HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2011/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 16 tháng 7 năm 2011

NGHỊQUYẾT

VỀ CHƯƠNGTRÌNH DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỔ CẬP GIÁO DỤC TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN2011 - 2015

HỘIĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDnăm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 769/TTr-UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Chươngtrình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tỉnh Lai Châu giai đoạn2011-2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến củađại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾTNGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Chươngtrình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tỉnh Lai Châu giai đoạn2011-2015, với các nội dung sau:

I. Mục tiêu Chương trình

1. Mục tiêu tổng quát

- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phổ cậpgiáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015; đảm bảo tỉnh đạt chuẩnquốc gia về phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015.

- Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáodục Tiểu học - Chống mù chữ (PCGDTH-CMC), phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độtuổi (PCGDTHĐĐT), phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (PCGDTHCS). Đáp ứng yêu cầuvề nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ sự nghiệpxây dựng và phát triển Lai Châu.

- Nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn tỉnh; bảođảm huy động tối đa trẻ 6 tuổi vào lớp 1, học sinh trong độ tuổi 11-18 được đihọc và tốt nghiệp THCS; kết hợp với phân luồng sau THCS để học sinh tiếp tụchọc trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, học nghề, trang bị cho ngườihọc những kỹ năng và năng lực cần thiết để có thể tiếp thu được những tiến bộkhoa học công nghệ.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

- Đến năm 2015: 100% học sinh vào học lớp 1biết Tiếng Việt; 100% trẻ 5 tuổi đạt chuẩn phát triển; phấn đấu: 100% trẻ 5tuổi được học chương trình giáo dục Mầm non mới; tỉnh đạt chuẩn phổ cập GDMNcho trẻ 5 tuổi.

- Năm 2011 công nhận đạt chuẩn PCGDTHĐĐT, năm 2013công nhận đạt chuẩn PCGDTHCS ở 01 xã còn lại (xã Tủa Sín Chải, huyện Sìn Hồ).

- Duy trì 100% xã, phường, thị trấn, các huyện, thịxã đạt chuẩn PCGDTH-CMC, PCGDTHĐĐT và PCGDTHCS.

- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt trên 99%; số họcsinh 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt trên 92%.

- Huy động đối tượng từ 11 đến 18 tuổi đi học THCSđạt trên 93%.

- Tỷ lệ thanh, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi có bằngtốt nghiệp THCS đạt trên 83%.

- Hàng năm có trên 98% cán bộ quảnlý, giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêucầu phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục.

II. Các nhiệm vụ chủ yếu và giảipháp thực hiện chương trình

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉđạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hội về công tácphổ cập giáo dục. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xã hội hóa giáo dục.Kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp một cách hợp lý, đảm bảo côngtác tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục.

2. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thựchiện có hiệu quả, chất lượng Đề án phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, huyđộng tối đa số trẻ 5 tuổi ra lớp; đảm bảo hoàn thành thực hiện đề án.

3. Huy động tối đa trẻ 6 tuổi vàolớp 1, học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6; nâng cao chất lượngdạy - học ở các ngành học, bậc học; giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, học sinh bỏhọc; đảm bảo giữ chuẩn và nâng cao chất lượng PCGDTH-CMC, PCGDTHĐĐT, PCGDTHCS ởtất cả các xã, phường, thị trấn.

4. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thựchiện tốt quy hoạch mạng lưới trường lớp ngành giáo dục đến năm 2020. Củng cố,phát triển hệ thống các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, trường THPT, Trungtâm GDTX; phát triển mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú; thu hút học sinhtốt nghiệp THCS vào học THPT.

5. Tăng cường phát triển đội ngũ cánbộ quản lý, giáo viên, đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Chú trọng côngtác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, giáo viên để nâng cao trình độ lý luậnchính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Đổi mới công tác tuyển dụng, thực hiện nghiêmquy chế luân chuyển cán bộ, giáo viên ở các huyện, thị xã. Đổi mới phương phápdạy học theo hướng phù hợp với đối tượng, vùng miền.

6. Tiếp tục củng cố, xây dựng cơ sởvật chất trường lớp học; nâng cấp và đổi mới trang thiết bị dạy, học.

7. Xây dựng chế độ chính sách ưu đãiđối với các đối tượng thực hiện công tác phổ cập: Học sinh, học viên, cán bộquản lý, giáo viên, Ban Chỉ đạo phổ cập các cấp.

III. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện chương trình: 61.086 triệu đồng; trong đó: Ngânsách Trung ương: 26.736 triệu đồng (nguồn chương trình MTQG vềGD&ĐT hàng năm); ngân sách địa phương: 34.350 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứNghị quyết này, tổ chức thực hiện.

Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐNDtỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

Nghị quyết này đ­­ược Hội đồng nhândân tỉnh Lai Châu khoá XIII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16 tháng 7 năm2011./.

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ