HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2007/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘINĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀVINH
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứNghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của Tỉnh ủy TràVinh;

Trên cơsở xem xét báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan; ý kiến thẩm tra củacác Ban HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15 - khóaVII,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồngnhân dân tỉnh Trà Vinh nhất trí cao với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm2007, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 cùng các chỉtiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh và báo cáo củacác cơ quan hữu quan; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNHHÌNH NĂM 2007

Năm 2007 lànăm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII, Nghị quyếtHội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006- 2010. Với sựnỗ lực, phấn đấu và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành,các cấp trong tỉnh, đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm2007 đạt nhiều kết quả quan trọng: kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển đạt mứctăng trưởng khá, giá trị tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 13,74%; thu ngân sách329 tỷ đồng đạt 103,3% kế hoạch, tăng 18,69%; huy động vốn đầu tư toàn xã hội2.970 tỷ đồng đạt 89,86% kế hoạch, tăng 22,22%; kim ngạch xuất khẩu 72 triệu USD,đạt 90% kế hoạch, tăng 32,27%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tíchcực; sản xuất nông nghiệp phát triển đúng hướng, tạo được nhiều mô hình tốt, năngsuất, chất lư­ợng, hiệu quả sản xuất tăng; nuôi trồng và khai thác thủy - hảisản có sự phát triển về số lượng và quy mô; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệptiếp tục phát triển, nhất là các ngành chế biến thủy sản, chế biến l­ương thực,thực phẩm,...; thư­ơng mại - dịch vụ mức luân chuyển hàng hóa tăng khá, mạng lư­ớithông tin liên lạc phát triển theo hướng hiện đại, đảm bảo nhu cầu thông tinliên lạc trong nư­ớc và quốc tế; hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục đư­ợc đầu tưphát triển. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa - thôngtin, thể dục - thể thao, báo chí, phát thanh truyền hình có nhiều tiến bộ; cácchư­ơng trình quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bảo vệtrẻ em đư­ợc triển khai thực hiện có hiệu quả; thực hiện tốt các chính sách đốivới người có công, chính sách xã hội, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo;quan tâm thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đời sốngnhân dân tiếp tục đ­ược cải thiện. Tình hình chính trị - xã hội được giữ vững vàổn định.

Tuy nhiên,tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại: Tốc độtăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; tăng trưởng của một số ngành, lĩnhvực chưa cao, không ổn định, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển cònhạn chế. Sản xuất nông nghiệp, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh, chi phísản xuất tăng cao, tác động bất lợi đến sản xuất. Thủy sản phát triển chưatương xứng với tiềm năng, thế mạnh; triển khai các công trình phục vụ pháttriển nuôi trồng, khai thác thủy sản còn chậm; chưa có giải pháp khai thác nănglực đánh bắt xa bờ đã được đầu tư; công tác quản lý nhà nước về giống câytrồng, vật nuôi thực hiện chưa tốt, vẫn còn tình trạng cây, con giống kém chấtlượng lưu thông trên địa bàn tỉnh. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,thu hút đầu tư còn hạn chế; nhiều sản phẩm phải tiêu thụ qua trung gian, hiệuquả sản xuất không cao. Giá cả thị trường biến động làm ảnh hưởng đến sức muavà đời sống nhân dân; hoạt động du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềmnăng; chậm đầu tư xây dựng và phát triển mạng lưới chợ đầu mối; công tác xúctiến thương mại còn hạn chế; kim ngạch xuất khẩu chưa đạt kế hoạch đề ra, chưacó nhiều sản phẩm mới; dịch vụ ngân hàng, vốn hoạt động còn hạn chế. Tiến độthực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm và đạt thấp so với kếhoạch, còn tồn đọng khá lớn các dự án đầu tư đã đưa vào sử dụng nhưng chưa quyếttoán. Việc cấp quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà cho dân thực hiện còn chậm. Lựclượng lao động, nhất là ở nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu về tay nghề của cácdoanh nghiệp, công tác đào tạo nghề ngắn hạn và dài hạn còn thực hiện chậm, laođộng sau đào tạo được giải quyết việc làm còn thấp. Đội ngũ giáo viên tay nghềvà năng lực sư phạm còn hạn chế; phân luồng học sinh sau THCS và THPT chưa cóbước chuyển biến tích cực; tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng vẫn còn xảy raở mức khá cao; tiến độ xây dựng các trường chuẩn quốc gia còn chậm. Việc quá tảitrong khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh chưa được khắc phục, chất lượngkhám chữa bệnh chưa tốt; tiến độ xây dựng, nâng cấp các bệnh viện tuyến huyện,bệnh viện chuyên khoa và tuyến cơ sở triển khai thực hiện chậm; dịch sốt xuấthuyết vẫn còn xảy ra, tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS, tệ nạn nghiện ma túy, mạidâm có chiều hướng gia tăng; công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh chưađược thực hiện thường xuyên và đồng bộ. Tình hình an ninh, trật tự xã hội, từnglúc từng nơi có những diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tuy có giảm nhưngcòn ở mức cao. Việc giải quyết khiếu nại ở một số ngành, địa phương chưa đượctập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyếtđã có hiệu lực chưa kiên quyết.

II. MỤCTIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2008

1. Mụctiêu, nhiệm vụ

Phát triểnkinh tế với tốc độ cao và bền vững hơn năm 2007; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấusản xuất nông - ngư - lâm nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh chuyểndịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nâng cao chấtlượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, cùng cả nước hội nhập kinhtế khu vực và quốc tế; tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - côngnghệ vào sản xuất và đời sống, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ,công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; phát triển đồng bộ sự nghiệp giáo dục -đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo....; giữvững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự, tệnạn xã hội và tai nạn giao thông. Cải cách đồng bộ và toàn diện nền hành chínhđi đôi với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Mộtsố chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và môi trường

a. Các chỉ tiêu kinh tế:

Tổng giátrị GDP tăng 14,5- 15% so với năm 2007; trong đó:

- Giá trịtăng thêm của ngành nông nghiệp tăng 3 - 3,5%;

- Giá trịtăng thêm của ngành lâm nghiệp tăng 9 - 10%;

- Giá trịtăng thêm của ngành thủy sản tăng 19- 20%;

- Giá trịtăng thêm của ngành công nghiệp tăng 21 -22%;

- Giá trịtăng thêm của ngành xây dựng tăng 20 - 21%;

- Giá trịtăng thêm của các ngành dịch vụ tăng trên 24%.

Tổng kimngạch xuất khẩu 100 triệu USD, tăng 38,89% so với năm 2007.

Tổng nguồnvốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 4.000 tỷ đồng, tăng 34,7% so với năm2007.

Tổng thungân sách nhà nước 400 tỷ đồng tăng 21,58% so ước năm 2007, thu XSKT 144 tỷđồng; ước tổng chi ngân sách 1.723,625 tỷ đồng.

b. Các chỉtiêu xã hội:

- Tỷ lệsinh giảm 0,40%o.

- Tạo việclàm mới cho 15.000 lao động.

- Tỷ lệhọc sinh đi học tiểu học đúng độ tuổi đạt 98%; tỷ lệ học sinh đi học trung họccơ sở đúng độ tuổi đạt 89%.

- Giảm tỷlệ hộ nghèo trên 3%.

- 100% xã,phường, thị trấn có bác sĩ; phòng khám đa khoa khu vực có từ 02 bác sĩ trở lên;

- Tỷ lệtrẻ em suy dinh dưỡng giảm 2%.

- Tỷ lệ tửvong bà mẹ liên quan đến thai sản còn 4/100.000 trẻ em sinh ra sống.

- Tỷ lệ hộnghe đài phát thanh đạt 97%; tỷ lệ hộ xem truyền hình đạt 84%.

- Xây dựng1.500 căn nhà tình nghĩa (trong đó có 200 căn vận động).

- Tỷ lệ hộđược dùng điện đạt 94%.

- Giá trịgia tăng bình quân đầu người ước đạt gần 8.880.000 đồng / người / năm, tươngđương 555 USD.

c. Các chỉtiêu môi trường:

- Số hộ dânnông thôn được sử dụng nước sạch đạt 87%, số hộ dân thành thị được sử dụng nướcsạch đạt 92%.

- Tỷ lệchất thải rắn được thu gom tại các đô thị 80%.

- Tỷ lệ xửlý chất thải rắn y tế 80%.

- Xử lý cáccơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đạt 60%.

- Hoànthành việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải trong Khu công nghiệp Long Đức.

- Tỷ lệ chephủ rừng đến cuối năm 2008 đạt 37%.

III.MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

- Tiếp tụcduy trì và nâng tốc độ tăng trưởng cao hơn, đảm bảo tính ổn định và bền vững trêncơ sở tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động, áp dụng khoa học, kỹthuật, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suấtvà hiệu quả đầu tư; đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, khuyến khích phát triển ngànhnghề giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn. Rà soát lại quy hoạch và đầutư xây dựng vùng chuyên canh lúa chất lượng cao 50.000 ha; hình thành các vùngsản xuất hàng hóa tập trung, bố trí lịch thời vụ theo hướng 2 vụ lúa - 1 vụ màuhoặc 2 vụ màu - 1 vụ lúa, khai thác tốt các nguồn vốn đầu tư phục vụ cho nôngnghiệp, thủy sản; khuyến khích nông dân đẩy mạnh áp dụng biện pháp “3 giảm, 3tăng”, tiếp cận với các thông tin thị trường để chủ động sản xuất; có chínhsách hỗ trợ nông dân mua sắm máy nông nghiệp để phục vụ sản xuất, xã hội hóacông tác giống cây trồng vật nuôi. Chủ động phòng chống, không để các loại dịchbệnh tái phát trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch bệnh trên cây lúa và đàngia cầm, gia súc. Quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, khuyến khích doanh nghiệpvà hộ dân phát triển chăn nuôi theo phương pháp công nghiệp. Xây dựng Trung tâmhuấn luyện chăn nuôi bò Tầm Phương và Ngọc Biên trở thành nơi cung ứng các dịchvụ kỹ thuật nhằm tăng thêm giá trị cho đàn bò. Hỗ trợ, khuyến khích doanhnghiệp và tư nhân đầu tư các lò giết mổ tập trung. Thực hiện tốt công tác bảovệ rừng, khuyến khích phát triển, mở rộng diện tích trồng rừng và trồng câyphân tán trong nhân dân. Chỉ đạo xây dựng các vùng chuyên canh tôm và cá datrơn theo quy hoạch đã được duyệt. Quản lý chặt chẽ quy hoạch, không để phátsinh nuôi trồng tự phát gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Tổ chức thực hiện tốtcác dự án đầu tư cho ngành thủy sản đã được phê duyệt. Rà soát lại việc áp dụngchính sách nhằm khuyến khích đầu tư phát triển, có bổ sung chính sách mới, tạođộng lực phát triển với qui mô ngày càng lớn hơn. Nâng cao chất lượng hoạt độngtại các cảng cá, bến cá trở thành các đầu mối cung cấp nguyên liệu cho các nhàmáy chế biến xuất khẩu và phục vụ tiêu thụ nội địa. Xây dựng Hiệp hội tôm cấptỉnh.

- UBNDtỉnh chỉ đạo lập dự án bổ sung biên chế sự nghiệp nông nghiệp, thuỷ sản, đô thịtheo hướng mỗi xã, phường, thị trấn 02 biên chế (kỹ sư, cử nhân,...), mỗi huyện- thị xã 05 biên chế (kỹ sư, cử nhân, ...) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vàtổ chức thực hiện trong năm 2008.

- Thúc đẩyphát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao đi đôi với nâng cao chấtlượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Tập trung phát triển cácngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, chọn lọc phát triển các lĩnh vực cótiềm năng, là ngành mũi nhọn và các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao. Rà soátquy hoạch phát triển ngành công nghiệp, bổ sung quy hoạch các ngành thuộc danhmục khuyến khích đầu tư và có khả năng thu hút đầu tư. Xây dựng các làng nghề,làng nghề truyền thống, hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các làng nghề. Khuyếnkhích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến. Đẩy nhanhtiến độ thi công các hạng mục công trình Khu công nghiệp Long Đức; triển khaithi công đường vành đai, lập, phê duyệt quy hoạch và kêu gọi đầu tư hạ tầng cụmcông nghiệp Cầu Quan, Cổ Chiên và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở cáchuyện, thị xã.

- Tạo bướcphát triển đột phá trong các ngành dịch vụ, tập trung vào các lĩnh vực có lợithế, đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế, đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếungày càng tốt hơn cho xã hội, gắn việc đảm bảo trật tự kỷ cương trong hoạt độngkinh doanh với chống buôn lậu và gian lận thương mại; đẩy mạnh phương thức tiêuthụ sản phẩm của nông dân thông qua hợp đồng. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cácngành dịch vụ theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu, tập trung vào thị trường có sứcmua lớn, mở rộng thị trường mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu du lịchbiển Ba Động; tìm kiếm đối tác tham gia đầu tư; khai thác lợi thế của thị xãTrà Vinh để phát triển du lịch. Phát triển dịch vụ vận tải, nâng cao chất lượngvận tải thủy, bộ, nâng cấp mạng lưới giao thông đô thị; duy tu, bảo dưỡng, nângcấp hệ thống giao thông nông thôn, nhất là đường đal nông thôn; 100xãcó đường ô tô đến trung tâm xã, tạo điều kiện thuận tiện cho đi lại, giao lưuhàng hóa của nông dân. Tiếp tục mở rộng và hiện đại hóa các dịch vụ bưu chính -viễn thông. Hiện đại hóa các dịch vụ tài chính, tín dụng ngân hàng. Tạo điềukiện thúc đẩy phát triển các loại thị trường, nhất là thị trường vốn, thịtrường bất động sản, thị trường lao động…

- Huy động tối đa các nguồn vốn đầutư toàn xã hội vào việc đẩy nhanh thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và kế hoạch năm 2008. Đẩy mạnh cáchoạt động xúc tiến đầu tư. Tập trung đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạtầng kinh tế, xã hội phục vụ mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của nềnkinh tế. Chú trọng vốn đầu tư cho các ngành: giáo dục - đào tạo, khoa học vàcông nghệ, tài nguyên và môi trường, văn hóa- thông tin, y tế, xã hội…, cácchương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, xóa đói giảmnghèo, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, huyện điểm văn hóa(Trà Cú), xây dựng thị xã Trà Vinh thành thành phố thuộc tỉnh và nâng cấp, mởrộng thị trấn Duyên Hải trở thành thị xã đô thị loại IV. Tiếp tục triển khaicông tác chuẩn bị đầu tư những công trình lớn đã được ghi trong kế hoạch 5 năm2006-2010. Chuẩn bị các điều kiện cho việc triển khai các dự án quan trọng, quymô lớn trên địa bàn tỉnh: Khu kinh tế Định An, công trình luồng cho tàu biểntrọng tải lớn vào sông Hậu, Trung tâm Điện lực - Duyên Hải, Trung tâm chính trị- hành chính tỉnh, các dự án nâng cấp, mở rộng các đoạn của 03 tuyến Quốc lộ53, 54, 60, khởi động dự án cầu Cổ Chiên, dự án đầu tư cảng Trà Cú và nâng cấpđường tỉnh 915, các công trình thuỷ lợi thuộc dự án Nam Măng Thít và hệ thốngthuỷ lợi đầu mối nhằm khai thác hiệu quả dự án Nam Măng Thít, dự án kè chốngsạt lở sông Long Bình, sông Cổ Chiên khu vực thị xã Trà Vinh và huyện ChâuThành, đầu tư đê biển (phần đất còn lại 18 km và phần xây đúc của Dự án nângcấp đê biển) và đê sông (đê bao rạch Trà Cú), dự án đầu tư cung cấp điện cho20.000 hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer.

- Đẩy mạnh việc triển khai và thựchiện có hiệu quả các chương trình xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo,y tế, văn hóa, thể dục thể thao và có chính sách khuyến khích các thành phầnkinh tế đầu tư phát triển các lĩnh vực này.

- Củng cố,duy trì và phát huy kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi,trung học cơ sở. Thực hiện phổ cập giáo dục trung học phổ thông ở những nơi cóđiều kiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của nhàtrường. Xây dựng kế hoạch và thực hiện lộ trình đến 2012 về đầu tư xây dựng cơsở vật chất- trang thiết bị trường học, đủ điều kiện dạy 2 buổi/ngày ở tiểu họcvà phân luồng học sinh sau THCS. Tiếp tục phát triển quy mô đào tạo đại học,cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, bổ túc và dạy nghề gắn với nhu cầu sử dụnglao động, tăng cường đầu tư thiết bị, học cụ để giúp cho học sinh, sinh viêntiếp cận được với thực tế, nâng cao được chất lượng đào tạo. Phát triển quy môphải bảo đảm với các điều kiện cơ sở vật chất hiện có, tránh phô trương hìnhthức. Vận động và thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục trên cơ sởlấy phong trào khuyến học làm nền tảng. Tiến hành cải cách hành chính, thựchiện phân cấp và quản lý giáo dục theo tiêu chí chất lượng.

- Củng cố,nâng cao chất lượng hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốtcác chương trình quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chămsóc trẻ em. Phấn đấu để mọi người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, cóđiều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng cao; tăng số giường bệnh trên 1 vạn dân và 100% trạm ytế xã, phường, thị trấn có bác sĩ, nữ hộ sinh, phòng khám đa khoa khu vực có từ02 bác sĩ trở lên; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, đảm bảo trẻ em dưới 1 tuổiđư­ợc tiêm chủng đầy đủ 6 loại vắc xin. Nâng cao năng lực giám sát, phát hiệnvà khống chế dịch bệnh, đặc biệt là HIV/AIDS và các dịch bệnh mới phát sinh;tăng cường các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống ngộđộc thức ăn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện đakhoa khu vực và bệnh viện tuyến huyện. Tiến hành phân cấp quản lý đầu tư cơ sởvật chất ngành y tế cho cấp huyện. Khuyến khích phát triển hệ thống y tế ngoàicông lập, hình thức chăm sóc sức khoẻ tại nhà. Nâng cấp trường Trung học Y tếlên trường Cao đẳng Y tế. Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân, xây dựngmô hình hoạt động văn hóa thông tin trong các cơ sở tôn giáo; đẩy mạnh cuộc vậnđộng "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa- sức khỏe". Thựchiện tốt Đề án xây dựng huyện điểm văn hóa Trà Cú. Tăng cường các hoạt độngphát thanh, truyền hình, báo chí, tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trươngchính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước, gương người tốt, việc tốt, nhữngtiến bộ khoa học - kỹ thuật, những mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả đểnhân dân học tập, phát huy trong sản xuất và đời sống.

- Lập dựán về phát triển và nâng chất lượng nguồn nhân lực với giải quyết việc làm chongười lao động.

- Tăngcường các giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm giải quyết tốt những vấn đề xã hộibức xúc. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, giảiquyết việc làm, mở rộng các loại hình đào tạo nghề; đẩy mạnh hoạt động xuấtkhẩu lao động. Giải quyết tốt các chính sách xã hội, chăm sóc người có công vớinước, gia đình thương binh, liệt sĩ, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xâydựng 1.500 căn nhà tình nghĩa, vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vìngười nghèo... nhằm từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân trongtỉnh.

- Thựchiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo. Đẩy nhanh tiến độ thực hiệnchương trình 134, 135 của Chính phủ và các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống,giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo vùng đông đồng bào Khmer. Tăng cườngcông tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo;tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của đồng bào có đạo; thực hiện quản lý nhà nướcvề tôn giáo chặt chẽ, đúng pháp luật.

- Tiếp tụctriển khai, tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương vàChương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác an ninh - quốc phòng trong tìnhhình mới. Chủ động phòng ngừa và tấn công truy quét các loại tội phạm, nhất làtội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, buôn lậu,tham nhũng, lãng phí...; đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ vững trậttự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục ý thứcchấp hành pháp luật trong nhân dân, chú trọng Luật giao thông đường bộ, đi đôivới xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giaothông. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2008.

- Tăngcường chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng luật các đơn thư khiếu kiện của côngdân không để xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự. Thực hiện tốt đề án tổng thểcải cách hành chính giai đoạn 2001 - 2010, năm 2008 tiếp tục tập trung cho cảicách thủ tục hành chính trong các khâu cấp phép đầu tư, cấp phép kinh doanh,quản lý XDCB, đất đai,... mở rộng việc áp dụng cơ chế "1 cửa" liênthông trong các cơ quan nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có nănglực, trình độ, phẩm chất đạo đức, có uy tín đối với nhân dân, có tinh thầntrách nhiệm cao trong thực hiện công vụ, kiên quyết xử lý những trường hợp viphạm, gây khó khăn phiền hà, ách tắc trong giải quyết công việc. Nâng cao chấtlượng hoạt động, chất lượng kiểm tra, giám sát của HĐND các cấp. Tiếp tục thựchiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp.

IV. TỔCHỨC THỰC HIỆN

Ủy bannhân dân tỉnh, các ngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ của mình có tráchnhiệm triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này; cần nâng cao hơn nữahiệu lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, cải tiến phương thứctổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm và vai trò gương mẫu của người đứng đầucơ quan; quy định rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của ngành và địa phươngtrong tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xãhội năm 2008 và thực thi pháp luật ở địa phương.

Khi có sốliệu chính thức về kinh tế - xã hội năm 2007, UBND tỉnh báo cáo Thường trựcHĐND tỉnh vào cuối quí I/2008 và báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp đầu tháng 7/2008.

Thườngtrực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh thườngxuyên thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tăngcường công tác giám sát và tích cực vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiệntốt Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Năm 2008là năm kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện giữa nhiệm kỳ của Nghị quyết Đạihội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội 5 năm 2006- 2010. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể đồng bào,cán bộ, chiến sĩ, các cấp, các ngành trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước,tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tính năng động sáng tạo, nỗ lực vượtbậc với quyết tâm cao, vượt qua khó khăn thử thách, thực hiện hoàn thành thắnglợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2008.

Nghị quyếtnày đã được HĐND tỉnh Trà Vinh khóa VII - kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 08 tháng12 năm 2007 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Bình