HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚIXE MÔ TÔ, MỨC TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÍ SỬ DỤNGĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 11 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụngđường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1366/TTr-UBND ngày 26 tháng 6năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về mức phí sử dụng đường bộ đối vớixe mô tô, mức trích để lại cho đơn vị thu phí và chính sách hỗ trợ phí sử dụngđường bộ trên địa bàn tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua mức phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, mứctrích để lại cho đơn vị thu phí và chính sách hỗ trợ phí sử dụng đường bộ trênđịa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Mức thu phí sử dụng đường bộ

Căn cứ vào dung tích xi lanh được ghi trên giấy chứng nhậnđăng ký phương tiện, có các mức thu như sau:

Stt

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu

(nghìn đồng/phương tiện/năm)

1

Loại có dung tích xi lanh đến 100 cm3

50

2

Loại có dung tích xi lanh trên 100 cm3

110

2. Mức trích để lại cho đơn vị thu phí

Đối với các phường, thị trấn được để lại 10% tổng số phí sửdụng đường bộ thu được trên địa bàn; đối với các xã được để lại 20% tổng số phísử dụng đường bộ thu được trên địa bàn.

3. Chính sách hỗ trợ phí sử dụng đường bộ.

Ngoài các trường hợp quy định tại Điều 3, Thông tư số197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện, khôngthu phí sử dụng đường bộ đối với các trường hợp sau:

a. Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quyđịnh chuẩn nghèo của tỉnh;

b. Xe mô tô của người khuyết tật trực tiếp sử dụng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồngnhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quyđịnh.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dântỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức, giám sát việc thực hiện Nghịquyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóaVIII, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt