HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2009/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 15 tháng 07 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ VÂN PHONG, GIAIĐOẠN 2010 - 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạmpháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất vàkhu kinh tế;

Căn cứ Nghị định 141/2003/NĐ-CP ngày20 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, tráiphiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu Chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư số 86/2004/TT-BTC ngày25 tháng 8 năm 2004 của Bộ tài chính hướng dẫn việc quản lý nguồn vốn huy độngđể đầu tư cơ sở hạ tầng của ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương;

Căn cứ Quyết định số 66/2004/QĐ-BTCngày 11 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế hướng dẫnvề trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủbảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3367/TTr-UBNDngày 06 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-BKTNS ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhândân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án huy động vốn đầu tư cơ sở hạtầng Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014 với các nội dungchính như sau:

1. Tổng số vốn huy động: 1.700 tỷ đồng

2. Hình thức huy động vốn: Phát hành tráiphiếu Chính quyền địa phương, cụ thể:

a) Tổng giá trị trái phiếu phát hành:1.700 tỷ đồng, được phát hành nhiều đợt tùy theo nhu cầu vốn đầu tư của dự án vàsự chấp thuận của Bộ Tài chính.

b) Mệnh giá trái phiếu: Tối thiểu là 100.000đồng Việt Nam. Mệnh giá cụ thể do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định. Mệnh giátrái phiếu được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam.

c) Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất vớiThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về khối lượng trái phiếu phát hành từng nămtrước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

d) Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm

đ) Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố địnhđược xác định tại thời điểm phát hành trái phiếu theo quy định của Bộ Tàichính.

3. Quản lý và sử dụng nguồn vốn huy động:

a) Nguồn vốn huy động từ phát hành tráiphiếu được phân bổ cho các công trình, dự án cơ sở hạ tầng của Khu kinh tế VânPhong (Phụ lục kèm theo).

b) Trong trường hợp cần thiết, nếu nguồnvốn này còn nhàn rỗi, có thể sử dụng để thực hiện đầu tư cho các công trình, dựán cơ sở hạ tầng khác ngoài Khu kinh tế Vân Phong với nguyên tắc có hoàn trả đểđầu tư cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Vân Phong.

c) Khi có thay đổi về danh mục hoặc mứcphân bổ vốn cho các công trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Vân Phong,Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trướckhi triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

4. Hoàn trả vốn huy động:

Nợ gốc và lãi phát sinh từ huy động vốnbằng phát hành trái phiếu sẽ được hoàn trả từ năm 2015 đến năm 2019.

Nguồn vốn để hoàn trả được cân đối trongngân sách địa phương từ nguồn tăng thu do hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuấtkinh doanh của các dự án đầu tư, nguồn thu từ phát triển quỹ đất tại Khu kinhtế Vân Phong và các nguồn tăng thu khác thuộc ngân sách địa phương.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án cụthể về huy động, hoàn trả vốn huy động và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các bancủa Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việcthực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệmđược phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dântỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯTỪ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2009của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

(Đơnvị tính: Tỷ đồng)

TT

Tên dự án

Tổng mức đầu tư

Trong đó: vốn trái phiếu CQĐP

Kế hoạch huy động

Tổng cộng

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

1

Đường giao thông đến nhà máy đóng tàu STX

260

100

50

50

100

2

Đường phía Đông khu phi thuế quan

250

250

10

70

70

100

250

3

Nâng cấp Tỉnh lộ 1

300

300

10

90

100

100

300

4

Nâng cấp Tỉnh lộ 1A.

300

300

10

90

100

100

300

5

CSHT Khu tái định cư Vĩnh Yên.

400

250

50

100

100

250

6

CSHT Khu tái định cư Ninh Thủy.

350

300

200

100

300

7

CSHT Khu tái định cư Xóm Quán.

150

100

100

100

8

Bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư dự án Lọc hóa dầu Nam Vân Phong.

190

100

100

100

Tổng cộng:

2.200

1.700

500

280

350

270

300

1.700