại phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 9

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001.

- Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP , ngày 03/6/2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

- Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP , ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

- Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC , ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 71/2003/TT-BTC , ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;

Sau khi xem xét Tờ trình số 07/TT .UBND.03, ngày 05/12/2003 của UBND tỉnh về việc mức thu các loại phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Qua báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, đóng góp của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 07/TT.UBNDT.03 ngày 05/12/2003 của UBND tỉnh về mức thu các loại phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, có điều chỉnh, bổ sung đối tượng, mức thu và nội dung thu một số loại phí, cụ thể như sau:

1. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính:

Mức thu: tối đa là 600 đồng/m2, cụ thể từng loại giao cho UBND tỉnh quy định và hướng dẫn thực hiện.

2. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai:

+ Cung cấp tài liệu đất đai:

- Bản đồ địa chính các loại tỷ lệ khổ giấy 50x50: 40.000 đồng/mãnh.

- Bản đồ chuyên đề, chuyên ngành (tỷ lệ 1/10.000; 1/25000; 1/50.000; 1/100.000) khổ giấy 50x50: 50.000 đồng/mãnh.

3. Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Bỏ các mục thu về thẩm định giao đất, cho thuê đất đối với các dự án kèm theo giải phóng mặt bằng.

4. Phí tham quan khu văn hóa Hồ Nước ngọt:

- không thu phí tham quan trong các ngày bình thường khác

5. Phí qua cầu ( Cầu Mỹ Thanh):

- Bổ sung đối tượng được miễn phí qua cầu theo đúng Pháp lệnh Phí và Lệ phí

6. Phí tuyển sinh:

- Thống nhất tên gọi là: “Phí dự thi, dự tuyển” và mức thu đối với thi tuyển vào Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề là:

+ Đăng ký dự thi : 40.000 đồng/hồ sơ/thí sinh

+ Dự thi: 20.000 đồng/hồ sơ/thí sinh.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể về mức thu đối với các loại phí nêu trên; việc quản lý, sử dụng thực hiện đúng theo quy định Thông tư số 63/2002/TT-BTC, ngày 24/7/2002 của Bộ Tài Chính và các văn bản có liên quan. Hàng năm có tổng kết báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND tỉnh. Trong quá trình chỉ đạo, căn cứ vào tình hình thực tế, UBNDN trao đổi thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để quyết định điều chỉnh mức thu từng loại phí cho phù hợp và báo cáo tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này; đồng thời ra sức tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa VI, kỳ họp thứ 10 nhất trí thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2003.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thực Hiện