HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2011/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC QUY ĐỊNH, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,
KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhPháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiệnkinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ qui định về miễn, giảm họcphí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dụcthuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 -2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môitrường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cườngchấn chỉnh việc thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huyđộng và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệncác quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thôngtư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệphí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tàinguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định vềtổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ Giáo dụcvà Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thựchiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 củaChính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tưpháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảođảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ kháchhàng thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí cấpGiấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về lệphí trước bạ,

Sau khi nghe Tờ trình số 7851/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc đềnghị Hội đồng nhân dân thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 3xem xét quy định, điều chỉnh một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố ĐàNẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phốvà ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thống nhất nộidung Tờ trình số 7851/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân thànhphố Đà Nẵng về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố khoá VIII, nhiệm kỳ2011 - 2016, kỳ họp thứ 3 xem xét quy định, điều chỉnh, bổ sung một số loạiphí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Pháp lệnh Phí và lệ phí, cụ thểnhư sau:

1. Phí, lệ phí quy định điều chỉnh

a) Điều chỉnh, bổ sung phí sử dụnglề đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất kinh doanh, đặt bảng quảng cáo;

b) Điều chỉnh lệ phí đăng kýgiao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm ;

c) Điều chỉnhphí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

d) Điều chỉnh,bổ sung phí vệ sinh;

e) Điều chỉnh lệ phí trước bạ đốivới ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) bao gồm cả ôtô bán tải vừachở người vừa chở hàng.

2. Các loại phí, lệ phí quy địnhmới

a) Lệ phí cấp Giấy phép kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô;

b) Học phí của các cơ sở giáo dụcnghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý (Trường Cao đẳng nghề vàTrường Trung học Văn hoá nghệ thuật) từ năm học 2010-2011 đến năm học2014-2015.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhândân thành phố ban hành các Quyết định quy định, sửa đổi, điều chỉnh mức thu, chếđộ thu, nộp và quản lý, sử dụng đối với các loại phí, lệ phí đã được Hội đồngnhân dân thành phố thông qua tại Điều 1, Nghị quyết này theo đúng quy định củapháp luật.

Điều 3.

Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dânthành phố thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 3, thông quangày 22 tháng 12 năm 2011./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh