HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19/2013/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀNHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BẾN TRE NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Sau khi nghe báo cáo của Ủy bannhân dân tỉnh; báo cáo của các ngành chức năng; báo cáo thẩm tra của các BanHội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dântỉnh thống nhất báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết kinhtế - xã hội năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Năm 2013, kinh tế - xã hội của tỉnhtiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết, xâm nhập mặn, một số bệnhtrên cây trồng, vật nuôi; giá cả thấp; vốn đầu tư xây dựng cơ bản có hạn. Bêncạnh đó, công tác quản lý quy hoạch, quản lý khai thác cát sông chưa chặt chẽ;ô nhiễm môi trường, ngộ độc thực phẩm vẫn còn xảy ra; tỷ lệ hộ nghèo một số nơicòn cao. Tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông có chiều hướng giatăng; khiếu nại của công dân vẫn còn tồn đọng một số vụ việc phức tạp, kéo dài;tình trạng đình công, lãn công của công nhân vẫn còn tái diễn.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấucủa toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã giúp tỉnh nhà từng bước khắc phụckhó khăn, đưa kinh tế tăng trưởng 6,72%; các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất côngnghiệp, thương mại - dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước, giảiquyết việc làm, giảm nghèo đạt và vượt kế hoạch, tăng hơn so với năm 2012. Lĩnhvực thông tin, tuyên truyền, văn hoá, thể dục thể thao đạt nhiều kết quả; lĩnhvực giáo dục và đào tạo, y tế có chuyển biến và nâng lên; các chế độ, chínhsách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Quốc phòng an ninh đượcgiữ vững.

Điều 2. Trên cơ sở nhữngthuận lợi, khó khăn, thách thức và cân đối các nguồn lực, Hội đồng nhân dântỉnh thống nhất đề ra mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủyếu năm 2014 như sau:

1. Mục tiêu tổng quát: Duy trì tốcđộ tăng trưởng kinh tế phù hợp, theo hướng phát triển ổn định, bền vững; thựchiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinhxã hội và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân; giữ vững ổn định chínhtrị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)tăng 7,5%; trong đó: Khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 2,11%; khu vực côngnghiệp - xây dựng tăng 15,68%; khu vực dịch vụ tăng 8,01%;

b) Cơ cấu kinh tế: Khu vực I: 42%;khu vực II: 21,6% và khu vực III: 36,4%;

c) Thu nhập bình quân đầu người:31,5 triệu đồng;

d) Tổng kim ngạch xuất khẩu 600triệu USD;

đ) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội:13.100 tỷ đồng;

e) Thu ngân sách nhà nước trên địabàn 1.400 tỷ đồng theo dự toán Trung ương giao và 1.499 tỷ đồng theo dự toánđịa phương phấn đấu;

g) Tổng chi ngân sách địa phương4.410,55 tỷ đồng theo dự toán Trung ương giao và 4.509,58 tỷ đồng theo dự toánđịa phương phấn đấu;

h) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 48%.Tạo việc làm cho 23.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 500 người;

i) Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn7%;

k) Giảm tỷ suất sinh 0,05‰;

l) Đạt 24,57 giường bệnh/vạn dân;6,3 bác sĩ/vạn dân;

m) Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt65% so với dân số;

n) Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ emdưới 5 tuổi xuống còn 13,3%;

o) Công nhận 09 xã đạt chuẩn vănhoá; 02 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới;

p) Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,5%;

q) Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụngnước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 84%; trong đó, hộ sử dụng nước sạch đạt 38%;

r) Kéo giảm tai nạn giao thông cả 3mặt;

s) Điều tra khám phá án hình sự đạtít nhất 75%.

Điều 3. Trên các lĩnh vực,Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chính nhưsau:

1. Lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản:

a) Thực hiện có hiệu quả Đề án táicơ cấu ngành nông nghiệp; tiến hành rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiệnquy hoạch chi tiết nuôi thủy sản trên các huyện, ngăn chặn kịp thời và có hiệuquả tình hình đào ao nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch; tiếp tục đẩy mạnh chươngtrình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, nhân rộng các mô hình liên kết,các mô hình sản xuất tiên tiến và đã có hiệu quả. Tăng cường đầu tư cho thủylợi, nhất là đối với các công trình trọng điểm, đầu mối; triển khai thực hiệnĐề án xây dựng Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bến Tre. Tậptrung thực hiện dự án cải tạo vườn dừa kém hiệu quả. Phát triển chăn nuôi, đadạng hoá vật nuôi gắn với chất lượng sản phẩm hàng hoá và bảo vệ môi trường.Quản lý tốt các vùng nuôi thủy sản; thực hiện phương án hỗ trợ ngư dân khaithác thủy sản theo mô hình tổ hợp tác. Có kế hoạch hỗ trợ ngư dân chuyển đổinghề lưới cào sang các nghề khai thác thủy sản xa bờ khác phù hợp với yêu cầubảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển bền vững hơn. Chú trọng bảo vệ và pháttriển rừng kết hợp phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biếnđổi khí hậu. Triển khai xây dựng chiến lược phát triển bền vững theo quyết địnhcủa Thủ tướng Chính phủ;

b) Tập trung ưu tiên đầu tư và hỗtrợ các xã Châu Bình, Phú Nhuận, để được công nhận xã nông thôn mới.

2. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủcông nghiệp: Tập trung triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư xâydựng các khu, cụm công nghiệp; ưu tiên vốn đầu tư để hoàn chỉnh hạ tầng khucông nghiệp An Hiệp và đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng khu công nghiệp GiaoLong giai đoạn 2; ưu tiên dành quỹ đất sạch cho các dự án công nghiệp phụ trợ,dự án có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, sử dụng ít đất. Tích cực hỗtrợ các doanh nghiệp sớm triển khai dự án sau khi được cấp giấy chứng nhận đầutư. Tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đẩy mạnhhoạt động khuyến công và phát triển các làng nghề truyền thống. Thực hiện tốtkế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ:

a) Nâng cao sức cạnh tranh cho cácdoanh nghiệp, chú trọng phát triển mạng lưới phân phối hàng hoá đến vùng nôngthôn. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng ViệtNam”. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại, xây dựng chợ. Tăng cườngcông tác quản lý thị trường, giá cả, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợpvi phạm;

b) Tăng cường xúc tiến, quảng bá dulịch; tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch các xã ven sông Tiền. Tiếp tụcphát triển, mở rộng và nâng cao chất lượng phục vụ của các ngành dịch vụ dulịch, vận tải, bưu chính, viễn thông, ngân hàng, xuất khẩu, bảo hiểm, tư vấn.

4. Lĩnh vực cải cách hành chính,chế độ công vụ:

a) Đẩy mạnh công tác cải cách hànhchính, cải cách chế độ công vụ, công chức, đơn giản thủ tục hành chính, tạo môitrường đầu tư - kinh doanh thông thoáng; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, mộtcửa liên thông; chấn chỉnh hành vi văn hoá giao tiếp nơi công sở; xây dựngchuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu;xây dựng bộ chỉ số đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụcủa cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tập trung cải thiện chỉ số năng lựccạnh tranh cấp tỉnh;

b) Tổ chức sơ kết thí điểm Đề án vịtrí việc làm để nhân rộng; xây dựng kế hoạch và tổ chức thí điểm thi tuyển chứcdanh phó giám đốc một số sở và chức danh trưởng, phó trưởng phòng chuyên môncấp tỉnh, cấp huyện.

5. Huy động các nguồn lực đầu tưphát triển:

a) Thu ngân sách đạt và phấn đấuthu vượt chỉ tiêu được giao; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trongchi tiêu ngân sách, đảm bảo nguồn vốn chi cho đầu tư phát triển, chi thườngxuyên và an sinh xã hội;

b) Huy động các nguồn lực cho đầutư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện tái đầu tưcông và thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng theo Chỉ thị của Thủtướng Chính phủ; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu và thi công,nhằm đảm bảo chất lượng công trình và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tiếp tụcrà soát các dự án khu dân cư để điều chỉnh cho hợp lý.

Ưu tiên vốn đầu tư cho các côngtrình trọng điểm, cấp bách, công trình sử dụng vốn ODA để sớm hoàn thành đưavào sử dụng. Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Chợ Lách, cầu Ván, 6 cầu trên đườngtỉnh 884. Tiếp tục tranh thủ Trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình thủy lợi,đê, kè đầu mối, hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre. Tập trung đầu tư các công trìnhcấp điện, cấp nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của doanh nghiệp vànhân dân.

c) Triển khai thực hiện Nghị quyếtquy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bến Tre để phát triển hệ thống đô thị; tiếp tụcxây dựng thành phố Bến Tre cơ bản đạt một số tiêu chí đô thị loại II. Tập trungxây dựng thị trấn huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam đạt thêm từ 3-4 tiêu chícủa đô thị loại IV.

6. Trên các lĩnh vực văn hoá - xãhội:

a) Tập trung thực hiện các đề án,dự án đổi mới toàn diện công tác giáo dục theo tinh thần Hội nghị Trung ương 8,khoá XI. Tăng cường công tác quản lý, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục,phổ cập giáo dục các cấp học. Thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượngnguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đềán kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012;tiếp tục tranh thủ Trung ương cho triển khai dự án nâng cấp Trường Cao đẳng BếnTre thành Trường Đại học Bến Tre;

b) Nâng cao chất lượng khám bệnh,chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; quản lý chặt chẽ hoạt động y tế tưnhân; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, công tác giám sát dịch tễ, không đểdịch lớn xảy ra. Tiếp tục phát triển hệ thống y tế theo quy hoạch, đầu tư bệnhviện tuyến tỉnh, huyện và trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; hoàn thành dự án đầutư các khoa Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Tăng cường vận động nhân dân tham giabảo hiểm y tế tự nguyện; thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm; cảithiện tình trạng sức khoẻ sinh sản, nâng cao chất lượng dân số;

c) Tổ chức tốt các hoạt động kỷniệm những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địaphương. Nâng cao chất lượng Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhoá gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng thành phốBến Tre, huyện Chợ Lách và huyện Mỏ Cày Bắc đạt các tiêu chí văn hóa theo kếhoạch. Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hóavật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch; đồng thời, tranh thủ vốn hỗtrợ của Trung ương để triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị ditích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre (giai đoạn 1);

d) Xây dựng Đề án phát triển thểthao thành tích cao, kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao quầnchúng, kế hoạch phát triển xã hội hoá lĩnh vực thể dục thể thao; xây dựng hoànchỉnh công trình Sân vận động tỉnh; tổ chức tốt các giải thể thao cấp tỉnh đặcbiệt là Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh lần thứ VII năm 2014. Nâng cao chấtlượng các chương trình phát thanh, truyền hình tại tỉnh và truyền thanh cơ sở;

đ) Nâng cao chất lượng công táctuyên truyền, tư vấn việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, nhất là đàotạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thực hiện tốt các chínhsách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và chính sách về an sinh xãhội, giảm nghèo;

e) Nâng cao hiệu quả quản lý nhànước về khoa học và công nghệ; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạtđộng nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học và công nghệ trong các lĩnhvực, nhất là phục vụ cho Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Triển khai dự ánKhu ứng dụng công nghệ sinh học tại huyện Chợ Lách; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mớithiết bị, công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất các sản phẩm chủlực của tỉnh. Bình tuyển, lai tạo, chọn lọc các giống cây trồng, vật nuôi thíchứng với biến đổi khí hậu.

7. Lĩnh vực quản lý tài nguyên vàmôi trường:

a) Tăng cường quản lý, sử dụng đấtđai vừa linh hoạt vừa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt, đảmbảo nguồn lực đất đai được sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả; hoàn thànhcông tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính theo hệ tọa độ chínhquy; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất tập trung một cấp tại tỉnh; tăngcường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiểm tra thường xuyênviệc quản lý sử dụng đất công, khai thác cát sông trái phép; xử lý thu hồi dứtđiểm các trường hợp chiếm giữ cho thuê đất công trái phép và xác lập pháp lýquỹ đất công trong toàn tỉnh. Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường. Xâydựng bãi rác mới cho thành phố Bến Tre;

b) Nâng cao chất lượng hoạt độngtruyền thông nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu chonhân dân; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án về ứng phó với biếnđổi khí hậu và nước biển dâng.

8. Các lĩnh vực quốc phòng - anninh; phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tốcáo:

a) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triểnkinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng khu vựcphòng thủ vững chắc; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Ba Tri và huyệnGiồng Trôm; bảo vệ tốt an ninh vùng biên giới biển; hoàn thành chỉ tiêu giaoquân năm 2014; đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, xây dựng lựclượng và sẵn sàng chiến đấu.

Thực hiện có hiệu quả chương trìnhquốc gia phòng, chống tội phạm; thực hiện có hiệu quả các cao điểm tấn công,trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sựkiện chính trị, lễ hội. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng viện trợ phichính phủ nước ngoài. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tậptrung kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nôngthôn và trật tự an toàn xã hội; phấn đấu kéo giảm 3 mặt về tai nạn giao thông;

b) Đẩy mạnh công tác phòng, chốngtham nhũng, lãng phí; thường xuyên thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực quản lýtài nguyên và môi trường, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước vàxử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm;

c) Tập trung giải quyết tốt khiếunại, tố cáo của công dân; giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng từ năm2013 trở về trước; thường xuyên thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan,đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thờixử lý nghiêm các thủ trưởng thiếu trách nhiệm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứctriển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu, chủđộng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; báo cáo và đề xuất với Hộiđồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung các chủ trương cho phù hợp vớithực tiễn, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội năm 2014 của tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giámsát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh khoá VIII - kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013 vàcó hiệu lực thi hành sau (10) mười ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong